Harmonogram

wrzesień - grudzień 2017 - Diagnoza
lipiec-grudzień 2018 - Przygotowanie projektu polityki
maj - wrzesień 2019 - Konsultacje społeczne
październik - grudzień 2019 - Przygotowanie ostatecznej wersji polityki
styczeń - kwiecień 2020 - Uzgodnienia wewnątrz Urzędu m.st. Warszawy

Na jakim etapie jesteśmy?

Trwają uzgodnienia z biurami i dzielnicami m.st. Warszawy w sprawie treści dokumentu oraz projektu zarządzenia wprowadzającego politykę w życie.

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Stołeczne Biuro Turystyki

Koordynator polityki – Anna Kotuniak

Kontakt – anna.kotuniak@go2warsaw.pl

Raport z konsultacji społecznych Polityki turystycznej

16 września 2019

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy”, które odbywały się w dniach 17 czerwca – 17 lipca 2019 r. Uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i pomysły podczas spotkania konsultacyjnego oraz mailowo. Wśród osób zgłaszających uwagi i proponujących rozwiązania znaleźli się mieszkańcy Warszawy, przewodnicy turystyczni, członkowie stowarzyszeń działających w obszarach związanych z turystyką, przedsiębiorcy turystyczni, przedstawiciele atrakcji turystycznych Warszawy i warszawskich uczelni. Dla uczestników najważniejsze okazały się kwestie:

  1. oddziaływania turystów na życie mieszkańców,
  2. wyboru produktów turystycznych Warszawy, które mają być oferowane turystom,
  3. promocji turystycznej miasta,
  4. rozwoju infrastruktury turystycznej Warszawy.

Kolejny etap to przygotowanie ostatecznej wersji „Polityki” zgodnie z uwagami zgłoszonymi i przyjętymi w ramach konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji można znaleźć na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/jak_rozwijac_turystyke_w_warszawie.

Plac Zamkowy w Warszawie

 

Konsultacje społeczne Polityki turystycznej

1 lipca 2019

25 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się otwarte spotkanie będące częścią konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy” opracowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki.

Podczas wydarzenia dr Maria Schicht, zastępca dyrektora Stołecznego Biura Turystyki zaprezentowała założenia dokumentu, w tym główne kierunki polityki.  Istotną zmianą w podejściu do turystyki jest założenie, że powinna ona pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców.

W blisko dwugodzinnej dyskusji udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, branży turystycznej (w tym przewodnicy miejscy) oraz środowiska akademickiego. Uczestnicy rozmawiali o turystyce w dzielnicach, tworzeniu nowych produktów turystycznych, dostępności informacji o wydarzeniach w mieście, bezpieczeństwie, hałasie, ekologicznym transporcie oraz zarządzaniu turystyką i overtourismie. Z aprobatą przyjęto zaprezentowane kierunki polityki turystycznej. Uczestnicy spotkania zgodzili się także co do tego, że turystyka ma służyć podnoszeniu jakości życia lokalnej społeczności, budowaniu kapitału społecznego i zwiększaniu innowacyjności stolicy. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym ze sposobem realizacji polityki.

Wszystkie zgłoszone na spotkaniu postulaty i propozycje konkretnych działań zostaną przekazane do biur, które będą tworzyć programy pod cele operacyjne „Strategii #Warszawa2030”.

Konsultacje społeczne trwają do 17 lipca 2019 roku.  Zachęcamy do zapoznania się z projektem Polityki turystycznej oraz przesyłania uwag na adres mailowy: konsultacje@warsawtour.pl.

Projekt Polityki turystycznej dostępny jest tutaj.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

uczestnicy konsultacji społecznych polityki turystycznej

Projekt Polityki turystycznej gotowy!

21 grudnia 2018

Do przygotowania projektu „Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy” zaangażowaliśmy zespół ekspertów (m.in. z zakresu ekonomiki turystyki, turystyki biznesowej i marketingu turystycznego). W pierwszej kolejności wybrali oni 10 celów „Strategii #Warszawa2030, na których realizację turystyka ma największy wpływ. Następnie przeanalizowali kilkadziesiąt strategii, polityk i programów największych miast na świecie. Dobre praktyki z Berlina, Wiednia, Paryża, Lizbony, Madrytu i Amsterdamu posłużyły do sformułowania zapisów zawartych w dokumencie.

Projekt „Polityki turystycznej” zawiera 8 kierunków rozwojowych. Zawierają one zasady i wartości dotyczące turystyki, których zastosowanie w praktycznych działaniach, realizowanych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami i branżą, umożliwi optymalne zintegrowanie turystyki z rozwojem miasta.  Uzupełniają je rekomendacje rodzajów działań, jakie należy podejmować, aby turystyka przyczyniała się do rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

W ramach prac nad dokumentem odbyły się warsztaty, na które zaprosiliśmy dyrektorów biur Urzędu realizujących zadania powiązane z turystyką, branżę turystyczną zrzeszoną w lokalnej i regionalnej organizacji turystycznej oraz przedstawicieli Urzędów Dzielnic.  Projekt dokumentu został bardzo pozytywnie odebrany przez uczestników.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

rowerzyści na krakowskim przedmieściu

Dlaczego Warszawa potrzebuje Polityki turystycznej?

4 czerwca 2018

Potrzeba przygotowania dokumentu strategicznego z zakresu turystyki została sformułowana w Urzędzie m.st. Warszawy już kilka lat temu. Turystyka jest bowiem jedną z ważnych funkcji miasta. Jej wkład w PKB stolicy wynosi ponad 15 mld zł rocznie (6% PKB), w szeroko pojętej branży turystycznej pracuje ponad 70 tys. osób, a każdego roku do Warszawy przyjeżdża prawie 10 mln turystów. Każdy z nich zostawia tu średnio 800 zł.

Pierwszym krokiem, jaki poczyniliśmy było przygotowanie „Diagnozy stanu turystyki w m.st. w Warszawie w 2017 r.” wraz z rekomendacjami dot. rozwoju turystyki w Warszawie. Kluczową była rekomendacja mówiąca o konieczności stworzenia dokumentu kierunkowego dot. turystyki, ściśle powiązanego z powstającą „Strategią #Warszawa2030”.

Po uchwaleniu „Strategii #Warszawa2030” (maj 2018) przystąpiliśmy do przygotowania „Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy”. Naszym zamierzeniem było określenie kierunkowych ram rozwojowych miasta w obszarze turystyki tak, aby wspierała ona rozwój miasta i przyczyniała się poprawy jakości życia mieszkańców. Turystyka jest powiązana z innymi dziedzinami funkcjonowania miasta, np. rekreacją, kulturą, rozrywką, dostępem do przestrzeni publicznych, transportem i nie powinna być postrzegana jako zjawisko samo w sobie, ale jako narzędzie, które można wykorzystać do rozwoju miasta.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

turyści na warszawskiej starówce