Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030 – pobierz PDF

Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030 - pobierz PDF

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania 2030 została przyjęta uchwałą nr LIX/1534/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017. Jest to wieloletnia perspektywa rozwoju na okres 2018 – 2030, która zakłada zwiększenie zasobu miejskich mieszkań do 100 000. Oznacza to, że należy wybudować około 15 000 nowych mieszkań. Budowa mieszkań jest planowana w ramach czterech segmentów: ABCD

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Obecnie w zasobie miejskim jest około 84 tys. lokali, co stanowi 9% wszystkich mieszkań w Warszawie. Władze Miasta Stołecznego Warszawy mają jednak wpływ na pozostały zasób – mogą podnosić jakość zamieszkiwania przez odpowiedzialną politykę planistyczną, wyznaczanie trendów w budownictwie, innowacje mieszkaniowe, a także stwarzać warunki do powstania silnych, wspierających się społeczności.

Wyzwaniem współczesnych czasów jest zarówno dostarczenie odpowiedniej liczby dostępnych cenowo mieszkań, jak i reakcja na zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Kształt polityki mieszkaniowej będzie odzwierciedlać potrzeby społeczne, które są zróżnicowane, a także zmieniają się z wiekiem człowieka. Myślimy o zamieszkiwaniu jak o dynamicznym procesie społecznym, który wykracza poza konieczność dostarczenia jednego mieszkania na całe życie. Nowa polityka mieszkaniowa dla m.st. Warszawy ma na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy sprzecznymi potrzebami: mobilnością a zakorzenieniem się, wspólnotowością a prywatnością, dostępem do wielkomiejskiego życia a potrzebą ciszy i spokoju. Potrzebą posiadania mieszkania na własność a dostępem do szerokiej oferty mieszkań na wynajem. Budową jak największej liczby mieszkań a postawieniem na jakość życia, czy podążaniem za nowymi modelami mieszkaniowymi.

Mieszkania2030 to odpowiedź na widoczne w skali światowej tendencje, takie jak: starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Podnoszenie jakości życia w Warszawie wymaga kompleksowego podejścia do mieszkalnictwa. Polityka mieszkaniowa Warszawy – Mieszkania2030 wspiera zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez: zwiększenie jego policentryczności, tworzenie osiedli wyposażonych w zróżnicowaną infrastrukturę oraz przestrzeń wspólną, poprawę jakości przestrzeni publicznej, ochronę bioróżnorodności, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, tworzenie warunków do powstawania silnych, wspierających się społeczności oraz wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantują wysoką jakość życia w stolicy.

A – mieszkania dotowane dla najuboższych w tym mieszkania wspomagane, treningowe (m.in. dla osób wychodzących z bezdomności, wychowanków pieczy zastępczej). Wysokość miesięcznego czynszu w tym segmencie: 1,45zł/m2
B – mieszkania z czynszem dotowanym dla osób o niskich dochodach. Dopłaty niższe niż w przypadku segmentu A. Przykład: Jagiellońska 47. miesięcznego czynszu w tym segmencie: 7-8zł/m2
C – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) – mieszkania częściowo dotowane dla osób o dochodach wyższych od maksymalnej kwoty kwalifikującej do segmentu B jednak nie tak wysokich, by kupić własne mieszkanie na rynku. Ten segment nie wymaga dodatkowego finansowania ze względu na korzystne kredytowanie z państwowcy funduszy. miesięcznego czynszu w tym segmencie: 15-20zł/m2
D – nowy segment mieszkań o bardzo dobrym standardzie, przeznaczony jest dla osób o średnich dochodach. Jest to segment rozwojowy, mający przyciągać i zatrzymywać w Mieście talenty, wspierać młode rodziny. Budowany przez miejskie spółki celowe i samofinansujący się (miasto wnosi grunt, a czynsz pokrywa koszty budowy i zarządzania). Wysokość czynszu stanowi 60% czynszu komercyjnego w Warszawie (około 30zł/m2).

The English version of the Housing2030 document is already available here – http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/Housing2030_en.pdf