Nowa Polityka jakości Urzędu m.st. Warszawy

Na mocy Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada mamy nową Politykę jakości Urzędu m.st. Warszawy, a wraz z nią zdefiniowaną misję urzędu!

„Jako Urząd działamy sprawnie i skutecznie na rzecz mieszkańców oraz innych użytkowników stolicy. Zaspokajamy ich potrzeby, dbamy o rozwój i wysoką jakość usług, realizujemy cele ze strategii rozwoju Warszawy. Utrzymujemy stały dialog z mieszkańcami, tworząc nowoczesne miasto równych szans, wspierające najsłabszych, w którym każda dzielnica jest tak samo bezpieczna i wygodna do życia.”

1. Prezydent m.st. Warszawy, jako kierownik Urzędu m.st. Warszawy, osobiście angażuje się w podnoszenie poziomu jakości życia w Warszawie. Sprawuje pieczę nad doskonaleniem usług świadczonych przez Urząd.

2. Miarą jakości działań Urzędu jest deklarowany poziom zadowolenia mieszkańców Warszawy oraz innych podmiotów uczestniczących w jej życiu.

3. Dla stałego podnoszenia jakości życia i doskonalenia pracy Urząd dąży, by Warszawa:

    1. zaspokajała na wysokim poziomie zbiorowe potrzeby mieszkańców. W tym celu szczególnie dba o: dialog społeczny, kulturę, zdrowie, komunikację, edukację, bezpieczeństwo, zieleń i powietrze;
    2. sprostała konkurencji metropolii europejskich, na miarę nowoczesnej stolicy XXI wieku;
    3. rozwijała się przy skutecznej współpracy i efektywnej komunikacji wszystkich zainteresowanych stron;
    4. była nowocześnie zarządzana, z wykorzystaniem w Urzędzie nowoczesnych technik i metod zarządczych, by zapewnić najwyższy standard usług;
    5. realizowała zadania publiczne wykorzystując swoje zasoby etycznie, efektywnie i gospodarnie.

4. Przy osiąganiu tych celów Urząd spełnia wymagania i ciągle doskonali System zarządzania jakością Urzędu m.st. Warszawy, zgodny z Normą ISO 9001.