Harmonogram

listopad – grudzień 2019 – opracowanie diagnozy
styczeń – luty 2020 – rozpoczęcie prac nad pierwszą wersją programu wykonawczego, wyznaczenie celów programu i systemu realizacji
marzec – wrzesień 2020 – dalsze prace nad programem, określenie kryteriów wyboru działań i projektów
październik 2020 – konsultacje społeczne programu
listopad 2020 – opracowanie finalnej wersji programu
grudzień 2020 – przygotowanie zarządzenia prezydenta ws. przyjęcia programu, uzgodnienia wewnętrzne
grudzień 2020 – styczeń 2021 – podpisanie zarządzenia ws. przyjęcia programu

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Marketingu Miasta

Koordynator programu – Aleksandra Grobelna

Kontakt – AGrobelna@um.warszawa.pl

Na jakim etapie jesteśmy?

Zbieramy propozycje projektów, które będą wspierały realizację programu wykonawczego.

Działania zaplanowane na IV kwartał 2020

– czwarte posiedzenie Rady programu, która dokona wyboru projektów wspierających realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat
– opracowanie programu wykonawczego wraz z załącznikami

Październik 2020

Trwają prace nad celami szczegółowymi i działaniami oraz wskaźnikami do programu wykonawczego.

9 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady programu wykonawczego, podczas którego członkowie Rady dyskutowali nad wyborem projektów wspierających realizację celu 4.4.

Sierpień 2020

Zespół projektowy przygotował listę projektów oraz procesów realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, które będą wspierały realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat. Trwają prace nad uszczegółowieniem zaproponowanych działań.

Lipiec 2020

24 lipca 2020 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady programu. Członkowie Rady przyjęli cele szczegółowe dla celu operacyjnego 4.4. Inspirujemy świat w następującym brzmieniu:

  1. Przygotowujemy się do wejścia na arenę międzynarodową.
  2. Jesteśmy obecni na arenie międzynarodowej.
  3. Wzmacniamy markę Warszawa na arenie międzynarodowej.

Luty 2020

19 lutego 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady programu.

Styczeń 2020

Sala w Zodiaku. Ludzie siedzący przy stole przyglądają się omawianej prezentacjiW dnia 28-30 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty, podczas których członkowie grup roboczych „Naukowcy”, „Twórcy kultury” oraz „Przedsiębiorcy” przeanalizowali zapisaną w diagnozie analizę SWOT. W oparciu o efekty ich prac analiza została uszczegółowiona, a niektóre zapisy zmodyfikowane.

 

Grudzień 2019

Pierwsza wersja diagnozy

Pierwsza wersja diagnozy jest już gotowa. Została przygotowana w oparciu o dostępne materiały źródłowe, raporty, analizy, sprawozdania oraz wyniki prac grup roboczych.

Kolejny warsztat grupy roboczej

2 grudnia 2019 r. odbył się warsztat Grupy roboczej „Przedsiębiorcy”, w którym udział wzięło 9 zaproszonych osób. Celem warsztatu było uzyskanie informacji nt. potencjału Warszawy w obszarze przedsiębiorczości. Uczestnicy dyskutowali o tym, czym Warszawa może pochwalić się na arenie międzynarodowej, w czym inspiruje świat i w czym mogłaby inspirować świat. Ponadto uczestnicy warsztatów wskazali kluczowe bariery funkcjonowania warszawskich firm na arenie międzynarodowej. Wyniki prac grupy roboczej zostaną włączone do diagnozy.

Listopad 2019

Pierwsze warsztaty grup roboczych

27 listopada 2019 r. odbył się pierwszy warsztat Grupy roboczej „Twórcy Kultury”, w którym udział wzięło 20 zaproszonych osób, a 28 listopada 2019 r. przeprowadzono pierwszy warsztat Grupy roboczej „Naukowcy”, w którym uczestniczyło 11 zaproszonych osób. Celem warsztatów było uzyskanie informacji nt. potencjału Warszawy w obszarze nauki i kultury. Uczestnicy dyskutowali o tym, czym Warszawa może pochwalić się na arenie międzynarodowej, w czym inspiruje świat i w czym mogłaby inspirować świat w ww. obszarach. Ponadto członkowie grup wskazali kluczowe bariery funkcjonowania warszawskich uczelni i instytucji kultury na arenie międzynarodowej. Wyniki prac grup roboczych zostaną włączona do diagnozy.

Spotkanie inaugurujące prace grup roboczych

13 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie inaugurujące prace grup roboczych „Przedsiębiorcy”, „Naukowcy”, „Twórcy kultury”. Spotkanie poprowadził p. Miłosz Gos, kierownik Zespołu Projektów Międzynarodowych z Biura Marketingu Miasta. Wzięli w nim udział także: p. Izabela Małysz z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, p. Aleksandra Grobelna, z Biura Marketingu Miasta, pełniąca funkcję koordynatora programu oraz prof. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, ekspert wspierający proces przygotowania diagnozy. W spotkaniu uczestniczyło 37 przedstawicieli ww. grup. Gościom zaprezentowany został system zarządzania strategią, założenia do programu wykonawczego dla celu 4.4, harmonogram działań oraz sposób prac grup roboczych.

Październik 2019

Powołanie Rady programu

16 października 2019 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady programu dla celu operacyjnego 4.4 Inspirujemy świat.  Skład Rady:

– p. Jacek Najder, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, pełniący funkcję przewodniczącego,

– p. Ewa Kolankiewicz, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej,

– p. Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji,

– p. Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury,

– p. Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Podczas posiedzenia Rady p. Paulina Nowicka, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, zaprezentowała system zarządzania strategią, a p. Aleksandra Grobelna, koordynator programu, przedstawiła założenia do programu wykonawczego dla celu 4.4 oraz harmonogram działań.  Podczas pierwszego posiedzenia Rada nie poddała pod głosowanie żadnych zagadnień.