Harmonogram

wrzesień 2019 – styczeń 2020 – Diagnoza
luty – sierpień 2020 – Przygotowanie projektu programu
październik – listopad 2020 – Konsultacje społeczne
grudzień 2020 – Przygotowanie ostatecznej wersji programu

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Kultury

Koordynator programu – Adam Sienkiewicz

Kontakt – asienkiewicz@um.warszawa.pl

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do programów Kultura blisko domu oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (pierwszy służy realizacji celu 2.2., a drugi celu 4.1. Strategii Warszawa2030). Załączona prezentacja obejmuje również strukturę każdego z tych programów oraz wybrane wyniki diagnoz, na których się opierają.

Wprowadzenie

Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy opisujące w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Programy do celów 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał opracowuje – na zamówienie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy – firma Dyspersja, z udziałem powołanych w tym celu grup roboczych. Są to programy: Kultura blisko domu (służy realizacji celu 2.2[1]) oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (służy realizacji celu 4.1). Każdy z programów ma obejmować okres do 2025 roku.

Za oba programy odpowiada Biuro Kultury, za program Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy wspólnie z Biurem Edukacji. Zatwierdzenie projektu każdego programu, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych, zależy od decyzji Rady programu, a następnie wymaga zaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dotychczasowe prace

Dyspersja, we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za realizację celów 2.2 i 4.1 Strategii #Warszawa2030 oraz z powołanymi przez Biuro Kultury grupami roboczymi, sporządziła diagnozy do obu programów oraz opracowała ich strukturę. Struktura każdego programu składa się z jego Celów szczegółowych oraz z Działań przypisanych do tych celów.

Wyniki dotychczasowych prac zostały zaakceptowane przez Rady programów.

Obecny etap prac

Rozpoczynamy etap wypełniania struktur obu programów.

Zgodnie ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu oraz już zaplanowanych do realizacji (np. wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej).

W związku z tym do wskazanych w Strategii #Warszawa2030 realizatorów celów 2.2 oraz 4.1 kierujemy prośbę o zgłaszanie wstępnych propozycji, mieszczących się w zakresie wskazanych w danym programie działań.

Prosimy o zgłaszanie:

  1. konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
  2. wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
  3. wstępnych pomysłów na ewentualne dodatkowe projekty, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu (do zrealizowania przez Państwa lub przez inny podmiot)

Uwaga: pomysły na ewentualne dodatkowe projekty  zostaną wykorzystane, w miarę dostępnych środków, podczas wdrażania programu, na przykład do formułowania zadań publicznych, powierzanych organizacjom pozarządowym wyłanianym w konkursach ogłaszanych przez Urząd m.st. Warszawy lub zadań, na które m.st. Warszawa, jako organizator instytucji kultury, będzie przekazywało dotacje tego typu instytucjom. Dlatego nie jest przesądzone jakie podmioty zostaną wyłonione do zrealizowania ewentualnych dodatkowych projektów, inspirowanych zgłoszonymi pomysłami.

Za wykorzystanie zgłoszonych propozycji do opracowania programów będzie odpowiadała firma Dyspersja we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za dany program. Szczegółowy tryb dalszych prac będzie zależał od zgłoszonych propozycji.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 13 lipca 2020 roku do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, na adresy:

  • Adama Sienkiewicza, koordynatora programu Kultura blisko domu – asienkiewicz@um.warszawa.pl
  • Tomasza Kolankiewicza, koordynatora programu Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy – tkolankiewicz@um.warszawa.pl.

Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania.

Oprócz zbierania propozycji w ten sposób, w lipcu 2020 roku zorganizowane zostaną spotkania (on-line lub bezpośrednie) dla potencjalnych realizatorów programów.

Pod tym linkiem mogą Państwo znaleźć odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w toku pracy nad projektami zgłaszanymi do obu programów.

Załączniki:

Cele i działania programu Kultura blisko domu
Diagnoza do programu Kultura blisko domu
Prezentacja

[1] Realizacji tego celu służy również program Sport i rekreacja, za który odpowiada Biuro Sportu i Rekreacji.

Inauguracyjne spotkanie Rad programowych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1

31.01.2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

  • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
  • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkania Rad programowych do obu celów. W skład Rad programowych wejdą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych oraz reprezentanci strony społecznej: Burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorzy biur będących kluczowymi partnerami do poszczególnych celów, Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury oraz przedstawiciele Branżowych Komisji Dialogu Społecznego. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne elementy diagnoz dla obu celów, dokładna demarkacja między celami oraz wypracowany zostanie dalszy model prac Rad programowych.

Pierwsze spotkanie Rad programowych odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r.

Inauguracyjne spotkanie grup roboczych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1

13.01.2020

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

  • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
  • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkanie grup roboczych do obu celów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych: dzielnic m.st. Warszawy, biur Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, strony społecznej, instytucji kultury. Spotkanie koncentrować się będzie na ustaleniu dokładnej demarkacji między celami, zawężeniu pola diagnoz dla obu celów oraz wypracowaniu dalszego modelu prac.

Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12.