Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Ochrony Środowiska

Koordynator programu – Magdalena Baran

Kontakt – mbaran@um.warszawa.pl

Obowiązujący program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku dostępny jest tutaj.

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowuje się do opracowania nowego Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z póżn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy sporządza ww. dokument w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.). Program wyznacza szereg celów i działań, które pozytywnie wpływają na jakość środowiska naturalnego miasta.

Program powstaje w oparciu o priorytetowe dokumenty:
– „Politykę ekologiczną państwa 2030- strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” oraz
– „Strategię #Warszawa2030”.