Koordynacja realizacji

Obecnie trwają prace nad określeniem podmiotów odpowiedzialnych za koordynację wdrażania strategii. Docelowo przyjęte zostanie zarządzenie, które powoła właściwe podmioty oraz przypisze im jednoznacznie zadania i kompetencje. Na obecnym etapie prac założono, że w zarządzaniu strategią będą uczestniczyć:

Prezydent m.st. Warszawy podejmuje najważniejsze decyzje o głównych kierunkach rozwoju, postanawia o konieczności zmian w strategii lub sposobie jej wdrażania (czyli odpowiada za prowadzenie polityki rozwoju). W tych procesach jest on wspierany przez Zespół Koordynujący (aby poznać skład i zadania, zapoznaj się z zarządzeniem powołującym w sekcji Materiały do pobrania). Odpowiedzialność za prawidłową realizację procesów aktualizacji, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz komunikowania strategii rozwoju miasta scedowana zostanie na Pełnomocnika ds. strategii. W codziennej pracy wspierać go będzie Sekretariat strategii (umiejscowiony w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju). Pracownicy Sekretariatu będą zapewniać obsługę merytoryczno-organizacyjną wobec Pełnomocnika. Postanowiono w dzielnicach powołać osoby, które będą pierwszą linią wsparcia dla pracowników urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych oraz będą odpowiadać za prawidłową realizację procesów aktualizacji, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz komunikowania strategii rozwoju miasta.

Realizatorzy celów

Głównym realizatorem strategii jest Urząd m.st. Warszawy (biura i dzielnice m.st. Warszawy) wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami zależnymi. Ale w przypadku niektórych celów sami nic nie zdziałamy, dlatego we wdrażanie strategii będziemy angażować również podmioty zewnętrzne. W realizację strategii będą zaangażowani zatem:

 

Mnogość partnerów oraz wielkość Urzędu m.st. Warszawy powoduje, że sprawna i prawidłowa realizacja strategii będzie możliwa tylko w warunkach dobrej komunikacji wewnętrznej. Każdy z zaangażowanych podmiotów (niezależnie czy to podmiot wewnętrzny czy zewnętrzny) powinien mieć świadomość czym jest strategia i jaką rolę odgrywa w rozwoju miasta. Ważnym elementem przekazu będzie również upowszechnianie znajomości wizji, celów strategii i roli każdego zaangażowanego w jej realizację podmiotu.

Odpowiedzialność za programy

Ze względu na fakt, że głównym narzędziem wdrażania strategii będą programy, wprowadzono również zasady zarządzania tymi dokumentami. Zakładamy, że każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora programu. W jego zadaniach wspierają go biura wiodące w tematyce programu. Najważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu będzie podejmować Rada Programu.

W realizację programu zaangażowani będą nie tylko partnerzy wewnętrzni, ale też podmioty zewnętrzne (analogicznie jak w strategii).