Harmonogram

kwiecień – czerwiec 2019 – badania aktywności fizycznej mieszkańców oraz jakości sportu i rekreacji w Warszawie
czerwiec – lipiec 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem. Powołanie grup roboczych: (i) sport kwalifikowany, (ii) aktywność fizyczna mieszkańców
24 czerwca 2019 – Spotkanie otwierające
lipiec 2019 – Warsztaty grup roboczych – tematy: definicja aktywności fizycznej, potencjały, motywacje, bariery, mocne i słabe strony, szanse i wyzwania
wrzesień 2019 – wstępna diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie
20 września 2019 – Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji – posiedzenie na temat aktywności fizycznej mieszkańców. Promocja celu 2.2 podczas Międzynarodowego Dnia Sportu Akademickiego w Pasażu Wiecha.
październik – grudzień 2019 – Warsztaty grup roboczych – tematy: aktywność fizyczna mieszkańców lokalnie – warsztat z udziałem przedstawicieli dzielnic m.st. Warszawy; rola sportu kwalifikowanego w upowszechnianiu aktywności fizycznej mieszkańców
grudzień 2019 – dokończenie diagnozy sportu i rekreacji w Warszawie, wnioski i rekomendacje
styczeń 2020 – powołanie Rady programu celu 2.2 wspólnie z Biurem Kultury
31 stycznia 2020 – pierwsze posiedzenie Rady programu
styczeń 2020 – rozpoczęcie prac nad programem wykonawczym w formie dokumentu
luty – marzec 2020 – Warsztaty grup roboczych – tematy: cele i kierunki działań w programie wypracowane w systemie partycypacyjnym
kwiecień – maj 2020 – opracowanie programu i konsultacje społeczne
czerwiec 2020 – procedura przyjęcia programu

Na jakim etapie jesteśmy?

Styczeń-marzec 2020
– Powołujemy Radę programu wspólnie z Biurem Kultury
– Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem programu w formie dokumentu
– Planujemy dalsze spotkania grup roboczych

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Sportu i Rekreacji

Koordynator programu – Katarzyna Szymańska-Stułka

Kontakt – kszymańska@um.warszawa.pl

Końcowy etap prac nad projektem programu

16 marca 2021

Jesteśmy w trakcie opracowania projektu Programu sport i rekreacja w Warszawie do roku 2025 do celu 2.2. Strategii #Warszawa2030. Dokument ten wskazywać będzie kierunki i działania mające na celu zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej blisko domu i w rezultacie zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.

Aktywność fizyczna mieszkańców jest bardzo ważna dla utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej społeczeństwa, w szczególności w okresie pandemii. Upowszechnianie korzyści z aktywności fizycznej, udostępnienie miejsc dla jej realizacji oraz zapewnienie odpowiedniego programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z uwzględnieniem osób mniej aktywnych to strategiczne cele działań przedstawionych w Programie.

W  I etapie przygotowania programu, od czerwca 2019 do marca 2020, podczas spotkań grup roboczych oraz warsztatów z udziałem przedstawicieli urzędu, strony społecznej i ekspertów, zebraliśmy postulaty dotyczące rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy oraz wypracowaliśmy główne założenia programu.

W II etapie przygotowania programu, od maja do sierpnia 2020, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy istotne dla realizacji programu elementy:

– katalog form aktywności fizycznej blisko domu
– formy zachęcania do aktywności fizycznej oaz sposoby informowania o korzyściach z niej płynących
– plan badań aktywności fizycznej mieszkańców według międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ)

W III etapie przygotowania programu, od września 2020 do marca 2021, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy cele, działania, wskaźniki oraz typy projektów w programie, dokonaliśmy także aktualizacji diagnozy o sytuację związaną z pandemią COVID-19. Jesteśmy aktualnie na etapie końcowej weryfikacji zapisów w programie.

I wersję programu planujemy przedstawić do akceptacji Rady Programu i Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy w marcu 2021. Konsultacje społeczne programu przewidujemy w kwietniu 2021.

Diagnoza

5 października 2020

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą sportu i rekreacji w Warszawie w latach 2015-2019, która powstała w ramach prac nad programem wykonawczym do Strategii #Warszawa2030.

Cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu

Spotkanie grupy roboczej „Aktywność fizyczna mieszkańców”

24 lutego 2020

W ramach Strategii #Warszawa2030 kontynuujemy prace nad Programem Sport i Rekreacja w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu grupy roboczej Aktywność fizyczna mieszkańców, które odbędzie się w dniu 2 marca 2020 roku w godz. 12.00-16.00 w Pałacu Kultury i Nauki, piętro 20, sala 2018.

Na spotkaniu będziemy pracować nad celami i działaniami w programie, wykorzystamy do tego wnioski i rekomendacje z diagnozy (w załączeniu).

Mając na uwadze wypracowanie jak najlepszych postulatów dla sportu i rekreacji w Warszawie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia i włączenie się w kolejny etap jego realizacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Sportu i Rekreacji (Katarzyna Szymańska-Stułka, kszymanska@um.warszawa.pl, tel. 0 22 443 2487).

Będziemy wdzięczni za współpracę.

Prezentacja – Program sport i rekreacja cel 2.2. #Warszawa2030 18.02.2020

Inauguracyjne spotkanie grup roboczych dla celów operacyjnych 2.2. i 4.1.

13 stycznia 2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

  • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
  • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkanie grup roboczych do obu celów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych: dzielnic m.st. Warszawy, biur Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, strony społecznej, instytucji kultury. Spotkanie koncentrować się będzie na ustaleniu dokładnej demarkacji między celami, zawężeniu pola diagnoz dla obu celów oraz wypracowaniu dalszego modelu prac.

Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12.

Spotkanie grupy roboczej sport kwalifikowany

10 grudnia 2019

W poniedziałek 9 grudnia 2019 roku, w godz. 17.00-20.00, w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście (OSiR POLNA) odbyło się spotkanie grupy roboczej sport kwalifikowany, które miało formę warsztatu roboczego. Tematem spotkania było to, w jaki sposób sport kwalifikowany wpływa na aktywność fizyczną mieszkańców. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele biur, dzielnic, jednostek urzędu, organizacji pozarządowych oraz ekspertów.

Spotkanie dla dzielnic

Uprzejmie informujemy, że w ramach prac nad Programem Sport i Rekreacja w Warszawie w ramach Strategii #Warszawa 2030 planujemy:

Spotkanie dla dzielnic – 3 grudnia 2019 roku (wtorek) w godz. 13.00-16.00 w sali nr 2023, Pałac Kultury i Nauki, XX piętro.

W formie warsztatu roboczego, którego tematem będzie aktywność fizyczna mieszkańców blisko domu.

Warsztat grupy roboczej „Aktywność fizyczna mieszkańców”

7 października 2019

W dniu 7 października 2019 w Centrum Kreatywności Targowa odbył się drugi Warsztat grupy roboczej „Aktywność fizyczna mieszkańców” w ramach prac nad Programem Sport i Rekreacja w Warszawie. Celem warsztatu było określenie czynników, które wpływają na podejmowanie aktywności fizycznej przez mieszkańców Warszawy. Dyskutowaliśmy na temat definicji aktywności fizycznej oraz obszarów, jakie ona obejmuje. Wyróżniliśmy motywatory i bariery. Pracowaliśmy także nad wskazaniem tendencji w rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy w ciągu najbliższych 5 lat. Wypracowane postulaty wykorzystamy na następnym etapie prac poświęconych określeniu celów i działań w programie.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

Uczestnicy warsztatów pracują przy stolikach.

Spotkania grup roboczych Programu Sport i Rekreacja w Warszawie

11 lipca 2019

W dniach 9 i 10 lipca 2019 odbyły się spotkania dwóch grup roboczych działających w Programie Sport i Rekreacja w Warszawie. Spotkania te poświęcone były dwóm wiodącym tematom: sport kwalifikowany oraz aktywność fizyczna mieszkańców. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawa, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Urzędów dzielnic, Ośrodków Sportu i Rekreacji, stowarzyszeń i fundacji kultury fizycznej, radnych m.st. Warszawy oraz Komisji Dialogu Społecznego. Tematem przewodnim ustanowiono prace nad diagnozą sportu i rekreacji w Warszawie. Dyskutowano nad słabymi i mocnymi stronami aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy, nad potencjałami i zagrożeniami w tym zakresie, a także zastanawiano się nad obszarem tematycznym samych zagadnień. W spotkaniach udział wzięło łącznie 50 osób. W wyniku dyskusji postało kilkanaście stron postulatów, wniosków i uwag, które są w chwili obecnej spisywane i porządkowane. Kolejne spotkania, poświęcone celom i działaniom w programie, przewidziane są na przełomie sierpnia i września 2019 r.

W najbliższym czasie ruszy akcja konsultacji społecznych programu przy wsparciu m.in. Urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

Plansza wypełniona przez uczestników
Uczestnicy warsztatów podczas spotkania
Uczestnicy warsztatów podczas ćwiczenia anioły i diabły