Startujemy z Programem Wspólnota!

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przystępuje do opracowania Programu Wspólnota – programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii Rozwoju #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem.

Celem programu jest budowa, wzmocnienie i rozwijanie wspólnot lokalnych poprzez włączenie mieszkańców w życie społeczności lokalnych oraz pomoc w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych. W tym kontekście istotne będą również działania wzmacniające tożsamość lokalną i poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania. Program będzie określał działania oraz narzędzia, które umożliwią mieszkańcom podejmowanie aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, a także działania edukacyjne i kulturalne, które pomogą w budowaniu i wzmacnianiu postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz dbania o najbliższe otoczenie.

Prace nad programem rozpoczną się od konsultacji społecznych, podczas których wspólnie dokonamy opracowania wizji i wartości, jakie powinny leżeć u podstaw wspierania rozwoju wspólnot w Warszawie.

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne 29 maja 2018 r. które odbędzie się w godz. 17.30-20.00 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipie 25b. W trakcie spotkania dostępny będzie tłumacz języka migowego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opinie będziemy także zbierać podczas wydarzeń realizowanych w ramach tegorocznej edycji Warszawskiego Dnia Sąsiada (listę wydarzeń, na których będzie można nas spotkać, będziemy uzupełniać na bieżąco) oraz pod adresem: wspólnota@um.warszawa.pl

Wypracowana wizja będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia diagnozy strategicznej dotyczącej wybranych obszarów objętych programem. Następnie powołane zostaną zespoły robocze do prac nad poszczególnymi obszarami programu.