System zarządzania strategią rozwoju miasta

Zakres celów określonych w Strategii #Warszawa2030 ma charakter przekrojowy i interdyscyplinarny, co wiąże się z koniecznością szerokiej współpracy, zarówno wewnątrz urzędu, jak i z partnerami zewnętrznymi. Celem zapewnienia spójności i efektywności realizowanych zadań wypracowano System zarządzania strategią rozwoju miasta (dalej: System).

System został wprowadzony zarządzaniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1277/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku. Za wdrażanie Systemu odpowiada Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta.

System wskazuje podmioty uczestniczące w zarządzaniu strategią oraz porządkuje procesy związane z realizacją polityki rozwoju miasta.

Uczestnicy Systemu

Zarządzanie strategią rozwoju miasta należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy, który podejmuje kluczowe decyzje o kierunkach rozwoju miasta, w tym o aktualizacji strategii, jej wdrażaniu oraz wydaje inne postanowienia, m.in. na podstawie danych z monitorowania i ewaluacji strategii. Prezydent jest wspierany przez pozostałych uczestników Systemu, wskazanych w zarządzeniu:

Zastępców Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarza m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektora Magistratu oraz Dyrektorów Koordynatorów (na potrzeby Systemu zwani są komitetem sterującym, którego posiedzenia mogą odbywać się w dowolnej formule, np. kolegium);
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta wraz z Sekretariatem strategii rozwoju miasta;
Koordynatorów dzielnicowych ds. strategii rozwoju miasta;
Biura wiodące w programie (lista biur odpowiedzialnych za dany cel operacyjny znajduje się w załączniku 5. do strategii);
Rady programów;
Koordynatorów programów;
Wewnętrznych realizatorów programów;
Partnerów zewnętrznych.

Strukturę organizacyjną Systemu przedstawia poniższy schemat. Skład oraz szczegółowy zakres zadań poszczególnych podmiotów znajduje się tutaj. Dodatkowo, w Systemie uczestniczy organ stanowiący i kontrolny – Rada m.st. Warszawy, który decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta m.st. Warszawy. Rada przyjmuje strategię uchwałą i jest informowana o wynikach jej wdrażania.

Schemat osób uczestniczących w Systemie

Główne procesy w ramach Systemu

System obejmuje pięć podstawowych procesów:

– Aktualizacja strategii rozwoju m.st. Warszawy – to zadania związane z zapewnieniem aktualności i ciągłości zarządzania strategicznego. Proces rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy o aktualizacji strategii i trwa do chwili przyjęcia zaktualizowanego dokumentu uchwałą Rady m.st. Warszawy.
Wdrażanie strategii rozwoju m.st. Warszawy – strategia jest wdrażana poprzez realizację programów, które zapewniają operacjonalizację celów strategii. Proces obejmuje zadania związane zarówno z planowaniem, jak i wdrażaniem programów. Programy są wdrażane poprzez realizację projektów.
– Monitorowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy – to proces, który dostarcza informacji o stopniu realizacji celów określonych w strategii. Polega na cyklicznym pomiarze stopnia osiągnięcia wyznaczonych wskaźników. Jest prowadzony w cyklu rocznym, zgodnie z następującą sekwencją działań: przygotowanie rocznych raportów z realizacji projektów, następnie opracowanie rocznych raportów z realizacji programów i na tej podstawie rocznego raportu z realizacji strategii.
Ewaluacja strategii rozwoju m.st. Warszawy – obejmuje analizę i ocenę danych z monitoringu oraz ewaluacji programów, a także informacji odnoszących się do sprawności funkcjonowania Systemu. Następnie, na tej podstawie identyfikowane są elementy, które wymagają modyfikacji. Zakres i sposoby wprowadzania zmian formułowane są w formie rekomendacji i odnoszą się zarówno do zakresu celów strategii i programów, jak i systemu ich realizacji. Ewaluacja strategii odbywa się na bieżąco (on-going). W zależności od potrzeb, stosowane będą inne typy ewaluacji.
– Komunikowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy – strategia rozwoju, w szczególności zawarte w niej wizja i cele, muszą być upowszechniane wewnątrz i poza urzędem, w tym zwłaszcza wśród partnerów zaangażowanych w jej realizację. Wszyscy uczestnicy Systemu biorą udział w procesie komunikowania strategii. Co roku publikacji i upublicznieniu podlegają: folder zawierający najważniejsze projekty do realizacji na dany rok, roczne raporty z realizacji każdego z programów oraz roczny raport z realizacji strategii. Link do przewodnika marki.

Schemat głównych procesów w ramach Systemu

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta

Powołanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta stanowi odpowiedź na potrzeby i wyzwania wynikające ze specyfiki Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta. Z uwagi na rozbudowaną strukturę organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy, zarządzanie strategią rozwoju Warszawy jest skomplikowane i wielopoziomowe, przez co wymaga dbałości w zakresie terminowości, spójności i jakości przekazywanych informacji na potrzeby decyzji zarządczych najwyższej kadry zarządzającej miastem.

Zadania Pełnomocnika

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta został powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1278/2019 i jest nim pani dr Paulina Nowicka. Do zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta należy koordynowanie zarządzania strategią rozwoju miasta.

Pełnomocnik, w zakresie swojej działalności, podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy. Jest uprawniony w szczególności do reprezentowania Prezydenta m.st. Warszawy przed dyrektorami biur Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzami dzielnic m.st. Warszawy, kierownikami jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz innymi podmiotami w zakresie uzasadnionym realizacją postawionych mu zadań.

Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie Systemu, w tym za prawidłową realizację procesów aktualizacji, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i komunikowania strategii oraz nadzoruje wprowadzanie Standardów. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy wsparciu merytoryczno-organizacyjnym Sekretariatu ds. strategii rozwoju miasta, którego funkcję pełni Wydział Strategii Rozwoju Miasta Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Pełnomocnika określa zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1277/2019 w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju miasta.

Informacje o Pełnomocniku

Pani dr Paulina Nowicka jest Naczelnikiem Wydziału Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Jest doktorem nauk o Ziemi oraz ekspertem ds. polityki rozwoju i zarządzania strategicznego. Od 2010 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zajmuje się dokumentami programującymi rozwój, kierowała pracami nad Strategią #Warszawa2030, Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020+, Programem wspierania przedsiębiorczości. Innowacyjna Warszawa 2020. Współtworzyła narzędzia i mechanizmy usprawniające funkcjonowanie urzędu. Była wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie polityki regionalnej i zarządzania strategicznego. Jest współautorką strategii rozwoju gmin i regionów oraz publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Odpowiedzialność za programy

Ze względu na fakt, że głównym narzędziem wdrażania strategii będą programy, wprowadzono również zasady zarządzania tymi dokumentami. Zakładamy, że każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora programu. W jego zadaniach wspierają go biura wiodące w tematyce programu. Najważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu będzie podejmować Rada Programu.

W realizację programu zaangażowani będą nie tylko partnerzy wewnętrzni, ale też podmioty zewnętrzne (analogicznie jak w strategii).

Koordynatorzy programów

1.1. Dbamy o siebie nawzajem
Program Wspólnota
Aleksandra Żórawska
Centrum Komunikacji Społecznej
a.zorawska@um.warszawa.pl

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście
Program Dialog
Anna Petroff-Skiba
Centrum Komunikacji Społecznej
apetroff@um.warszawa.pl

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań -
Program Mieszkania2030 część pierwsza na lata 2018-2024
Kalina Korcz
Biuro Polityki Lokalowej
Kkorcz@um.warszawa.pl

2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu
Kultura blisko domu
Adam Sienkiewicz
Biuro Kultury
asienkiewicz@um.warszawa.pl

2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu
Program Sport i Rekreacja w Warszawie
Katarzyna Szymańska-Stułka
Biuro Sportu i Rekreacji
kszymańska@um.warszawa.pl

2.3. Korzystamy z usług blisko domu
Usługi Blisko domu
Władysław Majewski
Biuro Edukacji
wmajewski@um.warszawa.pl

2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Przedsiębiorcza Warszawa2025
Agnieszka Łodygowska
Biuro Rozwoju Gospodarczego
a.lodygowska@um.warszawa.pl

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej
Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych
Magdalena Mazurek
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
magdalena.mazurek@um.warszawa.pl

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
Magdalena Baran
Biuro Ochrony Środowiska
mbaran@um.warszawa.pl

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego
Program zrównoważonej mobilności
Monika Rybczyńska-Ejchorszt
Biuro Polityki Mobilności i Transportu
mrybczynska@um.warszawa.pl

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał
Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy
Marcin Przewoźniak
Biuro Kultury
mprzewozniak@um.warszawa.pl

4.2. Generujemy innowacje
Generujemy innowacje - Program do roku 2025
Dorota Dobrzyńska
Biuro Rozwoju Gospodarczego
ddobrzynska@um.warszawa.pl

4.3. Przyciągamy talenty i liderów
Przyciągamy talenty i liderów
Agnieszka Stępień
Biuro Rozwoju Gospodarczego
agnieszka.stepien@um.warszawa.pl

4.4. Inspirujemy świat
Warszawa inspiruje świat na lata 2020-2025
Aleksandra Grobelna
Biuro Marketingu Miasta
agrobelna@um.warszawa.pl

Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta

Bemowo
Piotr Żółtowski
pzoltowski@um.warszawa.pl

Mokotów
Milena Wiśniewska
milena.wisniewska@um.warszawa.pl

Praga-Północ
Elżbieta Przybylska
eprzybylska@um.warszawa.pl

Targówek
Sylwia Weilandt
SWeilandt@um.warszawa.pl

Wawer
Szymon Pulcyn
spulcyn@um.warszawa.pl

Włochy
Piotr Daniluk
Pdaniluk@um.warszawa.pl

Białołęka
Katarzyna Sikora
Ksikora@um.warszawa.pl

Ochota
Katarzyna Kazubska
kkazubska@um.warszawa.pl

Rembertów
Agnieszka Kamińska
agkaminska@um.warszawa.pl

Ursus
Wiesław Gińko
wginko@um.warszawa.pl

Wesoła
Marta Wepa
MWepa@um.warszawa.pl

Wola
Magdalena Sajdak
magdalena.sajdak@um.warszawa.pl

Bielany
Agata Bona
abona@um.warszawa.pl

Praga-Południe
Łukasz Polinceusz
lpolinceusz@um.warszawa.pl

Śródmieście
Tatiana Taborowicz
ttaborowicz@um.warszawa.pl

Ursynów
Grażyna Nogowska-Bielejewska
gnogowska@um.warszawa.pl

Wilanów
Joanna Strzelecka
j.strzelecka@um.warszawa.pl

Żoliborz
Karolina Sochocka
Ksochocka@um.warszawa.pl