Harmonogram

październik 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem, pierwsze posiedzenie Rady programu
wrzesień 2020 – Opracowanie Diagnozy
październik-grudzień 2020 Praca grup roboczych nad celami, działaniami i projektami dla realizacji celów programu
styczeń 2021 – Opracowanie pierwszej wersji programu
luty-marzec 2021 – Konsultacje programu i opracowanie wniosków z konsultacji oraz projektu programu
czerwiec 2021 – Przyjęcie programu wykonawczego

Na jakim etapie jesteśmy?

Określenie celów szczegółowych, projektów i działań planowanych do realizacji dla osiągnięcia celów programu.

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynator programu – Agnieszka Stępień

Kontakt – agnieszka.stepien@um.warszawa.pl

Prace nad projektem programu na finiszu

16 marca 2021

Kontynuujemy opracowywanie „Programu przyciągamy talenty i liderów” – programu wykonawczego dla celu 4.3. „Strategii #Warszawa2030”.

24 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie rady programu, podczas którego członkowie rady będą głosować nad zatwierdzenie projektu programu i skierowaniem go do dalszych prac.

Po spotkaniu rady przedstawimy program Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, a następnie skierujemy go do konsultacji społecznych (kwiecień 2021 r.).

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

2 grudnia 2020

Celem programu wykonawczego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów Strategii #Warszawa2030 jest stworzenie w stolicy jak najlepszych warunków do rozwoju, żeby chcieli tutaj przyjeżdżać, studiować, uczyć się, pracować i mieszkać utalentowani przedsiębiorcy, specjaliści o unikatowej wiedzy i umiejętnościach, artyści, sportowcy oraz uzdolnieni uczniowie i studenci.

Warszawa, aby nadal dynamicznie rozwijać się, musi uczestniczyć w globalnej rywalizacji o talenty, ponieważ dziś kluczowe dla rozwoju gospodarczego są nie tyle zasoby materialne, ile wiedza i technologia. Dlatego coraz wyraźniej dostrzega się wartość wykwalifikowanych pracowników i naukowców. Równocześnie rynki na całym świecie odnotowują ich deficyt, muszą więc w coraz większym stopniu o nich konkurować.

Program 4.3. Przyciągamy talenty i liderów jest jednym z 13 programów wykonawczych za pomocą których będzie realizowana Strategia #Warszawa2030. Każdy ma swoje cele szczegółowe i projekty, których realizacja zapewni im powodzenie.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które wpisują się w cele programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej programu 4.3. i wpisania w nią:

– konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
– wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
– wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

W instrukcji wypełniania fiszki programu 4.3. znajdą Państwo typy projektów, które wpisywałyby się w program 4.3. Przyciągamy talenty i liderów Strategii #Warszawa2030.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 10 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl; temat: „FISZKA do programu 4.3.”

Spotkania grup roboczych

30 listopada 2020

W listopadzie odbyły się spotkania pięciu grup roboczych o bardzo szerokim składzie, które pracowały nad celami Programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów Strategii #Warszawa2030. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele środowisk biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz cudzoziemców, jednostek miejskich oraz urzędnicy z wielu biur Urzędu m.st. Warszawy.

W tej chwili zbieramy projekty, których realizacja zapewni powodzenie programowi.

Diagnoza do programu wykonawczego

8 października 2020

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Diagnoza 4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Warsztaty fokusowe

3 grudnia 2019

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów Strategii #Warszawa2030:

2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
4.2 Generujemy innowacje;
4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.

Spotkanie Rad Programów

7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.

Sala w Zodiaku. Ludzie siedzacy na krzesełkach przyglądają się omawianej prezentacji