Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Ochrony Środowiska

Koordynator programu – Magdalena Baran

Kontakt – mbaran@um.warszawa.pl


Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 KONSULTACJE SPOŁECZNE PROWADZONE SĄ WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE (ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO LUB MAILOWO – LINK PONIŻEJ)

Miasto przygotowuje się do wyłożenia dokumentu podczas ustawowych konsultacji społecznych. O terminie konsultacji będziemy Państwa informować na bieżąco.


 

Obowiązujący program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku dostępny jest tutaj.

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowuje się do opracowania nowego Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z póżn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy sporządza ww. dokument w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.). Program wyznacza szereg celów i działań, które pozytywnie wpływają na jakość środowiska naturalnego miasta.

Program powstaje w oparciu o priorytetowe dokumenty:
– „Politykę ekologiczną państwa 2030- strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” oraz
– „Strategię #Warszawa2030”.

Informacje o Programie są również dostępne na stronie https://bip.warszawa.pl

Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, propozycje zagadnień dotyczące „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024” lub chcieliby poruszyć najważniejsze problemy w mieście, które powinny mieć swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie uprzejmie prosimy o przesłanie ich na poniższy adres e-mail: pos@um.warszawa.pl

Debata i warsztaty w formie online „Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych?"

Zapraszamy na debatę on-line ” Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych?”, która odbędzie się w środę 17 czerwca o godzinie 17:00 – 20:45

Spotkanie ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbędzie się za pośrednictwem Internetu.

Debata on-line jest podzielona na dwie części: spotkanie z panelistami oraz twórcze warsztaty.

CZĘŚĆ I – godzina 17:00 – 17:45 – sesja na YouTube

1. Justyna Glusman – Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni
2. prof. Zbigniew Karaczun – ekspert POŚ
3. Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
4. Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska
5. Anna Cybulko – moderator

CZĘŚĆ II – godzina 18:00 – warsztaty w aplikacji Webex

18:00 – 19:15 – Miejskie wyspy ciepła – inspiracje dla miasta: konkretne potrzeby/pomysły/lokalizacje – Pan Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Poruszane tematy:

– Oazy chłodu – jak zaprojektować atrakcyjną lokalizacje
– Walka z betonozą
– Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji działań zmniejszających uciążliwość wysp ciepła

19:30 – 20:45 – Jak retencjonować wodę deszczową na terenie Warszawy? – Pani Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska

Poruszane tematy:

– Zbieranie wody to moda czy obowiązek?
– Czy zielony dach to zawsze dobre rozwiązanie? Dlaczego deweloperzy powinni, budując osiedla, wybudować zbiornik zbierający wodę deszczową?
– Woda deszczowa to cenny zasób – co możemy zrobić, aby ją zatrzymać? Czy dofinansowanie do retencji to konieczność?
– Retencjonowanie wody, a poprawa mikroklimatu w mieście.

UWAGA: W warsztatach on-line może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do wtorku 16 czerwca, do godziny 10:00 na konsultacje@um.warszawa.pl (z dopiskiem, który warsztat Cię interesuje).

Link do warsztatów oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. Jeśli pula zgłoszeń nie zostanie wyczerpana, zamieścimy link przed spotkaniem w tym wydarzeniu.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl/srodowisko

 

Jak chronić środowisko w Warszawie? Konsultacje społeczne

27 stycznia 2020

Dlaczego Tworzymy Program ochrony środowiska?

Zaczynamy prace nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Będzie on wskazywał kierunki i zakres działań podejmowanych dla ochrony środowiska w Warszawie.

Stolica intensywnie się rozwija i ciągle zmienia. W tak dynamicznej sytuacji chcemy skutecznie chronić walory przyrodnicze miasta i dbać o jak najlepszą jakość środowiska, w jakim żyjemy.

Cel i główne kierunki działań Programu

Nadrzędnym celem, do jakiego dążymy, jest osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Warszawy poprzez zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Realizacja tego celu będzie miała znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia warszawiaków.

Cel będzie realizowany poprzez działania pośrednie podejmowane dla poprawy sytuacji w kluczowych obszarach ochrony środowiska:

 1. Jakość powietrza i ochrona klimatu – zapewnienie dobrej jakości powietrza poprzez ograniczenie stężeń zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego.
 2. Hałas – poprawa klimatu akustycznego miasta poprzez m.in. wspieranie działań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, zmniejszających hałas od dróg, tramwajów, kolei, lotnisk, oraz dalsze ograniczanie uciążliwości powodowanej przez kluby i imprezy masowe.
 3. Pola elektromagnetyczne – ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalne poziomy (najważniejszymi źródłami promieniowania w mieście są sieci elektryczne oraz stacje bazowe systemów łączności bezprzewodowej).
 4. Gospodarowanie wodami – dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie miasta, zapobieganie deficytom wody, ochrona przed suszą i powodzią w mieście (zwłaszcza w obliczu spodziewanych skutków zmian klimatu) oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta.
 5. Powierzchnia ziemi – ochrona powierzchni ziemi przed degradacją, czyli poprzez m.in. racjonalne gospodarowanie, zapobieganie zanieczyszczeniu oraz zachowanie jak najlepszego stanu gleby.
 6. Gospodarowanie odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów, zapewnienie osiągnięcia w mieście określonych poziomów przetwarzania odpadów oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania systemu gospodarki odpadami na jakość życia mieszkańców.
 7. Zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność – ochrona i rozbudowa struktury przyrodniczej Warszawy, zachowanie istniejących zasobów przyrodniczych i ich integralności oraz doskonalenie systemu zarządzania terenami zieleni w Warszawie.
 8. Zagrożenia poważnymi awariami – zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii w mieście (nagłych zdarzeń zaistniałych w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których uwalniane mogą być niebezpieczne substancje) oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków, jeśli do awarii takich dojdzie.
 9. Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna –zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie zachowań proekologicznych.
 10. Adaptacja do zmian klimatu – zapobieganie skutkom ekstremalnych wydarzeń pogodowych wpływających na mieszkańców miasta. Jest to obszar horyzontalny, czyli obejmujący większość pozostałych elementów Programu, w tym: działania w zakresie gospodarki wodnej (zapobieganie powodziom i suszom, zwiększanie retencji wód w mieście), poprawa jakości powietrza (zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i uniezależnianie systemu energetycznego od warunków atmosferycznych), ochrona powierzchni ziemi.

Jak POWSTAJE Program?

Obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [link]. Zakres dokumentu będzie zgodny z tą ustawą oraz z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” [link], które przygotowało Ministerstwo Środowiska. Biurem koordynującym prace nad Programem jest Biuro Ochrony Środowiska, jednak w jego przygotowanie zaangażowane są też inne biura, m.in. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej  oraz zewnętrzni eksperci – specjaliści w zakresie polityki ekologicznej, zarządzania ochroną środowiska i ochrony środowiska.

Projekt Programu powstaje w kilku głównych etapach:

 1. przygotowanie diagnozy stanu, zagrożeń oraz trendów zmian jakie zachodzą w środowisku Miasta,
 2. określenie celów oraz kierunków działań, które pozwolą osiągnąć i utrzymać właściwą jakość środowiska przyrodniczego Miasta,
 3. opracowanie systemu wdrażania celów i zadań oraz sposobu monitorowania efektów Programu,
 4. poddanie projektu Programu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

konsultacje przed powstaniem programu

W lutym, marcu i kwietniu możesz wziąć udział w 4 otwartych spotkaniach poświęconych najważniejszym wyzwaniom. Będą to debaty połączone z warsztatami. Wszystkie odbędą się w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56.

–        Czyste powietrze – 5 lutego
„Czyste powietrze: co możemy zrobić razem?” – prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
„Monitoring a informacja/dezinformacja” – prezentacja eksperta p. Krzysztofa Skotaka z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
Raport ze spotkania

–        Zieleń i bioróżnorodność – 3 marca

Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja?– prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
Lasy – prezentacja Pani Andżeliki Gackowskiej – Zastępcy Dyrektora Lasów Miejskich-Warszawa
Prezentacja Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Pani Kamila Nowocin – Zastępca Dyrektora
Woda i dzikie życie w Warszawie – prezentacja Pana dr Przemysława Nawrockiego – WWF
Zielona infrastruktura w programie ochrony środowiska 2021-2024 – prezentacja Pana dr hab. inż. Piotra Sikorskiego – SGGW

–        Przestrzenna wizja miasta – 19 maja (wtorek), godz. 17.00-20.00 debata i warsztaty online

Przyjazna przestrzeń miasta – jak ja planować? – prezentacja Urzedu m.st. Warszawy
Miasto, jako ekosystem. Błękitno-zielona infrastruktura Warszawy – prezentacja Marleny Happach – Architekta Miasta Warszawy, Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Zielona infrastruktura, jako podstawa kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – prezentacja dr hab. Barbary Szulczewskiej – Instytut Rozwoju Miast i Regionów

–        Adaptacja do zmian klimatu – 20 kwietnia (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – przełożona na 17 czerwca

prof. Zbigniew Karaczun – ekspert POŚ
Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska

Uwagi i opinie do powstającego Programu zbieramy:

 1. pisemnie (Biuro Ochrony Środowiska, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)
 2. mailowo na adres: pos@um.warszawa.pl

konsultacje projektu programu

Po zakończeniu cyklu spotkań powstanie projekt programu, który planujemy konsultować we wrześniu.

Przyjdź! Każda opinia się liczy!

 

Plakat dotyczący konsultacji społecznych, panorama Warszawy

Drugie posiedzenie Rady Programu

8 stycznia 2020

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy. Spotkanie poprowadził Pan Jacek Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w zastępstwie za Panią Justynę Glusman – Przewodniczącą Rady Programu.

W trakcie spotkania Pan Paweł Lisicki – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, przekazał informacje na temat postępu prac nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 oraz przedstawił harmonogramu konsultacji społecznych. Następnie dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, ekspert wiodący w pracach nad Programem, zaprezentował projekt diagnozy (analizę SWOT), omówił proponowane cele i kierunki oraz założenia tworzenia nowych wskaźników.

Posiedzenie Rady Programu

17 października 2019

W dniu 16 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym, która będzie pracowała nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.

Spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy biur, jednostek miejskich oraz burmistrzowie dzielnic, prowadziła Pani Justyna Glusman Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady oraz Pan Paweł Lisicki Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Podczas spotkania została zaprezentowana struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, w tym szczególnie rola Rady Programu oraz omówiono wstępny harmonogram prac nad Programem.

Posiedzenie Rady Programu Ochrony Środowiska. Ludzie siedzą przy dużym stole. Prezentacja