Strategia podlega co roku sprawdzeniu osiąganych postępów w realizacji celów strategii (monitoring) oraz ich ocenie (ewaluacja).

Monitoring

Pozwala to na elastyczne reagowanie na problemy i zmiany pojawiające się nie tylko w samym mieście, ale również w województwie, kraju czy na świecie. Aby było to możliwe każdy cel (zarówno strategiczny, jak i operacyjny) ma przypisane wskaźniki, dla których oznaczyliśmy wartość początkową (bazową) oraz wartość do osiągnięcia w 2030 roku (wartość docelowa). Wskaźniki określają ilościowy postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów, nie mówią zaś o konkretnych wybudowanych obiektach czy osobach uczestniczących w poszczególnych działaniach.

Uzupełnieniem informacji płynących z realizacji strategii będą dane o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta na tle innych wybranych miast polskich i europejskich (wskaźniki kontekstowe). Na ten aspekt wpływa wiele innych czynników poza działaniami podejmowanymi w ramach strategii.

Wszystkie wskaźniki przyjęte w strategii określa załącznik nr 6. do strategii (aby je poznać, zapoznaj się z załącznikiem w sekcji materiały do pobrania). Za pomiar wskaźników odpowiedzialny jest Wydział Strategii Miasta (Sekretariat strategii).

Chcemy, aby opinia publiczna była regularnie informowana o postępach w realizacji celów strategii, w tym celu:

• będą przygotowywane i udostępniane specjalne wydawnictwa – folder prezentujący planowane w danym roku projekty oraz raport z realizacji strategii
• trwają prace nad zaprojektowaniem i wdrożeniem specjalnego systemu informatycznego, który będzie gromadził i udostępniał dane dla wskaźników monitoringu i wskaźników kontekstowych.

Raport z realizacji strategii będzie powstawał w II kwartale roku następującego po roku sprawozdawczym. Do jego przygotowania poza pomiarem wskaźników, będą wykorzystane sprawozdania z realizacji programów, przygotowywane w I kwartale roku następującego po roku sprawozdawczym. W oparciu o wszystkie analizę poziomu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników oraz zmaterializowane ryzyka (aby poznać ryzyka realizacji celów strategii zapoznaj się z załącznikiem nr. 7. w sekcji materiały do pobrania) będą formułowane wnioski i rekomendacje istotne dla dalszego wdrażania strategii, które trafią do realizatorów w celu podjęcia ewentualnych działań naprawczych.

System informatyczny będzie z jednej strony ułatwiał zbieranie i gromadzenie danych, ale z drugiej umożliwiał do nich dostęp wszystkim zainteresowanym osobom. Będzie można zapoznać się i w ciekawy sposób zaprezentować dane związane z realizacją strategii i związane z ogólnym poziomem społeczno-gospodarczym Warszawy. Dane pogrupowane będą według szczegółowych kategorii, co ułatwi poruszanie się po serwisie. Będzie można obejrzeć i pobrać informacje w trzech wersjach: tabelarycznej, wykresów lub map (w przypadku, gdy dane będą dostępne w podziale na dzielnice). System będzie umożliwiał samodzielną konfigurację – wybór wskaźników, okresu, zakresu przestrzennego.

Ewaluacja

Ważne jest też ocenianie skuteczności, efektywności, użyteczności realizowanych celów strategii oraz ich trwałości, a także trafności doboru celów wobec zidentyfikowanych potrzeb. W tym celu strategia będzie poddawana badaniom ewaluacyjnym:

• równolegle z procesem realizacji (ewaluacja bieżąca), która pozwala na wykrycie, w cyklu rocznym, problemów i wskazującej sposoby ich rozwiązania,

• po zakończeniu realizacji strategii (ewaluacja końcowa), która pozwala na ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb, finalnego poziomu realizacji celów oraz efektów strategii.

... a co dalej?

Na podstawie raportu z realizacji strategii rozwoju oraz prowadzonych ewaluacji Wydział Strategii Rozwoju Miasta formułuje rekomendacje zmian w realizacji strategii rozwoju lub programów.