Obecnie jesteśmy w końcowej fazie prac nad aktualizacją strategii rozwoju. 30 stycznia, podczas posiedzenia Zespołu Koordynującego, Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii #Warszawa2030 i skierowała do uzgodnień z biurami Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic oraz do zaopiniowania przez Rady Dzielnic. Jest to pierwszy krok w kierunku przyjęcia Strategii przez Radę Miasta.


Strategia #Warszawa2030 – projekt do uzgodnień

Załącznik 1 Raport z przebiegu prac nad strategią

Załącznik 2 Diagnoza strategiczna

Załącznik 3 Powiązania z innymi dokumentami

Załącznik 4 Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 5 Realizatorzy celów

Załącznik 6 Wskaźniki monitoringu i kontekstowe

Załącznik 7 Ryzyka realizacji strategii