Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Ochrony Środowiska

Koordynator programu – Magdalena Baran

Kontakt – mbaran@um.warszawa.pl

Na jakim etapie jesteśmy?

Przeprowadzamy konsultacje społeczne


Obowiązujący program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku dostępny jest tutaj.


 

Spotkanie w ramach ustawowych konsultacji społecznych  projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Podsumowanie spotkania on-line

3 listopada 2020

Kontekst:

W toku prac nad opracowaniem nowego „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024” Biuro Ochrony Środowiska ze wsparciem Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowało konsultacje społeczne, w ramach których przeprowadzone zostały cztery spotkania dla mieszkańców Warszawy z udziałem ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Prowadzone spotkania miały posłużyć uchwyceniu perspektywy mieszkańców, aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych w czterech obszarach tematycznych (czyste powietrze, bioróżnorodność, miasto jako ekosystem-planowanie przestrzenne oraz adaptacja do zmian klimatycznych), a ich celem było zebranie uwag i pomysłów, które posłużyły jako wskazówki dla Miasta w jak najpełniejszej konstrukcji długofalowego programu ochrony środowiska.

W dniu 28  października 2020 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym mieszkańcom został zaprezentowany projekt Programu ochrony środowiska dla m.st Warszawy na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Temat spotkania:

Tematem spotkania była prezentacja projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Podsumowaniem spotkania jest niniejszy raport, zawierający najważniejsze pytania i uwagi zgłoszone w toku spotkania. Raport znajduje w dyspozycji Biura Ochrony Środowiska.

Miejsce i czas spotkania:

Spotkanie odbyło się w środę 28 października 2020 r. w godzinach: 17.00-19.00 w formule on-line.

Spotkanie było transmitowane przez Internet na kanale miejskim na YouTube; link do transmisji znajdował się na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych (WWW.konsultacje.um.warszawa.pl). W trakcie spotkania uczestnicy mogli zgłaszać na czasie swoje uwagi i pytania. Na pytania i komentarze zgłaszane przez uczestników spotkania odpowiadali na bieżąco pracownicy BOŚ.  Część pytań została zadana ekspertom obecnym na spotkaniu, którzy udzielili na nie odpowiedzi w toku spotkania. W przypadku uwag lub wątpliwości na które odpowiedź nie mogła być udzielona od razu, uczestników proszono o przesłanie wniosku zawierającego komentarz lub pytanie na dedykowany adres e-mailowy pos@um.warszawa.pl .

Organizatorzy i gospodarze spotkania:

▪ Dorota Jedynak, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawa;
▪ Eksperci:
– Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – profesor SGGW, ekspert wiodący Programu;
– Dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, współautor oceny oddziaływania na środowisko;
▪ Pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy;
▪ Pracownicy Wydziału Konsultacji Centrum Komunikacji Społecznej;
▪ Anna Cybulko, moderatorka.

Organizację spotkania wspierał Wydział Wsparcia Użytkownika z Miejskiego Centrum Sieci i Danych Urzędu m.st. Warszawa.

Uczestnicy spotkania:

▪ Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
▪ Mieszkańcy Warszawy zainteresowani Programem i konsultacjami.

Program spotkania:

Spotkanie składało się z części prezentacyjnej oraz części poświęconej odpowiedzi przez ekspertów na pytania zadane na czacie przez uczestników. Wydarzenie zostało zrealizowane zgodnie z poniższym programem:

 1. Przywitanie, przedstawienie gości oraz zasad spotkania – Anna Cybulko.
 2. Powitanie i wprowadzenie – Dorota Jedynak.
 3. Prezentacja projektu Programu ochrony środowiska na lata 2021 – 2024 –
  dr hab. inż. Zbigniew Karaczun.
 4. Prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko – dr Wojciech Szymalski.
 5. Odpowiedź ekspertów na pytania zadane przez uczestników na czacie.
 6. Podsumowanie i zakończenie spotkania .

Głosy uczestników:

Poniżej przedstawiono podsumowanie przebiegu dyskusji na czacie wraz z odpowiedziami udzielonymi przez pracowników Biura Ochrony Środowiska:

Pytanie (P): W projekcie dużo zapisów dotyczy transportu. Kiedy powstanie nowa polityka mobilności zgodna z POŚ?
Odpowiedź (O): Program zrównoważonej mobilności dla m.st. Warszawy jest aktualnie w trakcie opracowywania. Na początku października została przygotowana „Diagnoza systemu transportowego m.st Warszawy”

P: Na str. 41 jest zapisane, że poprawa płynności ruchu z wykorzystaniem tzw. „zielonej fali” ma zmniejszyć hałas. Proszę o wyjaśnienie jak większa prędkość aut ma spowodować, że hałas się zmniejszy.
O: Na zmniejszenie hałasu wpływa płynność ruchu i utrzymanie dopuszczalnej prędkości. Jest to wyjaśnione w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy 

P: W analizie wskazano wiele problemów, związanych ze zjawiskiem urbanizacji. Temat planowania przestrzennego jest zaniedbywany, a stanowi dość istotne zagadnienie w kontekście ochrony środowiska. Czy planowane są zmiany?
O: Aktualnie trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Nowe Studium dla Warszawy zakłada zrównoważony rozwój przestrzenny. Prace projektowe nad nowym Studium prowadzi Miejska Pracownia Planowania i Strategii Rozwoju, pod nadzorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

P: To dobra wiadomość – kiedy jednak nowe studium będzie obowiązywać i czy w czasie prac nad nim nie będą wydawane decyzje dla środowiska szkodliwe?
O: Decyzje wydawane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

P: W proponowanym dokumencie w marginalnym stopniu są opisane kierunki ochrony siedlisk stołecznej fauny (wspominające jedynie w szczegółach niektóre gatunki ptaków). Czy kwestie te będą rozszerzone?
O: Jeżeli takie będą wnioski strony społecznej, kwestie te mogą zostać szerzej omówione
w Programie. Będzie to poddane analizie w ramach tych konsultacji.

P: Czyli na wniosek społeczny, miasto nie dostrzega problemów w tym zakresie?
O: Program zawiera szeroko omówione kwestie utrzymania różnorodności biologicznej. W tym zawarte są zagadnienia ochrony gatunkowej. Ponadto, miasto dostrzega problem, ale mamy jeszcze inne organy w mieście, które zajmują się tymi zagadnieniami, np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

P: Jak Państwo wspomnieli, uświadamianie społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska jest nieodłączną częścią programu dot. tej kwestii: czy przewidziane są sposoby na informowanie osób niemających dostępu do Internetu np. osób starszych o ochronie środowiska?
O: Miasto stara się komunikować z mieszkańcami również poprzez ulotki, broszury, ekrany LCD
w komunikacji miejskiej, spoty informacyjne w radio i TV.

P: Wojtek, w jaki sposób polityka transportowa wspiera zrównoważoną mobilność, skoro zgodnie
z POŚ emisja CO2 z transportu wzrosła w latach 2007-2018 o 38%?
O: pytanie przekazane do eksperta

P: O ile zmniejszyło się pokrycie terenu koronami drzew w ostatnich latach? W którym miejscu w POŚ jest mowa o zieleni przyulicznej i jakie działania są przewidziane w tym temacie?
O: Aktualnie nie mamy danych porównawczych, ponieważ Mapa koron drzew jest projektem wykonanym w Warszawie po raz pierwszy.

P:  Rozumiem, że dzięki nowemu oprogramowaniu będą Państwo monitorować tę kwestię?
O: Wprowadzamy nowy system zarządzania zielenią, który da nam możliwość monitorowania stanu zieleni miejskiej.

P: Dane satelitarne o pokryciu terenu miasta drzewami są dla kilku okresów czasowych.
O: Dane rzeczywiście są różnoczasowe, ale system zarządzania opiera się nie tylko na Mapie koron drzew. Na system zarządzania składają się również aplikacje do inwentaryzacji drzew.

P: Wojtek, a co z rozbudową Wołoskiej, Marsa, Marynarskiej, budową Czerniakowskiej-bis itd?
O: pytanie przekazane do eksperta

P: Warszawa poza nasadzeniami istotną kwestią w zagadnieniu ochrony przyrody jest stosowanie nawierzchni umożliwiających przedostawanie się wód opadowych do gruntu. Czy ten temat również będzie podejmowany? Podobnie jest przecież z kwestią projektowania budynków – miasto dysponuje licznymi obiektami, które nie zawsze posiadają właściwie wyprowadzone systemy np. rynien
O: Uznajemy to jako uwagę do Programu. Ze względu na szczegółowość pytań prosimy o przekazanie ich drogą mailową na pos@um.warszawa.pl

P: Czy nie zastanawiali się Państwo nad uporządkowaniem danych jako „Katalogu zadań/problemów” np. w formie tabelarycznej, gdzie każdy z wymienionych problemów byłby analizowany pod względem wpływu np. na: powietrze atmosferyczne, ochronę klimatu, wody, zieleń, jakość i ochronę zbiorowisk przyrodniczych etc.? Dodatkowo w przypadku występowania oddziaływania można by było stwierdzić czy jest to oddziaływanie miejscowe, lokalne, czy regionalne. Dzięki temu możliwa by była ocena wagi i wybór priorytetów
O: Projekt Programu tworzony był na podstawie wytycznych Ministerstwa Środowiska i zawiera wskazany kształt tabel i zestawień.

P: W jaki sposób zamierzają Państwo ochronić Jezioro Wilanowskie, przed wypłycaniem? Czy planują Państwo usunąć istniejące namuły? Masy rumowisk przenoszonych przez wody Potoku Służewieckiego docierające do Jeziora Wilanowskiego podczas wezbrań wynoszą nawet kilkanaście ton.
O: Uznajemy to jako uwagę do Programu. Ze względu na szczegółowość pytań prosimy o przekazanie ich drogą mailową na pos@um.warszawa

P: W dokumencie zawarli Państwo informację „Niestety z powodu braku środków finansowych wstrzymano wiele planowanych w tym obszarze inwestycji miejskich. Jakie inne działania planują Państwo wykonać w celu ochrony dziedzictwa narodowego znajdującego się w Wilanowie?
O: Prosimy tak szczegółowe pytania skierować na maila. 

Przygotowała Anna Cybulko

Spotkanie on-line w ramach konsultacji społecznych za nami

3 listopada 2020

W środę 28 października o godz. 17.00 odbyło się spotkanie on-line z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu Programu.

W spotkaniu udział wzięli:
Dorota Jedynak – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – profesor SGGW, ekspert Programu ochrony środowiska
dr Wojciech Szymalski – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Spotkanie mogą Państwo obejrzeć pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=I0SbWGmlyqY&feature=youtu.be

Poniżej prezentacje ze spotkania:
1. prezentacja dr hab. inż. Zbigniewa Karaczuna
2. prezentacja dr Wojciecha Szymalskiego

II etap konsultacji społecznych

9 października 2020

Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, który wskazuje kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych, które będą trwały do 2 listopada 2020 r. Projekt Programu wraz z prognozą i streszczeniem niespecjalistycznym zamieszczamy poniżej:
projekt Programu
Zał. 1. Obszary interwencji, działania i wskaźniki
Zał. 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy -zadania własne
zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy-zadania monitorowane
zał. 4 Wykaz kanałów
zał. 5 Ocena zgodności POŚ z warszawskimi dokumentami strategicznymi
zał. 6 Analiza ryzyk
zał. 7 Podstawy prawne i sposób przygotowania POŚ
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ

Przekaż swoje uwagi i wnioski:
• na adres pos@um.warszawa.pl
• w siedzibie Biura Ochrony Środowiska
• pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego)

Zapraszamy na spotkanie on-line 28 października 2020 r. (środa) o godz. 17.00. Link do spotkania umieścimy tutaj

Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Debata i warsztaty w formie online „Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych?”

15 czerwca 2020

Zapraszamy na debatę on-line ” Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych?”, która odbędzie się w środę 17 czerwca o godzinie 17:00 – 20:45

Spotkanie ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbędzie się za pośrednictwem Internetu.

Debata on-line jest podzielona na dwie części: spotkanie z panelistami oraz twórcze warsztaty.

CZĘŚĆ I – godzina 17:00 – 17:45 – sesja na YouTube

1. Justyna Glusman – Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni
2. prof. Zbigniew Karaczun – ekspert POŚ
3. Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
4. Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska
5. Anna Cybulko – moderator

CZĘŚĆ II – godzina 18:00 – warsztaty w aplikacji Webex

18:00 – 19:15 – Miejskie wyspy ciepła – inspiracje dla miasta: konkretne potrzeby/pomysły/lokalizacje – Pan Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Poruszane tematy:

– Oazy chłodu – jak zaprojektować atrakcyjną lokalizacje
– Walka z betonozą
– Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji działań zmniejszających uciążliwość wysp ciepła

19:30 – 20:45 – Jak retencjonować wodę deszczową na terenie Warszawy? – Pani Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska

Poruszane tematy:

– Zbieranie wody to moda czy obowiązek?
– Czy zielony dach to zawsze dobre rozwiązanie? Dlaczego deweloperzy powinni, budując osiedla, wybudować zbiornik zbierający wodę deszczową?
– Woda deszczowa to cenny zasób – co możemy zrobić, aby ją zatrzymać? Czy dofinansowanie do retencji to konieczność?
– Retencjonowanie wody, a poprawa mikroklimatu w mieście.

UWAGA: W warsztatach on-line może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do wtorku 16 czerwca, do godziny 10:00 na konsultacje@um.warszawa.pl (z dopiskiem, który warsztat Cię interesuje).

Link do warsztatów oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. Jeśli pula zgłoszeń nie zostanie wyczerpana, zamieścimy link przed spotkaniem w tym wydarzeniu.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl/srodowisko

 

Jak chronić środowisko w Warszawie? Konsultacje społeczne

27 stycznia 2020

Dlaczego Tworzymy Program ochrony środowiska?

Zaczynamy prace nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Będzie on wskazywał kierunki i zakres działań podejmowanych dla ochrony środowiska w Warszawie.

Stolica intensywnie się rozwija i ciągle zmienia. W tak dynamicznej sytuacji chcemy skutecznie chronić walory przyrodnicze miasta i dbać o jak najlepszą jakość środowiska, w jakim żyjemy.

Cel i główne kierunki działań Programu

Nadrzędnym celem, do jakiego dążymy, jest osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Warszawy poprzez zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Realizacja tego celu będzie miała znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia warszawiaków.

Cel będzie realizowany poprzez działania pośrednie podejmowane dla poprawy sytuacji w kluczowych obszarach ochrony środowiska:

 1. Jakość powietrza i ochrona klimatu – zapewnienie dobrej jakości powietrza poprzez ograniczenie stężeń zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego.
 2. Hałas – poprawa klimatu akustycznego miasta poprzez m.in. wspieranie działań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, zmniejszających hałas od dróg, tramwajów, kolei, lotnisk, oraz dalsze ograniczanie uciążliwości powodowanej przez kluby i imprezy masowe.
 3. Pola elektromagnetyczne – ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalne poziomy (najważniejszymi źródłami promieniowania w mieście są sieci elektryczne oraz stacje bazowe systemów łączności bezprzewodowej).
 4. Gospodarowanie wodami – dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie miasta, zapobieganie deficytom wody, ochrona przed suszą i powodzią w mieście (zwłaszcza w obliczu spodziewanych skutków zmian klimatu) oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta.
 5. Powierzchnia ziemi – ochrona powierzchni ziemi przed degradacją, czyli poprzez m.in. racjonalne gospodarowanie, zapobieganie zanieczyszczeniu oraz zachowanie jak najlepszego stanu gleby.
 6. Gospodarowanie odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów, zapewnienie osiągnięcia w mieście określonych poziomów przetwarzania odpadów oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania systemu gospodarki odpadami na jakość życia mieszkańców.
 7. Zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność – ochrona i rozbudowa struktury przyrodniczej Warszawy, zachowanie istniejących zasobów przyrodniczych i ich integralności oraz doskonalenie systemu zarządzania terenami zieleni w Warszawie.
 8. Zagrożenia poważnymi awariami – zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii w mieście (nagłych zdarzeń zaistniałych w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których uwalniane mogą być niebezpieczne substancje) oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków, jeśli do awarii takich dojdzie.
 9. Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna –zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie zachowań proekologicznych.
 10. Adaptacja do zmian klimatu – zapobieganie skutkom ekstremalnych wydarzeń pogodowych wpływających na mieszkańców miasta. Jest to obszar horyzontalny, czyli obejmujący większość pozostałych elementów Programu, w tym: działania w zakresie gospodarki wodnej (zapobieganie powodziom i suszom, zwiększanie retencji wód w mieście), poprawa jakości powietrza (zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i uniezależnianie systemu energetycznego od warunków atmosferycznych), ochrona powierzchni ziemi.

Jak POWSTAJE Program?

Obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [link]. Zakres dokumentu będzie zgodny z tą ustawą oraz z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” [link], które przygotowało Ministerstwo Środowiska. Biurem koordynującym prace nad Programem jest Biuro Ochrony Środowiska, jednak w jego przygotowanie zaangażowane są też inne biura, m.in. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej  oraz zewnętrzni eksperci – specjaliści w zakresie polityki ekologicznej, zarządzania ochroną środowiska i ochrony środowiska.

Projekt Programu powstaje w kilku głównych etapach:

 1. przygotowanie diagnozy stanu, zagrożeń oraz trendów zmian jakie zachodzą w środowisku Miasta,
 2. określenie celów oraz kierunków działań, które pozwolą osiągnąć i utrzymać właściwą jakość środowiska przyrodniczego Miasta,
 3. opracowanie systemu wdrażania celów i zadań oraz sposobu monitorowania efektów Programu,
 4. poddanie projektu Programu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

konsultacje przed powstaniem programu

W lutym, marcu i kwietniu możesz wziąć udział w 4 otwartych spotkaniach poświęconych najważniejszym wyzwaniom. Będą to debaty połączone z warsztatami. Wszystkie odbędą się w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56.

–        Czyste powietrze – 5 lutego
„Czyste powietrze: co możemy zrobić razem?” – prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
„Monitoring a informacja/dezinformacja” – prezentacja eksperta p. Krzysztofa Skotaka z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
Raport ze spotkania

–        Zieleń i bioróżnorodność – 3 marca

Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja?– prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
Lasy – prezentacja Pani Andżeliki Gackowskiej – Zastępcy Dyrektora Lasów Miejskich-Warszawa
Prezentacja Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Pani Kamila Nowocin – Zastępca Dyrektora
Woda i dzikie życie w Warszawie – prezentacja Pana dr Przemysława Nawrockiego – WWF
Zielona infrastruktura w programie ochrony środowiska 2021-2024 – prezentacja Pana dr hab. inż. Piotra Sikorskiego – SGGW

–        Przestrzenna wizja miasta – 19 maja (wtorek), godz. 17.00-20.00 debata i warsztaty online

Przyjazna przestrzeń miasta – jak ja planować? – prezentacja Urzedu m.st. Warszawy
Miasto, jako ekosystem. Błękitno-zielona infrastruktura Warszawy – prezentacja Marleny Happach – Architekta Miasta Warszawy, Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Zielona infrastruktura, jako podstawa kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – prezentacja dr hab. Barbary Szulczewskiej – Instytut Rozwoju Miast i Regionów

–        Adaptacja do zmian klimatu – 20 kwietnia (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – przełożona na 17 czerwca

prof. Zbigniew Karaczun – ekspert POŚ
Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska

Uwagi i opinie do powstającego Programu zbieramy:

 1. pisemnie (Biuro Ochrony Środowiska, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)
 2. mailowo na adres: pos@um.warszawa.pl

konsultacje projektu programu

Po zakończeniu cyklu spotkań powstanie projekt programu, który planujemy konsultować we wrześniu.

Przyjdź! Każda opinia się liczy!

 

Plakat dotyczący konsultacji społecznych, panorama Warszawy

Drugie posiedzenie Rady Programu

8 stycznia 2020

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy. Spotkanie poprowadził Pan Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w zastępstwie za Panią Justynę Glusman – Przewodniczącą Rady Programu.

W trakcie spotkania Pan Paweł Lisicki – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, przekazał informacje na temat postępu prac nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 oraz przedstawił harmonogramu konsultacji społecznych. Następnie dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, ekspert wiodący w pracach nad Programem, zaprezentował projekt diagnozy (analizę SWOT), omówił proponowane cele i kierunki oraz założenia tworzenia nowych wskaźników.

Posiedzenie Rady Programu

17 października 2019

W dniu 16 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym, która będzie pracowała nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.

Spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy biur, jednostek miejskich oraz burmistrzowie dzielnic, prowadziła Pani Justyna Glusman Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady oraz Pan Paweł Lisicki Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Podczas spotkania została zaprezentowana struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, w tym szczególnie rola Rady Programu oraz omówiono wstępny harmonogram prac nad Programem.

Posiedzenie Rady Programu Ochrony Środowiska. Ludzie siedzą przy dużym stole. Prezentacja