Dokumenty programujące rozwój Warszawy

Poprzednie edycje strategii

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (dokument, który zaktualizowaliśmy)

Kluczowe dokumenty miejskie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 (finansowe ramy naszych działań)

Inne dokumenty miejskie

Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości

Miasto Kultury i Obywateli. Program Rowoju Kultury w Warszawie do 2020 roku. Założenia

Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi

Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.

Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w m.st. Warszawie do 2025 r.

Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017

Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2018

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

Program przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS na lata 2016-2018

Program Rodzina na lata 2010-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018

Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020

Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Program współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli mieszkańców m.st. Warszawy na lata 2016-2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”

Społeczna Strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020

Strategia rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020

Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku