Cele

Cele określają w jaki sposób zostanie osiągnięty stan Warszawy opisany w wizji miasta w 2030 roku. Wskazują na jakich elementach będzie bazował rozwój miasta, a w konsekwencji tego na co w pierwszej kolejności będą przeznaczane środki z budżetu miasta.

W strategii wyznaczone zostaną cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą realizowane przez cały okres wdrażania strategii. W ich ramach zostaną wydzielone cele operacyjne, które już w sposób szczegółowy wskażą zagadnienia i obszary, w których planowane są zmiany. Należy jednak podkreślić, że nie będą one precyzowały, jakie konkretne projekty czy inwestycje będą realizowane. Szczegółowe zadania i projekty zostaną zapisane w dokumentach uszczegóławiających strategię.

DOTYCHCZASOWE WYNIKI PRAC NAD CELAMI (stan na 29.03.2017)

Cel strategiczny 1. ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA – Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno w wymiarze bezpośrednim, jak i pośrednim – poprzez decyzje wybranych władz i wspierającej je administracji. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta a ich aktywność wpływa na jego stan obecny i przyszłość. Świadomość tej zależności będzie przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju miasta. Kluczem do jego osiągnięcia będzie ukształtowanie postaw obywatelskich i społecznych mieszkańców oraz urzędników. W tworzeniu odpowiedzialnej wspólnoty ważną rolę odegrają działania w sferze kultury i edukacji, które przyczynią się do podniesienia kompetencji i aktywności społecznej warszawiaków oraz do upowszechnienia wartości integrujących mieszkańców Warszawy i sprzyjających jej rozwojowi. Zrozumienie potrzeb i szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca w jej materialnym i niematerialnym wymiarze, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy jednoczesnej chęci kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Będzie ona współdziałała formalnie i nieformalnie na rzecz miasta. Jednocześnie będzie otwartą wspólnotą, świadomą swojego znaczenia i odpowiedzialności w skali regionu, kraju i świata.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów operacyjnych:
Dbamy o siebie nawzajem;
Wspólnie decydujemy o naszym mieście.

Cel strategiczny 2. WYGODNA LOKALNOŚĆ – Zapewnienie wygody życia i działania, w tak dużym mieście jak Warszawa, wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i pełnionymi przez nią stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych funkcji miejskich z miejscem zamieszkania, rozumianym jako osiedle czy dzielnica. Dotyczy to zapewnienia mieszkańcom możliwości zaspokajania codziennych potrzeb blisko domu – dostępu do podstawowych usług, miejsc pracy czy oferty spędzania czasu. Przy jednoczesnym nastawieniu na ułatwienie i zachęcenie do korzystania z tych możliwości. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Dzięki rozwojowi sieci centrów dzielnicowych i subdzielnicowych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz działaniu z poszanowaniem specyfiki dzielnic i zastosowaniem uniwersalnego projektowania, Warszawa stanie się „metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Będą one atrakcyjne dla mieszkańców, stanowiąc również ważny atut w przyciąganiu nowych osób oraz inwestycji.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:
Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań;
Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu;
Korzystamy z usług blisko domu;
 Tworzymy warunki przyjazne biznesowi.

Cel strategiczny 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ – Funkcjonalność przestrzeni oznacza takie zorganizowanie miasta, które najlepiej zaspokaja potrzeby różnorodnych użytkowników, zarówno mieszkańców, osób codziennie dojeżdżających, jak i innych odwiedzających. Jednocześnie ułatwia im korzystanie oraz zachęca do przebywania w przestrzeni miejskiej. Rozwój Warszawy jako przyjaznego i wygodnego miejsca do życia i działania wymaga ukształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności, przy jednoczesnym zwiększaniu zwartości zabudowy i przeciwdziałaniu rozlewaniu się miasta. Docelowo struktura przestrzenna Warszawy będzie składała się z centrum miasta oraz sieci centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Pociąga to za sobą konieczność wielowymiarowego powiązania tych elementów w ujęciu ogólnomiejskim oraz uwzględnienia relacji z otoczeniem metropolitalnym i dalszym. Zapewnienie komfortowych, sprawnych i bezpiecznych przepływów będzie wymagało odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.
Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację trzech celów operacyjnych:
Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej;
Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym;
Korzystamy z przyjaznego systemy transportowego.

Cel strategiczny 4. INNOWACYJNE ŚRODOWISKO – Warszawa chcąc być miastem otwartym na świat, gdzie mieszkańcy i osoby odwiedzające mogą realizować ambicje zawodowe oraz wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością, musi rozwinąć efektywnie funkcjonujący ekosystem innowacji. Będzie on zapewniał sprzyjające warunki do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki. Pobudzanie mieszkańców i organizacji do kreatywnego i innowacyjnego działania, jak również wykorzystywania szans oraz podejmowania wyzwań, będzie przyczyniało się nie tylko do rozwoju Warszawy – jako miejsca zamieszkania, ale i do wzmacniania jej pozycji na arenie międzynarodowej jako miasta innowacji.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:
Rozwijamy nasz twórczy potencjał;
Generujemy innowacje;
Przyciągamy talenty i liderów;
Inspirujemy świat.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY NAD CELAMI

Prace nad hierarchią celów strategii Warszawy trwają od kwietnia 2016 r.

KWIECIEŃ ZE STRATEGIĄ
Prace nad formułowaniem celów rozpoczęły się od miesięcznej dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu na temat tego co i jak trzeba zmienić lub poprawić w Warszawie, aby w 2030 roku była miastem aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem i otwartą metropolią. Zorganizowanych zostało 38 wydarzeń:
3 debaty tematyczne:
      ⋅ Warszawa 2030.Przestrzeń (7 kwietnia 2016 r.)
      ⋅ Warszawa 2030. Społeczeństwo (14 kwietnia 2016 r.)
      ⋅ Warszawa 2030. Gospodarka (25 kwietnia 2016 r.)
18 spotkań dyskusyjnych w dzielnicach;
12 warsztatów z mieszkańcami, przedstawicielami biznesu a także organizacji pozarządowych i ruchów miejskich oraz instytucji otoczenia biznesu;
• spotkania w ramach "Środy ze strategią";
Spotkanie podsumowujące kwietniowe wydarzenia (11 maja 2016 r.).

Więcej szczegółów na temat kwietniowych wydarzeń znajduje się pod linkiem.

WARSZAWSKIE BURZE MÓZGÓW
Uzupełnieniem kwietniowej dyskusji były 3 Warszawskie Burze Mózgów, podczas których każdy mieszkaniec mógł przedstawić swoje spostrzeżenia i poglądy w formie wystąpienia.
21 maja 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów: Aktywni Mieszkańcy (dowiedz się więcej),
4 czerwca 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów: Przyjazne Miejsce (dowiedz się więcej),
11 czerwca 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów: Otwarta Metropolia  (dowiedz się więcej).

SEMINARIA TEMATYCZNE
Wybrane zagadnienia były również przedmiotem dyskusji podczas seminariów naukowych.
7 czerwca 2016 r.: Seminarium Rola nauki w rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej, obejrzyj transmisję),
27 czerwca 2016 r.: Seminarium Rola kultury w rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej, zapoznaj się ze sprawozdaniem),
28 czerwca 2016 r.: Seminarium Rola mobilności w rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej, zapoznaj się ze sprawozdaniem).

KONSULTACJE Z GREMIAMI DORADCZYMI FUNKCJONUJĄCYMI PRZY M.ST. WARSZAWIE
Odbyły się także konsultacje z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie, w tym m.in. z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz komisjami dialogu społecznego.

WARSZTATY I SPOTKANIA GRUP ROBOCZYCH, EKSPERTÓW I ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
Zebrane spostrzeżenia, opinie i uwagi były dyskutowane w ramach warsztatów Grup Roboczych a także spotkań Zespołu Redakcyjnego i Ekspertów. Efektem tych dyskusji był projekt układu i opisu celów.

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE
W formułowaniu celów wykorzystano również wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), przeprowadzonych w październiku 2016 roku z mieszkańcami, przedsiębiorcami i urzędnikami niezaangażowanymi w prace nad strategią. Badanie to miało na celu sprawdzenie jak rozumiane są cele (w tym jakie budzą skojarzenia) oraz czy zakres planowanej interwencji odpowiada na potrzeby.

UWAGI WŁADZ MIASTA
Wypracowany materiał został zaopiniowany przez Panią Prezydent m.st. Warszawy, jej Zastępców, Sekretarza i Skarbnika m.st. Warszawy.

OTWARTE ZBIERANIE UWAG
Zaakceptowany przez władze miasta układ i opis celów został upubliczniony 17 listopada 2016 r.  Do 9 grudnia 2016 r. trwało otwarte zbieranie do niego uwag. Dodatkowo odbyły się 4 spotkania, podczas których zaprezentowano i dyskutowano wyniki prac nad celami:
Spotkanie członków Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii (21 listopada),
Spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy (23 listopada),
 Spotkanie dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy (29 listopada),
 Spotkanie dla radnych dzielnic m.st. Warszawy (30 listopada).

Wszystkim, którzy włączyli się w prace nad celami Warszawy, bardzo dziękujemy!