Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Koordynator programu – Magdalena Mazurek

Kontakt – magdalena.mazurek@um.warszawa.pl

Prace przy diagnozie oraz wyznaczaniu celów

6 listopada 2020

Obecnie trwają ostatnie konsultacje oraz prace redakcyjne przy diagnozie. W związku z aktualnie panującą sytuacją, niektóre terminy zakończenia realizacji toczących się projektów, o których informacja pojawia się w dokumencie, musiały zostać zweryfikowane.  

Jednocześnie przygotowujemy się do wyznaczenia celów oraz opracowania dokumentu programu. Przesunięcie terminów prac nad programem pozwoli lepiej wykorzystać materiały zbierane przez Zespół przygotowujący nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Pierwsze posiedzenie Rady Programu

26 listopada 2019

W dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznych, która będzie pracowała nad programem „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych”.

Posiedzenie otworzył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady. Następnie zespół pracujący nad Programem podzielił się informacjami na temat dotychczasowych działań, które wpisują się w problematykę poprawy jakości przestrzeni publicznych, prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Przedstawione zostały również najważniejsze założenia Programu, wyzwania i ograniczenia oraz sposób prac nad Programem.