Harmonogram

październik 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem, pierwsze posiedzenie Rady programu
wrzesień 2020 – Opracowanie Diagnozy
październik-grudzień 2020 Praca grup roboczych nad celami, działaniami i projektami dla realizacji celów programu
styczeń 2021 – Opracowanie pierwszej wersji programu
luty-marzec 2021 – Konsultacje programu i opracowanie wniosków z konsultacji oraz projektu programu
czerwiec 2021 – Przyjęcie programu wykonawczego

Na jakim etapie jesteśmy?

Określenie celów szczegółowych, projektów i działań planowanych do realizacji dla osiągnięcia celów programu.

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynator programu – Dorota Dobrzyńska

Kontakt – ddobrzynska@um.warszawa.pl

Prace nad projektem programu na finiszu

16 marca 2021

Kontynuujemy prace nad opracowaniem „Programu generujemy innowacje” – programu wykonawczego dla celu 4.2.  „Strategii #Warszawa2030”.

W dniu 26 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie rady programu, którego celem jest zatwierdzenie przez radę projektu programu i skierowanie go do dalszych prac.

Po spotkaniu rady, kolejnymi podjętymi działaniami będą: przedstawienie programu Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych (kwiecień 2021 r.).

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

4 grudnia 2020

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do programu 4.2. Generujemy innowacje Strategii #Warszawa2030.

WPROWADZENIE 

Celem programu wykonawczego „Generujemy innowacje” jest zapewnienie w Warszawie warunków, które wspomogą tworzenie, testowanie i rozwijanie nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych.

Program 4.2. Generujemy innowacje jest jednym z 13 programów wykonawczych, za pomocą których będzie realizowana Strategia #Warszawa2030. Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu.

Program 4.2. Generujemy innowacje będzie realizowany w latach 2021-2025. Co roku planuje się aktualizowanie listy projektów.

DOTYCHCZASOWE PRACE 

Dotychczasowe prace nad programem – realizowane we współpracy z ekspertami z firmy Cpoint – objęły: opracowanie diagnozy wraz z rekomendacjami, stworzenie projektu drzewa celów, skonsultowanie propozycji w drzewa celów w ramach prac grup roboczych. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem do koncepcji programu opinii zebranych podczas prac grup roboczych. Proces ten przebiega równolegle do stworzenia katalogu projektów służących realizacji programu. 

OBECNY ETAP 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które wpisują się w propozycję drzewa celów dla programu 4.2.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej programu 4.2. i wpisania w nią:

  1. konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
  2. wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
  3. wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

Projekty mogą zgłaszać podmioty posiadające osobowość prawną (np. jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe, instytucje kultury).

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 10 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy na adresy: Radosław Kubaś, rkubas@cdotpoint.com, Dorota Dobrzyńska, ddobrzynska@um.warszawa.pl.

Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania.

Załączniki: 

  1. Struktura programu 4.2. – drzewo celów (stan na 24.11.2020)
  2. Fiszka projeku lub pomysłu na projekt 4.2. Generujemy innowacje

Spotkania grup roboczych dla programu 4.2. Generujemy innowacje

1 grudnia 2020

W dniach 24-30 listopada 2020 r. odbyły się spotkania grup roboczych, które pracowały nad trzema celami programu wykonawczego Strategii #Warszawa2030 – 4.2. Generujemy innowacje.

Rolą grup było zaopiniowanie propozycji drzewa celów opracowanego na podstawie diagnozy do programu 4.2. W drzewie celów wskazano 3 cele szczegółowe programu, do każdego przypisano działania i typy projektów. Do prac nad poszczególnymi celami powołano odrębne grupy robocze.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele środowisk biznesu, nauki i kultury, instytucji otoczenia biznesu, a także urzędnicy reprezentujący Biura Urzędu i Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy (łącznie ok. 50 osób). Wnioski ze spotkań zostaną włączone do dalszych prac nad programem.

Załączniki:

  1. Notatka ze spotkań grup roboczych
  2. Struktura programu 4.2. – drzewo celów (stan na 24.11.2020)

Diagnoza do programu wykonawczego

8 października 2020

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 4.2. Generujemy innowacje
Strategii #Warszawa2030.

Diagnoza 4.2. Generujemy innowacje

Warsztaty fokusowe

3 grudnia 2019

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów Strategii #Warszawa2030:

2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
4.2 Generujemy innowacje;
4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.

Spotkanie Rad Programów

7 października 2019

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.

Sala w Zodiaku. Ludzie siedzacy na krzesełkach przyglądają się omawianej prezentacji