Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Centrum Komunikacji Społecznej

Koordynator programu – Aleksandra Żórawska

Kontakt – a.zorawska@um.warszawa.pl

Aktualności

27.12.2018 r.

W listopadzie 2018 roku zakończyła się praca nad analizą socjologiczną wspólnot lokalnych w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym. Dzięki badaniu lepiej można zrozumieć mechanizmy wspierające i blokujące działania mieszkańców we wspólnotach lokalnych oraz budujące identyfikację z miejscem. Wyniki i rekomendacje przedstawione w raporcie zostaną wykorzystane do zbudowania celów szczegółowych Programu.

W październiku i listopadzie 2018 roku przeprowadziliśmy cykl 8 spotkań trzech grup roboczych. Celem pracy grup było zebranie obszarów i kierunków działań Programu Wspólnota – programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem.

Praca grup była skupiona na tematach:
– budowania otwartości i wspierania nawiązywania relacji w środowisku lokalnym,
– rozwijania aktywności społecznej i współpracy lokalnej,
– budowania poczucia przynależności i identyfikacji z miejscem.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą cykl spotkań i włączenia się w dalsze prace nad Programem. Propozycja obszarów i kierunków działań dała wkład potrzebny do wypracowania celów szczegółowych Programu.


18.09.2018 r.

Rozpoczynamy drugi etap prac nad opracowaniem Programu Wspólnota!

Na przełomie maja i czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne wizji programu. Kolejnym etapem jest wypracowanie celów szczegółowych i kierunków działań programu.

W tym celu powołane zostaną trzy grupy robocze, których zadaniem będzie zdefiniowanie celów szczegółowych w następujących obszarach:

  1. Budowanie otwartości i wspieranie nawiązywania relacji w środowisku lokalnym
  2. Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy lokalnej
  3. Budowanie poczucia przynależności i identyfikacji z miejscem

Zasady naboru do grup roboczych Programu Wspólnota

Do udziału w pracach zapraszamy osoby, które mają różnorodne doświadczenia działaniach na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, w szczególności we współpracy z samorządem: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywistów z grup lokalnych (także niesformalizowanych), przedstawicieli urzędów dzielnic i instytucji miejskich i dzielnicowych oraz Urzędu Miasta.

W szczególności zapraszamy osoby chętne do pogłębionej refleksji i konstruktywnego udziału w projektowaniu działań o charakterze systemowym (a więc nie rozwiązań doraźnych problemów lokalnych). Planowane są maksymalnie trzy spotkania zespołów oraz dodatkowe wspólne spotkanie dla uczestników wszystkich zespołów roboczych, poświęcone syntezie wypracowanych materiałów.

Każdy zespół będzie liczył 24 osoby: przedstawicieli organizacji, partnerstw lokalnych i grup nieformalnych, mieszkańców oraz urzędników. Ważne jest, aby osoby zgłaszające się do prac zespołów miały gotowość i możliwość udziału we wszystkich spotkaniach danego zespołu.

Spotkania grup roboczych

Grupa I

Miejsce: Centrum Wielokulturowe w Warszawie, ul. Jagiellońska 54

Terminy spotkań: 22 października, 5 listopada, 19 listopada*

Godz: 17.00 – 20.00

Grupa II

Miejsce: Centrum Społeczne Paca, ul. Paca 40

Terminy spotkań: 16 października, 30 października, 13 listopada

Godz. 17.00 – 20.00

Grupa III

Miejsce: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, ul. Nowolipie 25b

Terminy spotkań: 24 października, 7 listopada, 21 listopada**

Godz. 17.00 – 20.00

Spotkanie podsumowujące (plenarne):

Miejsce:  Pałac Ślubów, Pl. Zamkowy 6

Terminy spotkania: 27 listopada

Godz. 17.00 – 20.00

Zgłoszenia wraz z krótkim opisem swoich doświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową na adres wspolnota@um.warszawa.pl do 30.09.2018.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie Państwu przesłana do 08.10.2018.

W miarę dostępnych miejsc możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym zespole roboczym.
W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników na podstawie ich zróżnicowanych doświadczeń związanych z rozwojem wspólnot lokalnych.

Kontakt:

www: 2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota

email: wspolnota@um.warszawa.pl

tel.: Adam Markuszewski 22 443 34 48, Aleksandra Żórawska 22 443 34 36

* Termin opcjonalny – możliwe, że dwa spotkania wyczerpią w pełni zakres zadań do wypracowania przez grupę.

** Termin opcjonalny – możliwe, że dwa spotkania wyczerpią w pełni zakres zadań do wypracowania przez grupę.


03.07.2018 r.

Zakończyliśmy konsultacje na temat wizji i wartości, jakie powinny leżeć u podstaw wspierania rozwoju wspólnot w Warszawie. Był to pierwszy etap tworzenia Programu Wspólnota – programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji i zachęcamy do śledzenia i włączania się w dalsze prace nad Programem.

Program Wspólnota – Raport z konsultacji

 


15.05.2018 r.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przystępuje do opracowania Programu Wspólnota – programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii Rozwoju #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem.

Celem programu jest budowa, wzmocnienie i rozwijanie wspólnot lokalnych poprzez włączenie mieszkańców w życie społeczności lokalnych oraz pomoc w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych. W tym kontekście istotne będą również działania wzmacniające tożsamość lokalną i poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania. Program będzie określał działania oraz narzędzia, które umożliwią mieszkańcom podejmowanie aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, a także działania edukacyjne i kulturalne, które pomogą w budowaniu i wzmacnianiu postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz dbania o najbliższe otoczenie.

Prace nad programem rozpoczną się od konsultacji społecznych, podczas których wspólnie dokonamy opracowania wizji i wartości, jakie powinny leżeć u podstaw wspierania rozwoju wspólnot w Warszawie.

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne 29 maja 2018 r. które odbędzie się w godz. 17.30-20.00 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipie 25b. W trakcie spotkania dostępny będzie tłumacz języka migowego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opinie będziemy także zbierać podczas wydarzeń realizowanych w ramach tegorocznej edycji Warszawskiego Dnia Sąsiada (listę wydarzeń, na których będzie można nas spotkać, będziemy uzupełniać na bieżąco) oraz pod adresem: wspólnota@um.warszawa.pl

Wypracowana wizja będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia diagnozy strategicznej dotyczącej wybranych obszarów objętych programem. Następnie powołane zostaną zespoły robocze do prac nad poszczególnymi obszarami programu.