Wyspa dla chronionych zwierząt

Na Kanale Piaseczyńskim pojawiła się nowa platforma dla ptaków wodnych. Wyspa będzie służyć m.in. kaczkom, rybitwom, łabędziom, a także żabom do odpoczynku, noclegu, żerowania i gniazdowania. Warszawa chroni zagrożone gatunki zwierząt w ramach unijnego projektu.

Nowa wyspa to dodatkowe siedlisko dla chronionych gatunków ptaków i płazów, które zamieszkują okolice Kanału Piaseczyńskiego. Zieleń rosnąca na platformie pomoże w oczyszczeniu wody i poprawi warunki życia ryb. Z kolei sposób zakotwiczenia wyspy stworzy podwodne kryjówki dla drobnych zwierząt wodnych.

W tym roku stolica rozpoczęła realizację unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”. Celem jest zwiększenie populacji zwierząt, takich jak rybitwa czarna, bączek, błotniak stawowy, zimorodek, bielik, dzięcioł średni, nurogęś, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, ropucha zielona, żaba śmieszka oraz żaba wodna.

W ramach projektu planujemy m.in. montaż platform lęgowych i postojowych, renaturyzację zbiorników wodnych i cieków, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę.

Po co Warszawie renaturyzacja?

Renaturyzacja to przywracanie zbliżonego do naturalnego stanu siedlisk przekształconych przez człowieka. Ważna tu jest odbudowa różnorodności biologicznej w mieście. Nasz kilkuletni plan renaturyzacji obejmie m.in. Stawy Brustmana (Bielany), stawy przy ul. Tołwińskiego (Żoliborz), Kanał Piaseczyński (Śródmieście, Mokotów), pozostałości Łachy Siekierkowskiej (Mokotów), zbiorniki wodne w otulinie rezerwatu przyrody Lasu Kabackiego (Ursynów).

Usuwamy również obce gatunki inwazyjne. Do obcych gatunków inwazyjnych należą m.in. klon jesionolistny, rdestowiec ostrokończysty, rdestowiec pośredni. Rośliny te zagrażają naturalnym ekosystemom -wypierają rodzime gatunki zieleni i tym samym degradują siedliska chronionych gatunków zwierząt. W ramach unijnego projektu usuwamy je na terenie dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe, Mokotów i Śródmieście.

By zatrzymać wodę w lesie, budujemy zastawki w rezerwatach przyrody. Instalacje te pojawią się m.in. na rowach melioracyjnych w Lesie Kabackim. Planujemy także adaptację zastawki w rezerwacie przyrody Morysin. Celem jest zatrzymanie wody w lesie oraz zmniejszenie spadku poziomu wód gruntowych.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.

wyspa dla zwierząt na kanale piaseczyńskim