Harmonogram

październik 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem, pierwsze posiedzenie Rady programu
wrzesień 2020 – Opracowanie Diagnozy
październik-grudzień 2020 Praca grup roboczych nad celami, działaniami i projektami dla realizacji celów programu
styczeń 2021 – Opracowanie pierwszej wersji programu
luty-marzec 2021 – Konsultacje programu i opracowanie wniosków z konsultacji oraz projektu programu
czerwiec 2021 – Przyjęcie programu wykonawczego

Na jakim etapie jesteśmy?

Określenie celów szczegółowych, projektów i działań planowanych do realizacji dla osiągnięcia celów programu.

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynator programu – Agnieszka Łodygowska

Kontakt – a.lodygowska@um.warszawa.pl

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

Cel operacyjny 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030 ma być realizowany poprzez rozwijanie systemu wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy. Zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i wykorzystujących potencjał poszczególnych dzielnic.

Zgodnie z założeniami Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy wykonawcze opisujące, w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, mieszczących się w zakresie kierunków działań wskazanych w propozycji drzewa celów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej i zgłaszanie:

  • konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
  • wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
  • wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

By pomóc Państwu w określeniu, czego może potrzebować cel 2.4., w instrukcji do fiszki przedstawiamy przykładowe typy projektów.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 7 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl w temacie „FISZKA do programu 2.4.”

Spotkania grup roboczych

W dniach 18, 19 i 24 listopada 2020 r. odbyły się spotkania czterech grup roboczych, których przedmiotem było omówienie propozycji drzewa celów dla programu obejmującego cele szczegółowe i kierunki działań przyczyniające się do realizacji celu 2.4. Kolejnym etapem prac jest zebranie projektów i rodzajów projektów (realizowanych lub planowanych do realizacji) wpisujących się merytorycznie w program.

Zachęcamy do zapoznania się z:

  1. celami szczegółowymi programu
  2. streszczeniem diagnozy

Diagnoza do programu wykonawczego

8 października 2020

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030.

Diagnoza 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu 

Warsztaty fokusowe

3 grudnia 2019

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów Strategii #Warszawa2030:

2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
4.2 Generujemy innowacje;
4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.

Spotkanie Rad Programów

7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.

Sala w Zodiaku. Ludzie siedzacy na krzesełkach przyglądają się omawianej prezentacji