Rozpoczynamy drugi etap prac nad opracowaniem Programu Wspólnota!

Rozpoczynamy drugi etap prac nad opracowaniem Programu Wspólnota!

Na przełomie maja i czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne wizji programu. Kolejnym etapem jest wypracowanie celów szczegółowych i kierunków działań programu.

W tym celu powołane zostaną trzy grupy robocze, których zadaniem będzie zdefiniowanie celów szczegółowych w następujących obszarach:

  1. Budowanie otwartości i wspieranie nawiązywania relacji w środowisku lokalnym
  2. Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy lokalnej
  3. Budowanie poczucia przynależności i identyfikacji z miejscem

Zasady naboru do grup roboczych Programu Wspólnota

Do udziału w pracach zapraszamy osoby, które mają różnorodne doświadczenia działaniach na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, w szczególności we współpracy z samorządem: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywistów z grup lokalnych (także niesformalizowanych), przedstawicieli urzędów dzielnic i instytucji miejskich i dzielnicowych oraz Urzędu Miasta.

W szczególności zapraszamy osoby chętne do pogłębionej refleksji i konstruktywnego udziału w projektowaniu działań o charakterze systemowym (a więc nie rozwiązań doraźnych problemów lokalnych). Planowane są maksymalnie trzy spotkania zespołów oraz dodatkowe wspólne spotkanie dla uczestników wszystkich zespołów roboczych, poświęcone syntezie wypracowanych materiałów.

Każdy zespół będzie liczył 24 osoby: przedstawicieli organizacji, partnerstw lokalnych i grup nieformalnych, mieszkańców oraz urzędników. Ważne jest, aby osoby zgłaszające się do prac zespołów miały gotowość i możliwość udziału we wszystkich spotkaniach danego zespołu.

Spotkania grup roboczych

Grupa I

Miejsce: Centrum Wielokulturowe w Warszawie, ul. Jagiellońska 54

Terminy spotkań: 22 października, 5 listopada, 19 listopada*

Godz: 17.00 – 20.00

Grupa II

Miejsce: Centrum Społeczne Paca, ul. Paca 40

Terminy spotkań: 16 października, 30 października, 13 listopada

Godz. 17.00 – 20.00

Grupa III

Miejsce: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, ul. Nowolipie 25b

Terminy spotkań: 24 października, 7 listopada, 21 listopada**

Godz. 17.00 – 20.00

Spotkanie podsumowujące (plenarne):

Miejsce:  Pałac Ślubów, Pl. Zamkowy 6

Terminy spotkania: 27 listopada

Godz. 17.00 – 20.00

Zgłoszenia wraz z krótkim opisem swoich doświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową na adres wspolnota@um.warszawa.pl do 30.09.2018.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie Państwu przesłana do 08.10.2018.

W miarę dostępnych miejsc możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym zespole roboczym.
W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników na podstawie ich zróżnicowanych doświadczeń związanych z rozwojem wspólnot lokalnych.

Kontakt:

www: 2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota

email: wspolnota@um.warszawa.pl

tel.: Adam Markuszewski 22 443 34 48, Aleksandra Żórawska 22 443 34 36

* Termin opcjonalny – możliwe, że dwa spotkania wyczerpią w pełni zakres zadań do wypracowania przez grupę.

** Termin opcjonalny – możliwe, że dwa spotkania wyczerpią w pełni zakres zadań do wypracowania przez grupę.