O programie

Potrzeba opracowania Programu Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej została wskazana w Społecznej Strategii Warszawy – Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020 (dalej: Społecznej Strategii Warszawy/SSW), uchwalonej przez Radę m.st. Warszawy w grudniu 2008 roku. W SSW zapisano, że program miałby służyć instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego, czyli „ustaleniu i stosowaniu zasad oraz procedur, które zapewnią mieszkańcom Warszawy i szeroko rozumianym organizacjom pozarządowym (sformalizowanym i nieformalnym) nie tylko systematyczny udział w procesie podejmowania decyzji, ale również faktyczny wpływ na decyzje podejmowane przez władze publiczne”.

Od tego czasu zarówno na poziomie Urzędu m. st. Warszawy – w tym biur i jednostek miejskich, jak i na poziomie urzędów dzielnic podjęto szereg inicjatyw, mniej lub bardziej usystematyzowanych, których celem była poprawa komunikacji oraz zwiększenie partycypacji mieszkańców, ruchów społecznych i organizacji pozarządowych w zarządzaniu miastem i prowadzeniu dialogu. Powstały również istotne dokumenty, które częściowo realizują cele wskazane w SSW, np. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy, Zarządzenie w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy, ale także Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020. Schemat aktualnych form i narzędzi wykorzystywanych w ramach dialogu publicznego w Warszawie znajdziesz tu.

dialog

Opracowanie programu Rozwój Dialogu i Komunikacji Społecznej jest okazją, by przyjrzeć się, jaki jest aktualny stan dialogu na różnych szczeblach samorządu, które działania warto upowszechniać jako pozytywne i skuteczne praktyki, a w jakich obszarach istnieją deficyty, które należy przezwyciężyć i poprawić. Program Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej na tym etapie nie będzie zastępował ani zmieniał konkretnych istniejących narzędzi udziału społecznego mieszkańców, takich jak konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna. Jego celem będzie uporządkowanie istniejących form, zastanowienie się nad nowymi oraz wskazanie, jak rozwijać szeroko pojęty dialog publiczny.

Kwestie dialogu i uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem zajmują także istotne miejsce w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju m.st. Warszawy i wpisują się w wizję Warszawy 2030, na którą składają się trzy podstawowe elementy: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce i otwarta metropolia. Program Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej będzie pierwszym programem operacyjnym Strategii Warszawa 2030.

Kontakt:
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
tel. 22 443 34 00
email: dialog@um.warszawa.pl