Hierarchia dokumentów

Kluczowe dla realizacji strategii jest przeniesienie jej zapisów na aspekt przestrzenny oraz zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów. Pierwsze zadanie realizuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Strategia wyznacza ogólne założenia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, które są potem zawierane w Studium (zobacz: załącznik nr 4. Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Strategia jest realizowana w oparciu o możliwości finansowe określone w perspektywie długookresowej w wieloletniej prognozie finansowej oraz w perspektywie rocznej w budżecie m.st. Warszawy. Projekty ujmowane w Wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy podlegają ocenie zgodności z celami określonymi w strategii.

Jednak to nie wystarczy, ponieważ strategia jest ogólnym dokumentem, który określa jedynie kierunek rozwoju Warszawy. Potrzeba jeszcze ustalenia jaką konkretnie drogą pójdziemy w tym kierunku. Dlatego zapisy celów operacyjnych są uszczegóławiane poprzez konkretne działania lub projekty w dokumentach o charakterze wykonawczym – programach. Każdy cel operacyjny jest realizowany w ramach jednego lub kilku programów.

To czym są programy, jakie elementy powinny co najmniej zawierać oraz w jaki sposób powinny być przygotowane określa zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.

Finanse

Większość środków przeznaczonych na realizację strategii będzie pochodziła z budżetu m.st. Warszawy. Oszacowano, że w perspektywie 2030 r. Miasto stołeczne Warszawa przeznaczy na realizację celów strategii co najmniej 30,4 mld zł. Środki te zostaną przydzielone do poszczególnych programów.

Jednak część przedsięwzięć będzie współfinansowana z innych źródeł np.:
środków unijnych,
środków partnerów publicznych,
środków partnerów prywatnych,
innych środków zewnętrznych.