Harmonogram

maj 2019 - Inicjowanie projektu
czerwiec - lipiec 2019 - Warsztaty i wywiady wydobywcze
sierpień 2019 - Warsztaty i wywiady pogłębiające
wrzesień - październik 2019 - Konsultacje treści projektu w grupach interesariuszy projektu
listopad - grudzień 2019 - Konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne

Na jakim etapie jesteśmy?

Rozpoczęliśmy etap konsultacji treści projektu Polityki z grupami interesariuszy projektu

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Cyfryzacji Miasta

Koordynator polityki – Marcin Adamski

Kontakt – madamski@um.warszawa.pl

Smart city rozszyfrowane przez pracowników miasta

12 września 2019

Zgodnie z treścią powstającej Polityki, transformacja cyfrowa ma być fundamentem dla budowy miasta inteligentnego. A czym jest smart city według pracowników Urzędu m.st. Warszawy? To miasto o wysokiej jakości życia, ekologiczne i zdrowe, bezpieczne, angażujące mieszkańców, analityczne, dostępne dla każdego.

Wygląda więc na to, że cyfrowa transformacja Warszawy powinna wspierać osiągnięcie tych właśnie założeń. Jak to zrobić – pokażemy już za kilka tygodni, oddając Politykę do konsultacji społecznych. Dzisiaj prezentujemy, czego od transformacji cyfrowej oczekują pracownicy miasta.

Tutaj znajduje się fragment Raportu Otwarcia podsumowujący warsztaty dla pracowników urzędu.

Bardziej i mniej pewne scenariusze przyszłości i ich wpływ na cyfrową transformację

19 sierpnia 2019

Podczas warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele urzędu miasta oraz organizacji pozarządowych, wypracowaliśmy kilkanaście trendów mogących mieć wpływ na rozwój miasta w kontekście cyfryzacji (np. migracje ludności, starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo danych). Dla każdego trendu przygotowaliśmy dwa przeciwstawne scenariusze przyszłości. Następnie poprosiliśmy pracowników urzędu o ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza przyszłości oraz o to, na ile każdy z trendów powinien być ważny dla urzędu.

Badanie zrealizowaliśmy w terminie 8-12 lipca 2019 metodą badawczą CAWI (ang. computer assisted web interview) wśród wszystkich pracowników Urzędu m. st. Warszawa. Odpowiedzi udzieliło 748 osób, z czego ankiet zawierających odpowiedzi na wszystkie zadane pytania uzyskaliśmy 711.

Tutaj znajduje się podsumowujący badanie fragment Raportu Otwarcia.

Berlin, Wiedeń, Londyn, Helsinki i Amsterdam. Wzorce cyfrowej transformacji?

19 lipca 2019

Aktualnie pracujemy nad Raportem Otwarcia dla Polityki. Na około 100-stronicowy raport złoży się m.in. analiza pięciu wybranych miast, które posiadają i realizują politykę w obszarze cyfryzacji. Wnioski z analizy przypadków miast posłużą kształtowaniu kierunków warszawskiej polityki cyfrowej transformacji.

Zaproponowany wybór miast nie jest przypadkowy. Wynika on z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z Deloitte Advisory, Wykonawcy Polityki. Dzisiaj możemy mówić o tym, do jakich europejskich miast chcemy odnosić swoje cele i osiągnięcia w cyfrowym rozwoju. Jednocześnie może wskazywać na miasta regionu, jak Berlin czy Wiedeń, z którymi możemy w tej dziedzinie konkurować.

Różnorodność w NGO ułatwi transformację. Brak wspólnego słownika pojęć to wyzwanie

12 lipca 2019

Czerwcowy warsztat z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze cyfrowym był spotkaniem owocnym dla Polityki. Nasi partnerzy społeczni spojrzeli na cele stawiane przed dokumentem przez pryzmat swoich doświadczeń i zaproponowali pewne uzupełnienia. Ponadto wskazali, jakie czynniki mogą ułatwić realizację celów Polityki, a jakie mogą ją utrudniać. Dowiedzieliśmy się także, jak NGO widzą swoją rolę w procesie realizacji Polityki cyfrowej transformacji Warszawy.

Przedstawiamy merytoryczne, syntetyczne podsumowanie warsztatu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. W najbliższym czasie przedstawimy aktualizację opisu celów, aby spuentować wkład organizacji na tym etapie współtworzenia dokumentu.

Tutaj znajduje się link do podsumowania warsztatu.

Kurs na cyfryzację – Warszawa na 23. Konferencji Miasta w Internecie

2 lipca 2019

Podczas ubiegłotygodniowej 23. Konferencji Miasta w Internecie mieliśmy okazję zaakcentować najważniejsze kierunki transformacji cyfrowej Warszawy: zorientowane na mieszkańca e-usługi, otwarte dane i kwestie dostępności.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Paweł Rabiej opowiadał o wyzwaniach i potrzebach warszawskich seniorów w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych cyfrowych możliwości i technologii. O potrzebie refleksji na temat otwierania danych - o tym, co i w jakiej kolejności miasto powinno udostępniać mówił Sekretarz miasta Marcin Wojdat. Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Tadeusz Osowski zaprezentował makietę powstającej platformy miejskich e-usług, dzięki której - w nieodległej przyszłości - warszawiacy załatwią swoje sprawy w urzędzie on-line.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

Transformacja cyfrowa Warszawy oczami sektora pozarządowego

25 czerwca 2019

W kolejnym z cyklu warsztatów wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w szeroko pojętym obszarze cyfryzacji. Uwagę uczestników spotkania skupiliśmy na celach powstającej Polityki. Zapytaliśmy, jak je rozumieją i poprosiliśmy o ich twórcze rozwinięcie uwzględniające wrażliwość organizacji pozarządowych na potrzeby skupionych wokół nich społeczności. Przedstawiciele NGO poszerzyli także powstającą w toku warsztatów listę trendów, które powinny być uwzględnione w projektowaniu możliwych scenariuszy przyszłości.

Ze strony społecznej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Fundacji ePaństwo, Fundacji TUS, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Fundacji Centrum Cyfrowe, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, FSNT-NOT, inicjatywy Koduj dla Polski, Fundacji Digital Poland, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji CoderDojo Polska, Fundacji Carrots.

Fot. Autor: Urząd m.st. Warszawy, Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne CC BY-NC 4.0

Otwieranie danych i smart city – wiodące wątki transformacji

14 czerwca 2019

Podczas szkoleń „Otwieranie danych: główny kierunek smart city w Warszawie” – prowadzonych  przez Biuro Cyfryzacji Miasta w ramach programu samokształcenia – stawiamy pytania o to, co rozumiemy pod pojęciem inteligencji miasta (smart city) oraz jak skuteczniej dysponować dostępnymi danymi. Wypracowane w ramach warsztatu treści wesprą kierunki tworzonej Polityki.

Zaplanowaliśmy na ten rok sześć szkoleń, w których weźmie udział łącznie około stu pracowników urzędu miasta. Pierwsze efekty wspólnej pracy przekazaliśmy już analitykom z firmy Deloitte.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

Pierwsze warsztaty i wywiady. Tak tworzymy zakres Polityki

5 czerwca 2019

Zanim powstanie zakres Polityki, a następnie jej właściwa treść, uzgadniamy sposób postrzegania kluczowych dla projektu kwestii. Jak definiujemy cele Polityki? Jakie widzimy wartości płynące z rozwoju cyfrowego? Co może sprzyjać cyfrowej transformacji, a co będzie ją utrudniać? Jakie trendy mają wpływ na rozwój naszego miasta?

Na te pytania, w toku zadań warsztatowych i wywiadów odpowiadają przedstawiciele grup, na które ustalenia Polityki będą w przyszłości oddziaływać.
To pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych miasta, ale także przedstawiciele sektorów pozarządowego i naukowego, z którymi Warszawa współpracuje.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

Polityka cyfrowej transformacji Warszawy na start!

3 czerwca 2019

Największe organizacje biznesowe przechodzą transformację cyfrową. Wzmacniając swój potencjał do absorbcji najnowszych technologii, stają się bardziej konkurencyjne, bliższe potrzebom klienta i bardziej rentowne. Rewolucja technologiczna wymusza zmiany także w instytucjach publicznych. Powinny to być zmiany zaplanowane i skoordynowane, podporządkowane konkretnym celom.

W efekcie prowadzonych od maja 2018 roku przygotowań, Warszawa weszła w efektywną fazę opracowania Polityki cyfrowej transformacji. Prace nad dokumentem koordynuje Biuro Cyfryzacji Miasta we współpracy z wyłonionym wykonawcą , firmą Deloitte Advisory.

Powstająca Polityka będzie dokumentem syntetycznym (maksymalnie kilkanaście stron). Wyznaczy wzorzec cyfrowego rozwoju Warszawy. Wskaże zasady i wartości w tym obszarze oraz wytyczne dla dokumentów niższego szczebla oraz procesów realizowanych w mieście. Prezentujemy wiodące cele, jakie stawiamy przed Polityką cyfrowej transformacji Warszawy.

Prezentacja wprowadzajaca

Plakat polityki cyfrowej transformacji