Harmonogram

wrzesień 2019 – styczeń 2020 – Diagnoza
listopad 2019 – październik 2020 – Przygotowanie projektu programu
19 październik 2020Posiedzenie Rady Programu 2.2 podczas, której został zaakceptowany Program
listopad/grudzień 2020 – Ewaluacja ex-ante Programu
luty 2021 – Akceptacja Programu przez Prezydenta m.st. Warszawy
marzec 2021 – Konsultacje społeczne Programu (uzależnione od sytuacji związanej z COVID-19)
kwiecień 2021 – Opracowanie finalnej wersji Programu (po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych i ewaluacji ex-ante)
maj 2021 – Zakończenie prac nad Programem

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Kultury

Koordynator programu – Adam Sienkiewicz

Kontakt – asienkiewicz@um.warszawa.pl

Fiszki projektowe, wskaźniki, ewaluacja

18 marca 2021

Prace nad programami do celów 2.2 i 4.1 Strategii realizowane są zgodnie z planem. Pracownicy Biura Kultury rozesłali do podmiotów realizujących projekty inwestycyjno-infrastrukturalne – formularze opisu projektów zawierające techniczne i finansowe dane na temat inwestycji. Zebrano wypełnione tzw. fiszki inwestycyjne i przekazano je wykonawcy dokumentów programowych 2.2 i 4.1 – firmie Dyspersja. Dyspersja przygotowała na ich podstawie dwa dokumenty: Koncepcja Rozwoju Infrastruktury dla programu 4.1 oraz Koncepcja rozwoju Infrastruktury dla Programu 2.2. Obydwa dokumenty są aktualnie analizowane i redagowane przez dyrekcję BK.

Pracownicy BK dokonali wysyłki fiszek projektowych do stu kilkudziesięciu podmiotów realizujących projekty zakwalifikowane do obu programów, dla których BK jest biurem wiodącym. Sprawnie zebrano wypełnione fiszki i przekazano je do firmy Dyspersja celem dalszego wykorzystania w procesie przygotowywania dokumentacji. Na podstawie fiszek powstał dokument wewnętrzny służący sprawniejszemu grupowaniu projektów, przypisywaniu ich do celów szczegółowych oraz do przypisywania im określonych rodzajów wskaźników.

Niezależnie od tych działań koordynatorzy programów 2.2 i 4.1 uczestniczyli w pracach nad wskaźnikami. Aktualnie czekamy na efekty ostatecznych decyzji co do liczby, szczegółowości i merytoryki wskaźników podjętych wspólnie przez pełnomocnik Paulinę Nowicką i przedstawicieli firmy Dyspersja.

W tym czasie BK zamówiło ewaluację ex-ante obu prowadzonych programów. Proces ewaluacji został przeprowadzony przez doświadczony podmiot zewnętrzny. Badanie ewaluacyjne przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2020 roku, następnie przeprowadzono proces analizy powstałego tekstu i jego międzybiurowe – wraz z Biurem Edukacji – uzgodnienia. Raporty z ewaluacji (osobny dla programu 2.2 i dla 4.1) zostały już ukończone, przeanalizowane i zaakceptowane przez dyrekcję BK. Aktualnie trwają ostatnie prace nad wprowadzaniem zmian kosmetycznych tekstu oraz uzupełnienia zgłoszonych na ostatnim etapie próśb i uwag ze strony Dyrekcji BK. Obydwa raporty powinny być gotowe na koniec marca 2021 r.

Po zakończeniu prac nad wskaźnikami zamierzamy wystąpić do realizatorów projektów o owskaźnikowanie ich działań i o uzupełnienie wypełnionych przez nich fiszek. Dokumenty 2.2 i 4.1 będą do końca kwietnia gotowe do poddania ich konsultacjom społecznym.

Celem programu Kultura blisko domu  jest zwiększenie udziału mieszkańców w praktykach kulturalnych w pobliżu miejsca zamieszkania, co w dalszej konsekwencji ma wpłynąć pozytywnie na ich dobrostan, satysfakcję z życia. Interesująca, różnorodna a przede wszystkim dostępna oferta kulturalna jest jednym z istotnych elementów dobrego życia.

Pozytywna opinia projektu programu

28 października 2020

W dniu 19 października 2020 odbyła się kolejna Rada programu Kultura blisko domu, podczas której projekt programu uzyskał pozytywną opinię i został skierowany na Kolegium Prezydenta by uzyskać zgodę na rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Głównym celem programu jest poprawa dobrostanu (czyli samopoczucia oraz stanu psychicznego i fizycznego) warszawianek i warszawiaków poprzez zwiększenie możliwości angażowania się przez osoby mieszkające w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu. W ten sposób Program przyczyni się do osiągnięcia celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, sformułowanego w Strategii #Warszawa 2030. Zgodnie z założeniami Strategii, poprawa dobrostanu mieszkańców będzie wynikała z uczestniczenia w różnorodnych praktykach kulturalnych, a także z nawiązywania i podtrzymywania w ten sposób dobrych relacji z osobami mieszkającymi w tej samej okolicy.

Program będzie realizował koncepcję rozwoju Warszawy jako miasta policentrycznego – czyli takiego, które ma wiele lokalnych centrów. Policentryczność jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób niwelowania barier związanych z odległością. Zgodnie z modernistyczną ideą osiedla społecznego jest to ważne szczególnie w przypadku członków wspólnoty, którym najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze i osoby, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia. Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do przezwyciężania dwóch najczęściej wskazywanych barier, które ograniczają udział warszawianek i warszawiaków w praktykach kulturalnych – tymi barierami są brak czasu i zmęczenie. Przybliżenie oferty do domu pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie, rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne.

Obecnie weryfikowana jest lista projektów zgłoszonych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz jednostki m.st. Warszawy do programu, tak by w programie znalazły się takie, które najlepiej będą się przyczyniały do osiągnięcia zakładanych celów

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

29 czerwca 2020

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do programów Kultura blisko domu oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (pierwszy służy realizacji celu 2.2., a drugi celu 4.1. Strategii Warszawa2030). Załączona prezentacja obejmuje również strukturę każdego z tych programów oraz wybrane wyniki diagnoz, na których się opierają.

Wprowadzenie

Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy opisujące w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Programy do celów 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał opracowuje – na zamówienie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy – firma Dyspersja, z udziałem powołanych w tym celu grup roboczych. Są to programy: Kultura blisko domu (służy realizacji celu 2.2[1]) oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (służy realizacji celu 4.1). Każdy z programów ma obejmować okres do 2025 roku.

Za oba programy odpowiada Biuro Kultury, za program Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy wspólnie z Biurem Edukacji. Zatwierdzenie projektu każdego programu, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych, zależy od decyzji Rady programu, a następnie wymaga zaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dotychczasowe prace

Dyspersja, we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za realizację celów 2.2 i 4.1 Strategii #Warszawa2030 oraz z powołanymi przez Biuro Kultury grupami roboczymi, sporządziła diagnozy do obu programów oraz opracowała ich strukturę. Struktura każdego programu składa się z jego Celów szczegółowych oraz z Działań przypisanych do tych celów.

Wyniki dotychczasowych prac zostały zaakceptowane przez Rady programów.

Obecny etap prac

Rozpoczynamy etap wypełniania struktur obu programów.

Zgodnie ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu oraz już zaplanowanych do realizacji (np. wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej).

W związku z tym do wskazanych w Strategii #Warszawa2030 realizatorów celów 2.2 oraz 4.1 kierujemy prośbę o zgłaszanie wstępnych propozycji, mieszczących się w zakresie wskazanych w danym programie działań.

Prosimy o zgłaszanie:

  1. konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
  2. wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
  3. wstępnych pomysłów na ewentualne dodatkowe projekty, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu (do zrealizowania przez Państwa lub przez inny podmiot)

Uwaga: pomysły na ewentualne dodatkowe projekty  zostaną wykorzystane, w miarę dostępnych środków, podczas wdrażania programu, na przykład do formułowania zadań publicznych, powierzanych organizacjom pozarządowym wyłanianym w konkursach ogłaszanych przez Urząd m.st. Warszawy lub zadań, na które m.st. Warszawa, jako organizator instytucji kultury, będzie przekazywało dotacje tego typu instytucjom. Dlatego nie jest przesądzone jakie podmioty zostaną wyłonione do zrealizowania ewentualnych dodatkowych projektów, inspirowanych zgłoszonymi pomysłami.

Za wykorzystanie zgłoszonych propozycji do opracowania programów będzie odpowiadała firma Dyspersja we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za dany program. Szczegółowy tryb dalszych prac będzie zależał od zgłoszonych propozycji.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 13 lipca 2020 roku do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, na adresy:

  • Adama Sienkiewicza, koordynatora programu Kultura blisko domu – asienkiewicz@um.warszawa.pl
  • Tomasza Kolankiewicza, koordynatora programu Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy – tkolankiewicz@um.warszawa.pl.

Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania.

Oprócz zbierania propozycji w ten sposób, w lipcu 2020 roku zorganizowane zostaną spotkania (on-line lub bezpośrednie) dla potencjalnych realizatorów programów.

Pod tym linkiem mogą Państwo znaleźć odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w toku pracy nad projektami zgłaszanymi do obu programów.

Załączniki:

Cele i działania programu Kultura blisko domu
Diagnoza do programu Kultura blisko domu
Prezentacja

[1] Realizacji tego celu służy również program Sport i rekreacja, za który odpowiada Biuro Sportu i Rekreacji.

Inauguracyjne spotkanie Rad programowych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1

31 stycznia 2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

  • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
  • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkania Rad programowych do obu celów. W skład Rad programowych wejdą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych oraz reprezentanci strony społecznej: Burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorzy biur będących kluczowymi partnerami do poszczególnych celów, Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury oraz przedstawiciele Branżowych Komisji Dialogu Społecznego. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne elementy diagnoz dla obu celów, dokładna demarkacja między celami oraz wypracowany zostanie dalszy model prac Rad programowych.

Pierwsze spotkanie Rad programowych odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r.

Inauguracyjne spotkanie grup roboczych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1

13 stycznia 2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

  • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
  • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkanie grup roboczych do obu celów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych: dzielnic m.st. Warszawy, biur Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, strony społecznej, instytucji kultury. Spotkanie koncentrować się będzie na ustaleniu dokładnej demarkacji między celami, zawężeniu pola diagnoz dla obu celów oraz wypracowaniu dalszego modelu prac.

Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12.