Wizja

Wizja to krótki i ogólny opis stanu miasta, do którego będziemy dążyć poprzez realizację strategii. Stanowi ona odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w 2030 roku.

Cele

Wprowadzenie w życie wizji Warszawy będzie możliwe dzięki realizacji czterech celów strategicznych, które są określone poprzez trzynaście celów operacyjnych. Określono je, biorąc pod uwagę zagadnienia najważniejsze dla rozwoju miasta pod kątem kierunku zarysowanego w wizji. Są wyrazem zintegrowanego podejścia Warszawy do kształtowania polityki rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. Wskazują na jakich elementach będzie bazował rozwój miasta, a w konsekwencji to na co w pierwszej kolejności będą przeznaczane środki z budżetu miasta do 2030 roku. Każdy cel operacyjny ma realizatora wiodącego, który odpowiada za przygotowanie programu, w tym pozyskanie zewnętrznych i wewnętrznych partnerów, wdrażanie i monitorowanie programu wykonawczego do strategii. Ze względu na interdyscyplinarny zakres celów dopuszcza się przypisanie do jednego celu operacyjnego więcej niż jednego realizatora wiodącego, a w konsekwencji powstanie więcej niż jednego programu wykonawczego do celu operacyjnego. Każdy cel również ma przypisane wskaźniki o wartościach bazowych oraz docelowych, które chcielibyśmy osiągnąć do 2030 roku.

Monitoring realizacji polityki rozwoju określonej w strategii będzie prowadzony w formie pomiaru:
 wskaźników realizacji celów strategicznych i operacyjnych strategii, określających ilościowo postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów,
 wskaźników kontekstowych, obejmujących ogólne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, na które ma wpływ wiele innych czynników poza działaniami podejmowanymi w ramach strategii. Będą one porównywane ze wskaźnikami wybranych miast polskich i europejskich.

Cele Strategii #Warszawa2030 zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami. Więcej informacji o tym, w jaki sposób powstały zapisy celów znajduje się w zakładce jak pracowaliśmy.

CEL STRATEGICZNY 1. ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA – Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz społecznych zarówno mieszkańców, jak i urzędników. Zrozumienie drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a jednocześnie chęć kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Jej cechą powinno być formalne i nieformalne działanie na rzecz miasta i jego społeczności, a także otwartość, świadomość swojego znaczenia oraz odpowiedzialność w skali regionu, kraju i świata.

Sukces realizacji tego celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks odpowiedzialnej wspólnoty.

Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji dwóch celów operacyjnych:

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Centrum Komunikacji Społecznej,
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Kultury,
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Centrum Komunikacji Społecznej,
• Biuro Cyfryzacji Miasta,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Kadr i Szkoleń,
• Biuro Kultury,
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
• Biuro Organizacji Urzędu,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

CEL STRATEGICZNY 2. WYGODNA LOKALNOŚĆ – Zapewnienie wygody życia i działania w tak dużym mieście jak Warszawa wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych funkcji miejskich z funkcjami miejsca zamieszkania, rozumianego jako osiedle lub dzielnica. Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, z siecią centrów dzielnicowych i subdzielnicowych skupiających ofertę usług. Należy zatem położyć nacisk na zmniejszanie różnic rozwojowych między dzielnicami oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów. Dzięki zmianom dokonywanym z poszanowaniem specyfiki dzielnic, Warszawa stanie się „metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Miejsca te będą atrakcyjne dla mieszkańców, ale też staną się atutem w zachęcaniu do osiedlenia się i inwestowania w Warszawie.

Sukces realizacji tego celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks wygodnej lokalności.

Cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji czterech celów operacyjnych:

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Polityki Lokalowej,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Kultury,
• Biuro Sportu i Rekreacji,
• Centrum Komunikacji Społecznej,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Edukacji,
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
• Biuro Polityki Zdrowotnej,
• Biuro Cyfryzacji Miasta,
• Biuro Polityki Lokalowej,
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Biuro Organizacji Urzędu,
• Biuro Rozwoju Gospodarczego,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Rozwoju Gospodarczego,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Polityki Lokalowej,
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,

CEL STRATEGICZNY 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ – Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po mieście – codziennie dojeżdżających do pracy, szkoły lub uczelni, turystów i innych przyjezdnych – wymaga wysokiej jakości, odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. Należy zatem kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności, a także zwiększać zwartość zabudowy niedokończonych układów urbanistycznych i przeciwdziałać „rozlewaniu się” miasta. Dlatego docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy będzie się składało centrum miasta oraz sieć centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Pociągnie to ze sobą konieczność wielowymiarowego powiązania tych elementów oraz uwzględnienia relacji z otoczeniem metropolitalnym i dalszym. Zapewnienie sprawnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się będzie wymagało odpowiedniego kształtowania systemu transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.

Sukces realizacji tego celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks funkcjonalnej przestrzeni.

Osiągnięcie omawianego celu umożliwi realizacja trzech celów operacyjnych:

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

 Wskaźniki

Realizatorzy:
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
• Biuro Kultury,
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu,
• Biuro Ochrony Środowiska,
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Ochrony Środowiska,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Infrastruktury,
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu,
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

CEL STRATEGICZNY 4. TWÓRCZE ŚRODOWISKO – Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców. Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz przyciągania nowych talentów. Pobudzanie mieszkańców i organizacji do innowacyjnego działania, wykorzystywania szans oraz podejmowania wyzwań będzie przyczyniało się do rozwoju Warszawy i wzmacniania jej pozycji na arenie międzynarodowej jako miasta twórczego potencjału.

Sukces realizacji tego celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks twórczego środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Edukacji,
• Biuro Kultury,
• Biuro Rozwoju Gospodarczego,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Sportu i Rekreacji,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

4.2. Generujemy innowacje

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Rozwoju Gospodarczego,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Kultury,
• Gabinet Prezydenta,
• Centrum Komunikacji Społecznej,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Marketingu Miasta,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Rozwoju Gospodarczego,
• Biuro Kultury,
• Biuro Sportu i Rekreacji,
• Gabinet Prezydenta,
• Centrum Komunikacji Społecznej,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,

4.4. Inspirujemy świat

 Wskaźnik

Realizatorzy:
• Biuro Rozwoju Gospodarczego,
• Biuro Edukacji,
• Biuro Kultury,
• Gabinet Prezydenta,
• Biuro Marketingu Miasta,
• Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,