Monitoring

System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań Urzędu Miasta.

Od grudnia 2016 do lutego 2017 roku odbyły się trzyetapowe prace nad określeniem listy wskaźników mierzących realizację celów aktualizowanej strategii.

TRZY ETAPY PRAC NAD WSKAŹNIKAMI DO MONITORINGU

W pierwszym etapie brał udział specjalnie powołany zespół składający się z wybranych pracowników Urzędu m.st. Warszawy, ekspertów oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zorganizowano oddzielne spotkania dedykowane czterem celom strategicznym: 1. Odpowiedzialna wspólnota, 2. Wygodna lokalność, 3. Funkcjonalna przestrzeń i 4. Innowacyjne środowisko. Podczas spotkań omówiono ponad 100 propozycji wskaźników do celów strategicznych i przyporządkowanych im celów operacyjnych. Zwracano szczególną uwagę na dobór źródeł danych oraz wstępnie próbowano ustalić wartość bazową wskaźnika. Brano pod uwagę przede wszystkim wskaźniki, których mierzenie umożliwiają dostępne dane, tzn. dane GUS (statystyka publiczna), dane gromadzone przez biura Urzędu m.st. Warszawy (m.in. wyniki badań opinii publicznej takich jak Barometr Warszawski oraz Jakość życia w dzielnicach) i dane innych instytucji (m.in. Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Stołecznej Komendy Policji itp.). Końcowym efektem prac w pierwszym etapie była obszerna lista kilkudziesięciu wskaźników do poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych oraz lista kilkunastu wskaźników kontekstowych obrazujących ogólny poziom rozwoju Warszawy.

W drugim etapie prac brali udział członkowie Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii. Ponownie zorganizowano oddzielne spotkania dedykowane czterem celom strategicznym, podczas których wspólnie omówiono listę wskaźników stworzoną wcześniej przez zespół. Celem dyskusji było m.in. zaproponowanie nowych wskaźników, odrzucenie wskaźników niemierzących precyzyjnie realizacji celów oraz ustalenie źródeł danych. Końcowym efektem prac była lista kilkudziesięciu wskaźników do poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych (mniej obszerna w stosunku do listy wyjściowej) oraz lista wskaźników kontekstowych obrazujących ogólny poziom rozwoju.

W trzecim etapie prac ponownie brał udział zespół składający się z pracowników Urzędu m.st. Warszawy, ekspertów oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie. Celem spotkań było uporządkowanie materiału wypracowanego podczas wcześniejszych etapów, dalsza dyskusja nad ostatecznym brzmieniem wskaźników i ich definicji, poziomem agregacji, doborem źródeł danych oraz wartości bazowych. Ostatecznie ustalono, że do każdego z celów zostanie przypisany tylko jeden wskaźnik, będący miarą sukcesu realizacji celu. Pozostałe wskaźniki będą pełniły funkcje pomocnicze - ich poziom szczegółowości odpowiada bowiem poziomowi programów rozwoju a nie strategii. To rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komitet Sterujący ds. aktualizacji strategii.

 

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

ZAŁOŻENIA MONITORINGU

Pomiar realizacji celów strategicznych i operacyjnych będzie realizowany za pomocą wskaźników monitoringu. Będą to wskaźniki, które pozwolą zmierzyć faktyczny efekt realizacji celów, a nie poziom rozwoju miasta, na który oddziałuje wiele innych (często istotniejszych) czynników. Dlatego wskaźniki typu Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca, Stopa bezrobocia czy Przyrost naturalny nie będę używane do pomiaru realizacji celów strategii. Jako wskaźniki kontekstowe, będą natomiast wykorzystywane do monitorowania poziomu rozwoju miasta i porównywania się z innymi miastami, polskimi i zagranicznymi.

Sprawdzanie stopnia realizacji strategii będzie odbywało się w cyklu rocznym. Wyniki monitoringu będą upubliczniane w II kwartale następnego roku.

 

monitoring

DALSZE ETAPY PRAC NAD SYSTEMEM MONITORINGU

W dalszych etapach prac nad systemem monitoringu wskaźniki zostaną dopracowane, a następnie zostaną ustalone ich wartości bazowe (2016/2017), pośrednie (2023) i docelowe (2030).