Cele

Cele określają w jaki sposób zostanie osiągnięty stan Warszawy opisany w wizji miasta w 2030 roku. Wskazują na jakich elementach będzie bazował rozwój miasta, a w konsekwencji tego na co w pierwszej kolejności będą przeznaczane środki z budżetu miasta.

W strategii wyznaczone zostaną cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą realizowane przez cały okres wdrażania strategii. W ich ramach zostaną wydzielone cele operacyjne, które już w sposób szczegółowy wskażą zagadnienia i obszary, w których planowane są zmiany. Należy jednak podkreślić, że nie będą one precyzowały, jakie konkretne projekty czy inwestycje będą realizowane. Szczegółowe zadania i projekty zostaną zapisane w dokumentach uszczegóławiających strategię.

STRUKTURA CELÓW

CEL STRATEGICZNY 1. ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA – Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania postaw i kompetencji obywatelskich oraz społecznych zarówno mieszkańców, jak i urzędników. Zrozumienie drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a jednocześnie chęć kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Jej cechą powinno być formalne i nieformalne działanie na rzecz miasta i jego społeczności, a także otwartość, świadomość swojego znaczenia oraz odpowiedzialność w skali regionu, kraju i świata.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów operacyjnych:
Dbamy o siebie nawzajem;
Wspólnie decydujemy o naszym mieście.

CEL STRATEGICZNY 2. WYGODNA LOKALNOŚĆ – Zapewnienie wygody życia i działania w tak dużym mieście jak Warszawa wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych funkcji miejskich z funkcjami miejsca zamieszkania, rozumianego jako osiedle lub dzielnica. Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, z siecią centrów dzielnicowych i subdzielnicowych skupiających ofertę usług. Należy zatem położyć nacisk na zmniejszanie różnic rozwojowych między dzielnicami oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów. Dzięki zmianom dokonywanym z poszanowaniem specyfiki dzielnic, Warszawa stanie się „metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Miejsca te będą atrakcyjne dla mieszkańców, ale też staną się atutem w zachęcaniu do osiedlenia się i inwestowania w Warszawie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:
Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań;
Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu;
Korzystamy z usług blisko domu;
Działamy w warunkach przyjaznych rozwojowi biznesu.

CEL STRATEGICZNY 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ – Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po mieście – codziennie dojeżdżających do pracy, szkoły lub uczelni, turystów i innych przyjezdnych – wymaga wysokiej jakości, odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. Należy zatem kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności, a także zwiększać zwartość zabudowy niedokończonych układów urbanistycznych, by przeciwdziałać „rozlewaniu się” miasta. Dlatego docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy będzie się składało centrum miasta oraz sieć centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Pociągnie to ze sobą konieczność wielowymiarowego powiązania tych elementów oraz uwzględnienia relacji z otoczeniem metropolitalnym i dalszym. Zapewnienie sprawnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się będzie wymagało odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.
Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację trzech celów operacyjnych:
Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej;
Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym;
Korzystamy z przyjaznego systemy transportowego.

CEL STRATEGICZNY 4. TWÓRCZE ŚRODOWISKO – Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców. Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz przyciągania nowych talentów. Pobudzanie mieszkańców i organizacji do innowacyjnego działania, wykorzystywania szans oraz podejmowania wyzwań będzie przyczyniało się do rozwoju Warszawy i wzmacniania jej pozycji na arenie międzynarodowej jako miasta twórczego potencjału.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:
Rozwijamy nasz twórczy potencjał;
Generujemy innowacje;
Przyciągamy talenty i liderów;
Inspirujemy świat.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

JAK PRACOWALIŚMY NAD CELAMI

Prace nad hierarchią celów strategii Warszawy rozpoczęły się w kwietniu 2016 r.

KWIECIEŃ ZE STRATEGIĄ
Prace nad formułowaniem celów rozpoczęły się od miesięcznej dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu na temat tego co i jak trzeba zmienić lub poprawić w Warszawie, aby w 2030 roku była miastem aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem i otwartą metropolią. Zorganizowanych zostało 38 wydarzeń:
3 debaty tematyczne:
⋅ Warszawa 2030.Przestrzeń (7 kwietnia 2016 r.)
⋅ Warszawa 2030. Społeczeństwo (14 kwietnia 2016 r.)
⋅ Warszawa 2030. Gospodarka (25 kwietnia 2016 r.)
18 spotkań dyskusyjnych w dzielnicach;
12 warsztatów z mieszkańcami, przedstawicielami biznesu a także organizacji pozarządowych i ruchów miejskich oraz instytucji otoczenia biznesu;
• spotkania w ramach "Środy ze strategią";
Spotkanie podsumowujące kwietniowe wydarzenia (11 maja 2016 r.).

Więcej szczegółów na temat kwietniowych wydarzeń znajduje się pod linkiem.

WARSZAWSKIE BURZE MÓZGÓW
Uzupełnieniem kwietniowej dyskusji były 3 Warszawskie Burze Mózgów, podczas których każdy mieszkaniec mógł przedstawić swoje spostrzeżenia i poglądy w formie wystąpienia.
21 maja 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów: Aktywni Mieszkańcy (dowiedz się więcej),
4 czerwca 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów: Przyjazne Miejsce (dowiedz się więcej),
11 czerwca 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów: Otwarta Metropolia  (dowiedz się więcej).

SEMINARIA TEMATYCZNE
Wybrane zagadnienia były również przedmiotem dyskusji podczas seminariów naukowych.
7 czerwca 2016 r.: Seminarium Rola nauki w rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej, obejrzyj transmisję),
27 czerwca 2016 r.: Seminarium Rola kultury w rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej, zapoznaj się ze sprawozdaniem),
28 czerwca 2016 r.: Seminarium Rola mobilności w rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej, zapoznaj się ze sprawozdaniem).

KONSULTACJE Z GREMIAMI DORADCZYMI FUNKCJONUJĄCYMI PRZY M.ST. WARSZAWIE
Odbyły się także konsultacje z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie, w tym m.in. z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz komisjami dialogu społecznego.

WARSZTATY I SPOTKANIA GRUP ROBOCZYCH, EKSPERTÓW I ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
Zebrane spostrzeżenia, opinie i uwagi były dyskutowane w ramach warsztatów Grup Roboczych a także spotkań Zespołu Redakcyjnego i Ekspertów. Efektem tych dyskusji był projekt układu i opisu celów.

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE
W formułowaniu celów wykorzystano również wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), przeprowadzonych w październiku 2016 roku z mieszkańcami, przedsiębiorcami i urzędnikami niezaangażowanymi w prace nad strategią. Badanie to miało na celu sprawdzenie jak rozumiane są cele (w tym jakie budzą skojarzenia) oraz czy zakres planowanej interwencji odpowiada na potrzeby.

UWAGI WŁADZ MIASTA
Wypracowany materiał został zaopiniowany przez Panią Prezydent m.st. Warszawy, jej Zastępców, Sekretarza i Skarbnika m.st. Warszawy.

OTWARTE ZBIERANIE UWAG
Zaakceptowany przez władze miasta układ i opis celów został upubliczniony 17 listopada 2016 r.  Do 9 grudnia 2016 r. trwało otwarte zbieranie do niego uwag. Dodatkowo odbyły się 4 spotkania, podczas których zaprezentowano i dyskutowano wyniki prac nad celami:
Spotkanie członków Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii (21 listopada),
Spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy (23 listopada),
 Spotkanie dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy (29 listopada),
 Spotkanie dla radnych dzielnic m.st. Warszawy (30 listopada).

Wszystkim, którzy włączyli się w prace nad celami Warszawy, bardzo dziękujemy!