Zarządzanie strategią

Określenie celów jakie mają być realizowane przez warszawski samorząd do 2030 roku nie zamyka prac nad dokumentem. Konieczne jest bowiem określenie kto i w jaki sposób będzie strategię  wdrażał, monitorował i ewaluował, aby zapewnić jak najbardziej efektywną realizację celów. Ważnym elementem będzie również ustalenie zasad komunikowania postępów we wdrażaniu strategii. Te wszystkie elementy składają się na system zarządzani strategią, nad którym pracuje Grupa Robocza ds. systemowych.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

ELEMENTY ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ

SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI

Odpowiada on na potrzebę określenia kiedy i w jakim stopniu cele zostaną zrealizowane. Temu będą służyły wskaźniki przypisane do każdego z celów (strategicznych i operacyjnych). Wskażą one konkretne rezultaty, jakie chcemy osiągnąć w 2030 roku a także stan w momencie rozpoczęcia realizacji strategii.
System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań miasta.
[więcej na ten temat...]

SYSTEM WDRAŻANIA

Elementem porządkującym sposób realizacji strategii będzie hierarchia (i standardy) dokumentów programujących rozwój miasta oraz mechanizmy oceny projektów. Zgodnie z założeniami strategia będzie realizowana przez programu rozwoju, zwane dokumentami wykonawczymi. Już teraz przygotowywane są pierwsze z nich [więcej na ten temat...].
System wdrażania zakłada przypisanie odpowiedzialności poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy za realizację poszczególnych celów, a także określenie niezbędnych środków finansowych na realizację strategii.

SYSTEM KOMUNIKACJI

Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest niezbędnym warunkiem do zachowania przejrzystości procesu realizacji założonych w niej celów a także dla zapewnienia odpowiedniej koordynacji prac pomiędzy zaangażowanymi w proces jednostkami. System komunikacji wewnętrznej będzie służył szerzeniu wiedzy wśród urzędników na temat wizji i celów strategii oraz ich roli w procesie jej realizacji. Celem komunikacji zewnętrznej będzie nie tylko informowanie mieszkańców i innych osób zainteresowanych rozwojem miasta o postępach realizacji założeń dokumentu, ale także zapraszanie ich do włączania się w proces budowania miasta przyszłości.