Jak pracujemy?

Zawartość merytoryczna Programu (diagnoza, cele, proponowane działania, itd.) będą powstawać we współpracy z mieszkańcami, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami samorządu i innymi zainteresowanymi wniesieniem wkładu do tego dokumentu. Głos ekspertów będzie kierunkował proces tworzenia Programu oraz uzupełniał go o rekomendacje oraz recenzje wypracowywanych treści.

Proces opracowania programu Rozwój dialogu i komunikacji społecznej :
– Warsztaty diagnostyczno-kreatywne – styczeń-luty 2017
– Spotkania plenarne otwarte – grudzień 2016, luty 2017, maj 2017.
– Praca zespołów roboczych – marzec-kwiecień 2017plan-pracy
– Konsultacje dokumentu – czerwiec 2017

W ramach inauguracyjnego spotkania plenarnego wspólnie dokonamy opracowania wizji i wartości, jakie winny leżeć u podstaw dialogu publicznego prowadzonego w Warszawie. W kolejnych etapach odbędzie się cykl warsztatów diagnostyczno-kreatywnych z udziałem mieszkańców, aktywistów, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic, radnych dzielnic i osiedli. W ramach tych warsztatów dokonamy diagnozy dotychczasowego stanu dialogu w mieście oraz wypracujemy wstępne pomysły na konkretne działania w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i wyzwania.

Następnie zorganizowany zostanie zespół roboczy (lub też zespoły robocze) do pracy nad poszczególnymi – wypracowanymi na wcześniejszym etapie – obszarami Programu. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu/ zespołów będzie otwarte (na kształt grup roboczych w ramach Strategii Warszawa2030). W okresie opracowywania Programu planowane są również kolejne otwarte spotkania plenarne, na których przedstawiane będą bieżące efekty prowadzonych prac oraz dyskusja nad kierunkami dalszych działań.

Biurem prowadzącym opracowanie programu Rozwój Dialogu i Komunikacji Społecznej, a potem odpowiedzialnym za jego wdrożenie jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Do współpracy zaprosiliśmy również ekspertów: prof. Annę Gizę-Poleszczuk, Agatę Stafiej-Bartosik, Joannę Erbel, Jana Jakuba Wygnańskiego, Edwina Bendyka oraz dr Michała Łuczewskiego. Rolą ekspertów będzie doradztwo merytoryczne oraz monitorowanie partycypacyjnego procesu powstawania Programu.  W pracach nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej będziemy współpracować z organizatorami opracowania Strategii Warszawa 2030. W Programie Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej zostaną również uwzględnione zapisy Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz rozwiązania wypracowane w ramach projektu „Miasto w dialogu z 3 sektorem”.

Kontakt:
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
tel. 22 443 34 00
email: dialog@um.warszawa.pl