Zarządzanie strategią

Określenie celów, jakie mają być realizowane przez warszawski samorząd do 2030 roku, nie zamyka prac nad dokumentem. Konieczne jest bowiem określenie kto i w jaki sposób będzie strategię wdrażał, monitorował i ewaluował, aby zapewnić jak najbardziej efektywną realizację celów. Ważnym elementem jest również ustalenie zasad komunikowania postępów we wdrażaniu strategii. Te wszystkie elementy składają się na system zarządzani strategią, nad którym pracuje Grupa Robocza ds. systemowych.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

ELEMENTY ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ

SYSTEM WDRAŻANIA

Sprawność i efektywność wdrażania strategii wymaga przypisania odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów. Dlatego jednym z załączników do strategii będzie zestawienie wskazujące biura Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialne za skoordynowanie realizacji poszczególnych celów operacyjnych, partnerów wewnętrznych (np. inne biura, jednostki organizacyjne) oraz partnerów zewnętrznych (np. organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, uczelnie)  (więcej na ten temat...).
Ponadto w ramach systemu zostaną określone (na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej) środki jakie będą przeznaczone na realizację strategii.
Każdy z celów operacyjnych będzie realizowany przez program rozwoju, zwany dokumentem wykonawczym. Będzie to dokument uszczegóławiający zakres interwencji, wskazujący konkretne działania i (fakultatywnie) projekty. Sposób tworzenia i minimalny zakres formalny programu rozwoju zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie standardów dokumentów programujących rozwój miasta. W ramach systemu planuje się również wprowadzenie mechanizmu wyboru projektów, który zapewni, że środki przeznaczone na realizację strategii zostaną wykorzystane do sfinansowania najlepszych projektów.

SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI

Mierzenie postępów w realizacji poszczególnych celów strategii, jak również identyfikowanie czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich osiąganie, będzie zapewniał system monitoringu i ewaluacji.
Będzie on bazował na wskaźnikach monitoringu, przypisanych do każdego z celów (strategicznych i operacyjnych). Wskażą one  stan w momencie rozpoczęcia realizacji strategii (wartość bazową) oraz konkretne rezultaty, jakie chcemy osiągnąć w połowie wdrażania strategii (wartość pośrednia) oraz w 2030 roku (wartość docelową).
System monitoringu i ewaluacji umożliwi władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a także wyciąganie wniosków oraz ciągłe uczenie się. Mieszkańcy, dzięki dostępowi do informacji o poziomie realizacji celów, będą mogli kontrolować działania warszawskiego samorządu.
[więcej na ten temat...]

SYSTEM KOMUNIKACJI

Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest niezbędnym warunkiem do zachowania przejrzystości procesu realizacji założonych w niej celów a także dla zapewnienia odpowiedniej koordynacji prac pomiędzy zaangażowanymi w proces jednostkami. System komunikacji wewnętrznej będzie służył szerzeniu wiedzy wśród urzędników na temat wizji i celów strategii oraz ich roli w procesie jej realizacji. Celem komunikacji zewnętrznej będzie nie tylko informowanie mieszkańców i innych osób zainteresowanych rozwojem miasta o postępach realizacji założeń dokumentu, ale także zapraszanie ich do włączania się w proces budowania miasta przyszłości.