Harmonogram

wrzesień 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem
październik 2019 – Spotkanie grupy roboczej
listopad 2019 – Spotkanie Rady Programu, przyjęcie założeń do diagnozy
grudzień 2019 – Blisko domu, czyli gdzie? – analiza rozmieszczenia ludności i oczekiwań społecznych w zakresie bliskości usług
styczeń 2020 – Wybór wykonawcy diagnozy
luty 2020 – Drugie spotkanie grupy roboczej, drugie spotkanie Rady Programu, omówienie zebranych do diagnozy danych i propozycji układu projektów programu
marzec 2020 – Opracowanie pierwszej wersji diagnozy, rozpoczęcie prac redakcyjnych tekstu programu, spotkanie z przedstawicielami dzielnic
kwiecień 2020 – Opracowanie pierwszej wersji programu
maj 2020 – Opracowanie pierwszej wersji diagnozy
wrzesień 2020 – Opracowanie drugiej wersji diagnozy
październik 2020Przygotowanie projektu celów szczegółowych, działań oraz wskaźników ich realizacji oraz przyjęcie ich przez Radę Programu
styczeń 2021 – Konsultacje programu
marzec 2021 – Opracowanie wniosków z konsultacji oraz tekstu programu
czerwiec 2021 – Opracowanie wniosków z konsultacji oraz tekstu programu

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Edukacji

Koordynator programu – Władysław Majewski

Kontakt – wmajewski@um.warszawa.pl

Już niedługo poznamy diagnozę i listę celów

20 listopada 2020

Materiały z październikowego spotkania Rady Programu, w tym skrót diagnozy i lista celów, będą gotowe do publicznej prezentacji w pierwszej połowie grudnia.

Inauguracyjne Spotkanie Rady Programu 2.3.

15 listopada 2019

Podczas spotkania omówiono zapisany w Strategii #Warszawa2030 wskaźnik realizacji celu 2.3., którego podstawą jest deklarowana przez ankietowanych warszawiaków dostępność podstawowych usług społecznych w odległości do 15 minut dojścia pieszego. Dla większości mieszkańców podstawą wyboru usług społecznych (żłobka, przedszkola, szkoły czy formy aktywności seniorów) jest nie tylko ich bliskość, ale także jakość. Musimy więc w ramach programu 2.3. zająć się również rozwojem edukacji, co wymaga współpracy i koordynacji z pracą nowo powstałej Rady Warszawskiej Edukacji.

W zawartym w strategii opisie zadań programu 2.3. pojawia się pojęcie centrum lokalnego. Jednym z celów programu powinno być włączenie usług społecznych do zakresu zadań realizowanych w takich centrach, a także tworzenie standardów koncentracji usług w łatwo dostępnych kompleksach i wielofunkcyjności związanej z tym infrastruktury.

W trakcie spotkania dyrektor BPiPS Tomasz Pactwa omówił obecnie funkcjonujący hybrydowy model rozwoju sieci żłobków, na który składają się zarówno obiekty miejskie, jak wykupywane przez miasto miejsca w prywatnych punktach opieki. Żłobki miejskie funkcjonują w budynkach mieszkalnych, w obiektach wolno stojących oraz w budynkach realizujących wiele usług społecznych, na przykład w połączeniu z przedszkolami.

Inauguracyjne Spotkanie Grupy Roboczej Programu 2.3.

22 października 2019

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Oświata i usługi społeczne w pracach nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Uzgodnienie standardów i wymogów oraz opisanie ich w języku Studium nie jest łatwe. Zapisy te muszą być na tyle precyzyjne, aby ich sens nie uległ wypaczeniu w trwającym ok. 20 lat cyklu aktualizacji. Wyzwaniem staje się pogodzenie potrzeby dostępności usług z istniejącym zagospodarowaniem i zróżnicowaniem przestrzeni miejskiej. Określenie „blisko” można opisać wskaźnikami odnoszącymi się do liczby mieszkańców, powierzchni użytkowej mieszkań lub ogólnej powierzchni dopuszczonej na danym terenie zabudowy. Wymaga ono uwzględnienia standardów odległościowych, ale także zdolności sprawnej obsługi wszystkich zamieszkałych we wskazanej odległości osób. W gęsto zabudowanych rejonach często brakuje nadających się dla oświaty działek, a w zabudowie rozproszonej w odległości kilometra dojścia pieszego do szkoły mieszka niewiele dzieci i budowa szkół tylko dla nich jest nieracjonalna.
  2. Standard budynku szkolnego. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z Biurem Edukacji od ponad roku pracuje nad standardem budynku szkoły podstawowej i zespołu szkolno-przedszkolnego. Jednym z najważniejszych założeń jest potrzeba zapewnienia wielofunkcyjności obiektu. Proponowane założenia projektowe zawierają rozwiązania dające takie możliwości, na przykład dostępne z zewnątrz obiekty sportowe, łazienki i biblioteki.
  3. Dostępność piesza z mapą dojścia. Bazą wszelkich analiz musi być mapa sieci dróg pieszych: ścieżek, chodników i przejść. Dotychczas m.st. Warszawa nie dysponowało taką mapą. Omówiono podjęte wspólnie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Geodezji i Katastru działania zmierzające do opracowania takiej mapy wraz z procesem zapewnienia jej stałej aktualności.
  4. Działania i oczekiwania poszczególnych biur i partnerów programu. Przedstawiciele 11 biur i jednostek pokrótce omówili prowadzone programy i ich założenia.