Zaproszenie do udziału w zespołach roboczych Programu Dialog

dialog poprawka paint

Serdecznie zapraszamy do udziału w zespołach roboczych:

1.TWORZENIE WARUNKÓW DO DIALOGU

4 spotkania: 06.03, 20.03, 10.04, 24.04, godz. 17.30-20.30, Pałac Ślubów (Pl. Zamkowy 6)

Obszary działań:

 1. Zwiększenie efektywności istniejących ciał i procesów dialogu, rozwój lokalnych miejsc i forów dialogu, wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwijanie narzędzi dialogu.
 2. Rozwijanie innowacyjnych metod dotarcia z informacją oraz analizy potrzeb mieszkańców, rozwijanie prostych sposobów zaangażowania społecznego.
 3. Edukacja obywatelska, zwiększanie kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich (po stronie urzędu i mieszkańców), zwiększanie przejrzystości i użyteczności informacji przekazywanych mieszkańcom.

 

2. DIALOG W PODEJMOWANIU DECYZJI W SYTUACJACH KONFLIKTU INTERESÓW

2 spotkania: 27.03 i 03.04, godz. 17.30-20.30, Pałac Ślubów (Pl. Zamkowy 6)

Obszary działań:

 1. Zwiększanie zainteresowania społecznego i pozytywnego zaangażowania w sprawy dotyczące miasta, w tym efektywnego udziału w tworzeniu wizji i polityk.
 2. Zwiększenie efektywności komunikacji społecznej w kwestiach strategicznych i operacyjnych w sytuacjach konfliktu interesów społecznych (w szczególności w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni i inwestycji infrastrukturalnych).
 3. Zwiększenie efektywności rozwiązywania konfliktów interesów w oparciu o dialog.

 

3. WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA W KONTEKŚCIE DIALOGU

2 spotkania – nabór wewnętrzny

 1. Usprawnienie zarządzania informacjami i koordynacji dialogu na różnych szczeblach samorządu.
 2. Sieciowanie w relacjach poziomych i pionowych, rozwój samorządu jako „organizacji uczącej się”.
 3. Rozwijanie mechanizmów i narzędzi skuteczniejszego mapowania problemów z udziałem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (w tym stosowanie citizen science i in.).

 

Zasady naboru do zespołów roboczych:

 1. Celem zespołów roboczych będzie wypracowanie konkretnych zapisów do Programu Dialog.
 2. Do udziału w pracach zapraszamy więc osoby, które mają różnorodne doświadczenia we współpracy z samorządem w istniejących formach dialogu (zarówno przedstawicieli samorządu, jak i mieszkańców zrzeszonych w organizacjach, grupach nieformalnych, jak i indywidualnych aktywistów).
 3. Zapraszamy w szczególności osoby chętne do pogłębionej refleksji i konstruktywnego udziału w projektowaniu działań o charakterze systemowym (a więc nie rozwiązań doraźnych problemów).
 4. Nabór do zespołów 1 i 2 jest otwarty, zespół 3 adresowany jest do przedstawicieli Urzędu Miasta / Urzędów Dzielnic i nabór do niego jest celowy.
 5. Spotkania zespołów 1 i 2 będą się odbywały w godzinach 17.30-20.30 . terminy spotkań zostały wskazane w opisie zespołów.
 6. Zgłoszenia wraz z krótkim opisem swoich doświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową na adres dialog@um.warszawa.pl do dnia 24.02.2017.
 7. Informacja zwrotna na zgłoszenie do zespołu zostanie Państwu przesłana do dnia 28.02.2017.
 8. Prosimy, aby osoby zgłaszające się do prac zespołów miały gotowość i możliwość udziału we wszystkich spotkaniach danego zespołu.
 9. Liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 16.
  Połowę miejsc rezerwujemy dla przedstawicieli urzędu (w tym przedstawicieli zarówno biur i jednostek, jak i dzielnic), zaś połowę dla mieszkańców. W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników na podstawie ich zróżnicowanych doświadczeń uczestnictwa w dialogu.
 10. W miarę dostępnych miejsc możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym zespole roboczym.

 

Dane kontaktowe:
http://2030.um.warszawa.pl/dialog/

dialog@um.warszawa.pl
Centrum Komunikacji Społecznej

Urzędu m.st. Warszawy
Ul. Senatorska 27
Tel. 22 443 34 00