Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Ochrony Środowiska

Koordynator programu – Magdalena Baran

Kontakt – mbaran@um.warszawa.pl

Obowiązujący program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku dostępny jest tutaj.

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowuje się do opracowania nowego Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z póżn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy sporządza ww. dokument w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.). Program wyznacza szereg celów i działań, które pozytywnie wpływają na jakość środowiska naturalnego miasta.

Program powstaje w oparciu o priorytetowe dokumenty:
– „Politykę ekologiczną państwa 2030- strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” oraz
– „Strategię #Warszawa2030”.

 

Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, propozycje zagadnień dotyczące „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024” lub chcieliby poruszyć najważniejsze problemy w mieście, które powinny mieć swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie uprzejmie prosimy o przesłanie ich na poniższy adres e-mail: pos@um.warszawa.pl

Posiedzenie Rady Programu

17 października 2019

W dniu 16 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym, która będzie pracowała nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.

Spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy biur, jednostek miejskich oraz burmistrzowie dzielnic, prowadziła Pani Justyna Glusman Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady oraz Pan Paweł Lisicki Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Podczas spotkania została zaprezentowana struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, w tym szczególnie rola Rady Programu oraz omówiono wstępny harmonogram prac nad Programem.

Posiedzenie Rady Programu Ochrony Środowiska. Ludzie siedzą przy dużym stole. Prezentacja