Startujemy z Polityką młodzieżową!

2020 rok jest ostatnim rokiem realizacji programu dedykowanego warszawskiej młodzieży pt. -„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Program – na co wskazują wyniki przeprowadzonej ewaluacji – wyraźnie przyczynił się do podniesienia jakości życia młodzieży
w mieście oraz zwiększenia uczestnictwa tej grupy w życiu miasta.

Sukcesem programu „Młoda Warszawa” są działania, które wprowadziły punktowo, oddolnie zmiany postaw zarówno grup młodzieżowych, jak i instytucji miejskich. Zaobserwowaliśmy jednak wyraźną potrzebę dokumentu, który parasolowo wskaże zarówno wartości, jak i kierunki pracy z młodzieżą spójne dla całego miasta. Nowy dokument, który będzie miał charakter polityki, będzie sprzyjał wprowadzeniu trwałej i znaczącej zmiany na rzecz poprawy sytuacji młodych warszawiaków i warszawianek, pozwoli zapewnić spójność wszystkich prowadzonych przez biura urzędu i jednostki miejskie działań na rzecz młodzieży w kolejnych latach. Tym bardziej, że młodzież jako grupa wiekowa wpisuje się we wszystkie cele wskazane w Strategii #Warszawa2030.

W polityce określone zostaną wartości i postawy, które są kluczowe w kontekście pracy z młodzieżą na wszystkich jej płaszczyznach, a które to będą stanowić wytyczne dla wszystkich podmiotów współpracujących z i na rzecz młodzieży.

Polityka młodzieżowa, która w jasny sposób odpowiada na pytanie, do czego wspólnie jako miasto dążymy, ułatwi młodym odnalezienie się w gąszczu miejskich działań, ale także będzie dla nich wsparciem w kształtowaniu pozytywnych postaw i swojej tożsamości.

Opracowując politykę, zadbamy o uczestnictwo młodzieży w całym procesie, zarówno na etapie tworzenia dokumentu, jak i na etapie jego konsultowania.

Przy realizacji procesu opracowania polityki młodzieżowej współpracujemy z Fundacją Pole Dialogu.


Harmonogram

wrzesień 2020 – Inicjowanie projektu
październik – listopad 2020 – Analiza danych zastanych (desk research), indywidualne wywiady pogłębione (eksperckie), wywiady grupowe z młodzieżą
listopad – grudzień 2020 – Warsztaty konsultacyjno-projekcyjne z młodymi ludźmi
grudzień 2020 – luty 2021 – Konsultacje treści projektu w grupie eksperckiej
kwiecień – maj 2021 – Konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne
czerwiec 2021 – Podsumowanie konsultacji społecznych, uzgodnienia projektu Polityki pomiędzy komórkami Urzędu


Biuro wiodące – Centrum Komunikacji Społecznej

Koordynator polityki – Karolina Dudek-Rączka

Kontakt – politykamlodziezowa@um.warszawa.pl ; Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl