1. prof. Krystyna Solarek (Wydział Architektury PW) – Model przestrzenny aglomeracji Warszawy i struktura jej przestrzeni: determinanty przekształceń
 2. prof. Jerzy Cieślik, Mariusz Łopaciński (Katedra Przedsiębiorczości ALK) – Internacjonalizacja warszawskich przedsiębiorstw
 3. dr Paulina Nowicka (Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy) – Zarządzanie strategią a źródła danych
 4. dr Piotr Rosik, prof. Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) – Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym – wnioski dla obszaru metropolitalnego
 5. prof. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) – Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej
 6. dr Andrzej Brzeziński (Wydział Inżynierii Lądowej PW) – Wyzwania w zarządzaniu mobilnością w aglomeracji warszawskiej
 7. prof. Rafał Kasprzak (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH) – Diagnoza i potencjał sektora kreatywnego w aglomeracji warszawskiej
 8. prof. Szymon Marcińczak (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) – Podziały społeczne i segregacja: Warszawa na tle innych stolic Europy
 9. Przemysław Piechocki (Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy) – Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia
 10. dr Anna Dąbrowska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) – Aktywności uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy
 11. dr Sylwia Mańkowska-Dudek (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) – Osiedla heterogeniczne społecznie w Warszawie: identyfikacja, percepcja, wartościowanie
 12. dr Marcin Stępniak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) – Ocena zróżnicowania poziomu dostępności przestrzennej usług edukacji w Warszawie
 13. prof. Marek Bryx (Zakład Miasta Innowacyjnego SGH) – Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego
 14. dr Anna Domaradzka (Instytut Studiów Społecznych UW) – Ożywianie miasta. Geneza i rola ruchów sąsiedzkich w kontekście Warszawy
 15. Maciejewski – Nowe trendy w analizie danych
 16. dr Dorota Mantey (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) – Zagospodarowanie przestrzeni podmiejskiej jako czynnik warunkujący funkcjonowanie aglomeracji warszawskiej: diagnoza i ocena potrzeb mieszkańców
 17. Urbanistyczne uwarunkowania miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i jej wpływ na jakość życia mieszkańców

Konferencja "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania..." 16