Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU

Dokument, który aktualizujemy

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY

Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU

Zarządzenie, według którego działamy aktualizując treść strategii

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I BUDŻET

Finansowe ramy naszych działań