Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Koordynator programu – Monika Rybczyńska-Ejchorszt

Kontakt – mrybczynska@um.warszawa.pl

Jaki będzie program? Analiza SWOT gotowa, prace nad celami nadal trwają

26 października 2020

W 2018 roku Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXVI/1800/2018 przyjęła Strategię rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku wprowadzając tym samym nową hierarchię i system zarządzania dokumentami strategicznymi. Zadania związane z rozwojem systemu transportowego miasta znalazły się w celu operacyjnym 3.3. – Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Jednocześnie, zarządzeniem  nr 1868/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. Prezydenta m.st. Warszawy,  zdefiniowano  strukturę oraz relacje pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Działania Miasta związane z rozwojem systemu transportowego zostały ujęte w dokumencie wykonawczym w stosunku do strategii rozwoju pn. Program zrównoważonej mobilności dla m.st. Warszawy.

Dokument ten, zgodnie z wyżej wspomnianym zarządzeniem, zawiera następujące elementy:
– diagnoza systemu transportowego – stan na koniec 2019
– analiza SWOT,
– cele i działania przeznaczone do realizacji w najbliższych latach,
– słownik pojęć,
– koncepcje rozwoju infrastruktury,
– system monitoringu i ewaluacji.

Horyzont czasowy dokumentu obejmuje okres od 2020 do 2025 roku.

W związku z przejściem na pracę zdalną będącą efektem wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, przygotowania „Programu …” odbywają się bez zakłóceń. Powstające kolejne elementy dokumentu wysyłane są do zaopiniowania członkom Rady Programowej i Zespołu Roboczego.

Wg stanu na początek października br. przygotowana została „Diagnoza systemu transportowego m.st. Warszawy”, analiza SWOT oraz słownik pojęć. W związku z rewizją budżetu ms.t. Warszawy związaną z wprowadzeniem stanu epidemii należało dokonać weryfikacji wcześniej przyjętych działań. PW związku z tym prace nad celami szczegółowymi i działaniami nadal trwają.

 

Posiedzenie Rady Programu

4 grudnia 2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego, która będzie pracowała nad Programem zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy.

Podczas inauguracyjnego spotkania, które prowadził Pan Michał Domaradzki Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, omówiono następujące kwestie:

– skład członkowski i zadania Rady Programu oraz Zespołu Roboczego,
– dotychczasowy stan przygotowań Programu zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy,
– zakres merytoryczny dokumentu (w tym diagnozę systemu transportowego) i procedurę jego przyjęcia,
– wstępny harmonogram pracy do czerwca 2020 roku.