Mieszkania2030

Przygotowujemy dokument z wytycznymi dotyczącymi miejskich mieszkań, nowych, jak i istniejących. Pracujemy nad wypracowaniem takich rozwiązań, które odpowiadają różnorodnym potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców i mieszkanek, m.in. młodych osób zaczynających samodzielne życie, rodzin wielodzietnych, osób starszych czy też osób z niepełnosprawnościami.

Program Mieszkania2030 jest rozwinięciem i doszczegółowieniem kierunków rozwoju określonych w Polityce mieszkaniowej – Mieszkania2030 przyjętej uchwałą nr LIX/1534/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017, która jest wieloletnią perspektywą rozwoju na okres 2018 – 2030. Zakłada ona, że do 2030 r. zasób miejskich mieszkań zwiększy się do ponad 100 tysięcy. W tym celu trzeba dostarczyć 15 tysięcy nowych lokali. Wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla każdego, kto zdecyduje się żyć w Warszawie – bez względu na wiek czy dochody. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Ich budowa jest planowana w ramach czterech segmentów: ABCD. Zachęcamy do zapoznania się z Programem Mieszkania2030!

Program Mieszkania2030 jest programem operacyjnym do Strategii Rozwoju Warszawy – #Warszawa2030 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2018 roku. W oparciu o wytyczne dla dokumentów strategicznych wynikające ze strategii Program Mieszkania2030 został podzielony na dwie części: lata 2018-2024 oraz lata 2025-2030. Dlatego też ten dokument szczegółowo opisuje działania w pierwszym okresie, a na kolejne lata określa rekomendacje. Dynamika przemian społecznych wymaga zastosowania oceny średniookresowej w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Dzięki temu można ocenić skuteczność podejmowanych działań oraz wskazać konieczne do przeprowadzenia korekty w sposobie realizacji przedsięwzięć.

Program realizuje cel 2.1. Strategii (Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań). Zgodnie z tym celem mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty życia, takie jak relacje społeczne czy funkcjonowanie miasta. Zwiększenie dostępności mieszkań nastąpi poprzez rozwijanie zasobu mieszkań komunalnych (w tym socjalnych). Wykorzystane zostaną instrumenty wspierające budownictwo społeczne, ale także rozwijające rynek mieszkań przeznaczonych na długotrwały i bezpieczny wynajem. Promowane i wspierane będą również alternatywne i innowacyjne modele zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. Prowadzona polityka mieszkaniowa wymusi tworzenie osiedli i mieszkań z uwzględnieniem wymogów osób w różnym wieku, co sprzyja wzmacnianiu różnorodności społecznej. Projektowane osiedla staną się częścią otoczenia i nie będą stanowiły zamkniętych enklaw. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami oraz zapewniające wysoką jakość przestrzeni wspólnych.
Mieszkania2030_Program_01.10.2018
Mieszkania2030_Program_01.10.2018 – pdf

Warszawski Standard Mieszkaniowy to ujęty w czytelnej formie zbiór zasad, zgodnie z którymi w stolicy mają powstawać mieszkania dobrej jakości. Określa oczekiwania miasta wobec przyszłych inwestorów i wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkanek i mieszkańców. Zapewnia przejrzystość miejskiej polityki mieszkaniowej. Ujęte w nim wytyczne będą obowiązywać przy inwestycjach realizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa na należących do niego terenach. Dla prywatnych firm z branży budowlanej posłuży za kodeks dobrych praktyk. Warszawa wprowadza go jako pierwsze miasto w Polsce.
Załącznik 1_Mieszkania2030_Warszawski Standard Mieszkaniowy
Załącznik 1_Mieszkania2030_Warszawski Standard Mieszkaniowy – pdf

Celem dokumentu jest zebranie jednolitego zbioru zasad i wytycznych łatwych do zastosowania podczas remontów, modernizacji, wyposażania i wykończenia nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczonych na cele mieszkalne. Zasady i wytyczne te jakimi będą się kierować zarządcy uwzględniają określone dla zasobu Miasta w poszczególnych dzielnicach, różne potrzeby remontowo-modernizacyjne. Stosowanie standardu modernizacji i remontów budynków i lokali na przestrzeni lat doprowadzi do jednolitego, stanu,  rodzaju wykończenia i wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne.

Standard remontów lokali będzie odnosił się również do najbliższego otoczenia nieruchomości, aby rozwiązać obsługę komunikacyjną, zapewnić bezpieczeństwo i wygodne użytkowanie mieszkankom i mieszkańcom. Budynki i lokale, które nie będą mogły spełnić określonego docelowego standardu (z powodu braku możliwości przeprowadzenia prac modernizacyjnych bądź remontowych) stopniowo będą wyłączane z eksploatacji.
Załącznik 2_Mieszkania2030_Standardy remontów lokali
Załącznik 2_Mieszkania2030_Standardy remontów lokali – pdf 

Bioróżnorodność w inwestycji. Warszawa jest miastem, które na swoim obszarze, poza zielenią urządzoną, ma dużo terenów leśnych oraz niezurbanizowanych, co stwarza dogodne warunki dla bytowania zwierząt. W  parkach, lasach, a także na podwórkach, osiedlach i ulicach dostrzec możemy liczne gatunki. Duży wpływ na ich bytowanie i migracje ma również dostęp do Wisły i  wielu zbiorników wodnych rozmieszczonych na terenie, co powoduje, że zwierzęta doskonale dają sobie radę w mieście. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie również tych mieszkańców Warszawy w Programie Mieszkania2030.
Załącznik 3_Mieszkania2030_Bioróżnorodność w inwestycji 
Załącznik 3_Mieszkania2030_Bioróżnorodność w inwestycji – pdf


Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Obecnie w zasobie miejskim jest około 84 tys. lokali, co stanowi 9% wszystkich mieszkań w Warszawie. Władze Miasta Stołecznego Warszawy mają jednak wpływ na pozostały zasób – mogą podnosić jakość zamieszkiwania przez odpowiedzialną politykę planistyczną, wyznaczanie trendów w budownictwie, innowacje mieszkaniowe, a także stwarzać warunki do powstania silnych, wspierających się społeczności.

Wyzwaniem współczesnych czasów jest zarówno dostarczenie odpowiedniej liczby dostępnych cenowo mieszkań, jak i reakcja na zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Kształt polityki mieszkaniowej będzie odzwierciedlać potrzeby społeczne, które są zróżnicowane, a także zmieniają się z wiekiem człowieka. Myślimy o zamieszkiwaniu jak o dynamicznym procesie społecznym, który wykracza poza konieczność dostarczenia jednego mieszkania na całe życie. Nowa polityka mieszkaniowa dla m.st. Warszawy ma na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy sprzecznymi potrzebami: mobilnością a zakorzenieniem się, wspólnotowością a prywatnością, dostępem do wielkomiejskiego życia a potrzebą ciszy i spokoju. Potrzebą posiadania mieszkania na własność a dostępem do szerokiej oferty mieszkań na wynajem. Budową jak największej liczby mieszkań a postawieniem na jakość życia, czy podążaniem za nowymi modelami mieszkaniowymi.

Mieszkania2030 to odpowiedź na widoczne w skali światowej tendencje, takie jak: starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Podnoszenie jakości życia w Warszawie wymaga kompleksowego podejścia do mieszkalnictwa. Polityka mieszkaniowa Warszawy – Mieszkania2030 wspiera zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez: zwiększenie jego policentryczności, tworzenie osiedli wyposażonych w zróżnicowaną infrastrukturę oraz przestrzeń wspólną, poprawę jakości przestrzeni publicznej, ochronę bioróżnorodności, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, tworzenie warunków do powstawania silnych, wspierających się społeczności oraz wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantują wysoką jakość życia w stolicy.

 

Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030
Housing2030 – English version

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022
Program Mieszkania2030

Projekt Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030
Raport z konsultacji społecznych projektu Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 oraz Załącznik nr 1 – Tabela

 

Jak pracowaliśmy?

Debaty

Debaty

Od 1 grudnia 2016 r. do 12 kwietnia 2017 r. organizowaliśmy cykl debat, poświęconych najważniejszym problemom mieszkaniowym. Debaty otwierały dyskusję na temat nowej polityki mieszkaniowej dla m.st. Warszawy.

Spotkania miały charakter otwarty. Rozmawialiśmy o różnych aspektach mieszkalnictwa: rynku najmu, standardach zrównoważonego budownictwa, pomocy potrzebującym, planowaniu przestrzennym, oraz wiele innych. Do udziału w każdej debacie zapraszaliśmy przedstawicielki i przedstawicieli Urzędu Miasta oraz ekspertów i ekspertki z danej dziedziny.

 

Inkubator

Inkubator

Inkubator Mieszkania2030 to cykl warsztatów, podczas których grupa mieszkanek i mieszkańców tworzyła konkretne rozwiązania z zakresu mieszkalnictwa. Nabór do Inkubatora był otwarty. Zapraszaliśmy do niego zarówno ekspertki i ekspertów w dziedzinie mieszkalnictwa, jak i inne zainteresowane osoby.

Warsztaty odbywały się metodą design thinking, czyli metodą tworzenia innowacyjnych produktów i usług, w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

 

Wszystkie rekomendacje powstałe w toku prac nad polityką mieszkaniową oraz materiały wypracowane podczas warsztatów zamieszczone są w zakładce teksty.