Harmonogram

październik 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem, pierwsze posiedzenie Rady programu
wrzesień 2020 – Opracowanie Diagnozy
październik-grudzień 2020 Praca grup roboczych nad celami, działaniami i projektami dla realizacji celów programu
marzec 2021 – Opracowanie projektu programu
kwiecień-maj 2021 – Konsultacje projektu programu i opracowanie wniosków z konsultacji
czerwiec 2021 – Przyjęcie programu wykonawczego

Na jakim etapie jesteśmy?

Konsultacje społeczne projektu programu

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynator programu – Agnieszka Łodygowska

Kontakt – a.lodygowska@um.warszawa.pl

Konsultacje społeczne zakończone

1 czerwca 2021

Od 20 kwietnia do 12 maja 2021 r. prowadziliśmy konsultacje społeczne projektu „Programu przedsiębiorcza Warszawa” – programu wykonawczego dla celu 2.4. „Strategii #Warszawa2030”. Rozpoczęcie konsultacji poprzedzone było akcją promocyjną – mailingami do interesariuszy programu oraz promocją w miejskich mediach społecznościowych i na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje trwały 3 tygodnie. Z powodu trwającej pandemii uwagi, opinie i propozycje do projektu dokumentu zbieraliśmy podczas spotkania konsultacyjnego online (26 kwietnia na YouTube) oraz za pośrednictwem ankiety online i mailowo.

Raport z konsultacji będzie udostępniony w czerwcu na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa

Warszawa miastem przyjaznym dla przedsiębiorców – początek konsultacji

20 kwietnia 2021

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Program przedsiębiorcza Warszawa”, który jest jednym z gospodarczych programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”.

Program  kierujemy do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie albo zamierzają ją otworzyć, szczególnie do działających lokalnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych.

Konsultacje rozpoczynają się 20 kwietnia i potrwają do 12 maja 2021 roku. O szczegółach można dowiedzieć się na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa.

Celem programu, który będzie realizowany do 2025 r., jest tworzenie i rozwijanie w Warszawie przyjaznych warunków do zakładania i prowadzenia biznesu. Skutki tych działań mają też wpływać na dzielnicowe rynki pracy. Chcemy, żeby mieszkańcy stolicy mogli większość swoich codziennych potrzeb realizować w pobliżu miejsca zamieszkania.Zamierzamy ułatwić dostęp do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poszerzyć ofertę doradczą i szkoleniową, a także promować i premiować przedsiębiorczość.

Jednym z istotnych problemów, z którym borykają się przedsiębiorcy, jest koszt wynajęcia odpowiedniego lokalu. Tworzenie przestrzeni do wspólnej pracy oraz ułatwienia w dostępie do miejskich lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie różnych dzielnic, pozwoli na zmniejszenie koncentracji biznesu w centrum i poprawi lokalne warunki jego prowadzenia. 

– Program jest skoordynowanym przedsięwzięciem wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na jeszcze większą skalę – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy. – Warszawa jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenie biznesu, jednak atrakcyjność poszczególnych dzielnic miasta pod tym względem jest zróżnicowana. Chcemy to zmienić, dlatego opracowujemy ujednolicony system wsparcia przedsiębiorców, który będzie działał w całym mieście. Chcemy, aby warszawiacy postrzegali możliwość prowadzenia biznesu także w dzielnicach oddalonych od ścisłego centrum jako szansę, ponieważ w każdej dzielnicy mieszkają ich potencjalni klienci oraz pracownicy – dodaje Karolina Zdrodowska.

W pracach nad projektem „Programu przedsiębiorcza Warszawa” uczestniczyli zarówno przedstawiciele warszawskiego samorządu, jak i stołecznych instytucji otoczenia biznesu, środowiska nauki oraz przedsiębiorcy.Przypomnijmy: szczegóły konsultacji  na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii o programie i zgłaszania uwag.

Zapraszamy również do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 26 kwietnia br. o godzinie 17:00 na kanale Konsultacje społeczne Warszawa – YouTube – z uwagi na ograniczenia pandemiczne.

Prace nad projektem programu na finiszu

16 marca 2021

Kontynuujemy prace nad opracowaniem „Programu przedsiębiorcza Warszawa” – programu wykonawczego dla celu 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu „Strategii #Warszawa2030”.

W dniu 25 marca odbędzie się posiedzenia rady programu, którego celem jest zatwierdzenie przez radę projektu „Programu przedsiębiorcza Warszawa” i skierowanie go do dalszych prac.
Po spotkaniu rady, kolejnymi podjętymi działaniami będą: przedstawienie programu Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy oraz skierowanie go do konsultacji społecznych (kwiecień 2021 r.).

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

4 grudnia 2020

Cel operacyjny 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030 ma być realizowany poprzez rozwijanie systemu wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy. Zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i wykorzystujących potencjał poszczególnych dzielnic.

Zgodnie z założeniami Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy wykonawcze opisujące, w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, mieszczących się w zakresie kierunków działań wskazanych w propozycji drzewa celów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej i zgłaszanie:

  • konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
  • wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
  • wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

By pomóc Państwu w określeniu, czego może potrzebować cel 2.4., w instrukcji do fiszki przedstawiamy przykładowe typy projektów.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 7 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl w temacie „FISZKA do programu 2.4.”

Spotkania grup roboczych

24 listopada 2020

W dniach 18, 19 i 24 listopada 2020 r. odbyły się spotkania czterech grup roboczych, których przedmiotem było omówienie propozycji drzewa celów dla programu obejmującego cele szczegółowe i kierunki działań przyczyniające się do realizacji celu 2.4. Kolejnym etapem prac jest zebranie projektów i rodzajów projektów (realizowanych lub planowanych do realizacji) wpisujących się merytorycznie w program.

Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniem diagnozy do programu.

Diagnoza do programu wykonawczego

8 października 2020

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030.

Diagnoza 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu 

Warsztaty fokusowe

3 grudnia 2019

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów Strategii #Warszawa2030:

2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
4.2 Generujemy innowacje;
4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.

Spotkanie Rad Programów

7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.

Sala w Zodiaku. Ludzie siedzacy na krzesełkach przyglądają się omawianej prezentacji