Dokumenty programujące rozwój Warszawy

Poprzednie edycje strategii

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (dokument, który zaktualizowaliśmy)

Kluczowe dokumenty miejskie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 (finansowe ramy naszych działań)

Inne dokumenty miejskie

Miasto Kultury i Obywateli. Program Rowoju Kultury w Warszawie do 2020 roku. Założenia

Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości

Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi

Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.

Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030

Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w m.st. Warszawie do 2025 r.

Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.

Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawa na lata 2017-2020 r.

Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

Program Rodzina na lata 2010-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020

Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli mieszkańców m.st. Warszawy na lata 2016-2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”

Społeczna Strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050

Strategia rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku