Powstało Biuro Strategii i Analiz

W ramach struktury Urzędu m.st. Warszawy działa nowe biuro – Biuro Strategii i Analiz.

Biuro Strategii i Analiz odpowiedzialne jest za koordynowanie polityki rozwoju m.st. Warszawy oraz nadzór nad badaniami.
W skład komórki weszły zespoły, które dotychczas funkcjonowały w ramach Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Marketingu Miasta.

Zadania biura to m.in.:

– zarządzanie strategią rozwoju m.st. Warszawy,

– prowadzenie działań na rzecz upowszechniania idei zarządzania strategicznego rozwojem,

– budowanie i rozwijanie sieci współpracy oraz międzysektorowych partnerstw wspierających realizację strategii rozwoju m.st. Warszawy,

– prowadzenie działań m.st. Warszawy w zakresie krajowej polityki miejskiej, a także dokumentów programujących rozwój szczebla ponadlokalnego, regionalnego, krajowego i unijnego oraz regulacji prawnych związanych ze strategicznym zarządzaniem rozwojem,

– koordynacja i nadzór nad badaniami realizowanymi lub zamawianymi przez urząd,

– przygotowywanie i realizacja badań wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy,

– sporządzanie analiz społecznych dotyczących m.st. Warszawy oraz koordynacja analiz społecznych zamawianych przez biura.

Dyrektorem Biura Strategii i Analiz, które podlega bezpośrednio pod Prezydenta m.st. Warszawy, został Olaf Osica.

Więcej o Biurze Strategii i Analiz – BIP