Konsultacje społeczne Programu Mieszkania2030

Przygotowujemy dokument z wytycznymi dotyczącymi miejskich mieszkań, nowych, jak i istniejących. Pracujemy nad wypracowaniem takich rozwiązań, które odpowiadają różnorodnym potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców i mieszkanek, m.in. młodych osób zaczynających samodzielne życie, rodzin wielodzietnych, osób starszych czy też osób z niepełnosprawnościami.

Program Mieszkania2030 jest rozwinięciem i doszczegółowieniem kierunków rozwoju określonych w Polityce mieszkaniowej – Mieszkania2030 przyjętej uchwałą nr LIX/1534/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017, która jest wieloletnią perspektywą rozwoju na okres 2018 – 2030. Zakłada ona, że do 2030 r. zasób miejskich mieszkań zwiększy się do ponad 100 tysięcy. W tym celu trzeba dostarczyć 15 tysięcy nowych lokali. Wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla każdego, kto zdecyduje się żyć w Warszawie – bez względu na wiek czy dochody. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Ich budowa jest planowana w ramach czterech segmentów: ABCD. Zachęcamy do zapoznania się z Programem Mieszkania2030!


Program Mieszkania2030 jest programem operacyjnym do Strategii Rozwoju Warszawy – #Warszawa2030 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2018 roku. W oparciu o wytyczne dla dokumentów strategicznych wynikające ze strategii Program Mieszkania2030 został podzielony na dwie części: lata 2018-2024 oraz lata 2025-2030. Dlatego też ten dokument szczegółowo opisuje działania w pierwszym okresie, a na kolejne lata określa rekomendacje. Dynamika przemian społecznych wymaga zastosowania oceny średniookresowej w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Dzięki temu można ocenić skuteczność podejmowanych działań oraz wskazać konieczne do przeprowadzenia korekty w sposobie realizacji przedsięwzięć.

Program realizuje cel 2.1. Strategii (Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań). Zgodnie z tym celem mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty życia, takie jak relacje społeczne czy funkcjonowanie miasta. Zwiększenie dostępności mieszkań nastąpi poprzez rozwijanie zasobu mieszkań komunalnych (w tym socjalnych). Wykorzystane zostaną instrumenty wspierające budownictwo społeczne, ale także rozwijające rynek mieszkań przeznaczonych na długotrwały i bezpieczny wynajem. Promowane i wspierane będą również alternatywne i innowacyjne modele zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. Prowadzona polityka mieszkaniowa wymusi tworzenie osiedli i mieszkań z uwzględnieniem wymogów osób w różnym wieku, co sprzyja wzmacnianiu różnorodności społecznej. Projektowane osiedla staną się częścią otoczenia i nie będą stanowiły zamkniętych enklaw. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami oraz zapewniające wysoką jakość przestrzeni wspólnych.
Mieszkania2030_Program_01.10.2018
Mieszkania2030_Program_01.10.2018 – pdf

Warszawski Standard Mieszkaniowy to ujęty w czytelnej formie zbiór zasad, zgodnie z którymi w stolicy mają powstawać mieszkania dobrej jakości. Określa oczekiwania miasta wobec przyszłych inwestorów i wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkanek i mieszkańców. Zapewnia przejrzystość miejskiej polityki mieszkaniowej. Ujęte w nim wytyczne będą obowiązywać przy inwestycjach realizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa na należących do niego terenach. Dla prywatnych firm z branży budowlanej posłuży za kodeks dobrych praktyk. Warszawa wprowadza go jako pierwsze miasto w Polsce.
Załącznik 1_Mieszkania2030_Warszawski Standard Mieszkaniowy
Załącznik 1_Mieszkania2030_Warszawski Standard Mieszkaniowy – pdf

Celem dokumentu jest zebranie jednolitego zbioru zasad i wytycznych łatwych do zastosowania podczas remontów, modernizacji, wyposażania i wykończenia nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczonych na cele mieszkalne. Zasady i wytyczne te jakimi będą się kierować zarządcy uwzględniają określone dla zasobu Miasta w poszczególnych dzielnicach, różne potrzeby remontowo-modernizacyjne. Stosowanie standardu modernizacji i remontów budynków i lokali na przestrzeni lat doprowadzi do jednolitego, stanu,  rodzaju wykończenia i wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne.

Standard remontów lokali będzie odnosił się również do najbliższego otoczenia nieruchomości, aby rozwiązać obsługę komunikacyjną, zapewnić bezpieczeństwo i wygodne użytkowanie mieszkankom i mieszkańcom. Budynki i lokale, które nie będą mogły spełnić określonego docelowego standardu (z powodu braku możliwości przeprowadzenia prac modernizacyjnych bądź remontowych) stopniowo będą wyłączane z eksploatacji.
Załącznik 2_Mieszkania2030_Standardy remontów lokali
Załącznik 2_Mieszkania2030_Standardy remontów lokali – pdf 

Bioróżnorodność w inwestycji. Warszawa jest miastem, które na swoim obszarze, poza zielenią urządzoną, ma dużo terenów leśnych oraz niezurbanizowanych, co stwarza dogodne warunki dla bytowania zwierząt. W  parkach, lasach, a także na podwórkach, osiedlach i ulicach dostrzec możemy liczne gatunki. Duży wpływ na ich bytowanie i migracje ma również dostęp do Wisły i  wielu zbiorników wodnych rozmieszczonych na terenie, co powoduje, że zwierzęta doskonale dają sobie radę w mieście. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie również tych mieszkańców Warszawy w Programie Mieszkania2030.
Załącznik 3_Mieszkania2030_Bioróżnorodność w inwestycji
Załącznik 3_Mieszkania2030_Bioróżnorodność w inwestycji – pdf


Porozmawiajmy o dokumencie!

Na jednym ze spotkań:
4 października (czw.), 17:00 – 20:00, OSiR, ul. Polna 7A – połączone spotkanie Komisji Dialogu Społecznego
25 października (czw.), 17:00 – 20:00, OSiR, ul. Polna 7A

W punkcie konsultacyjnym:
15 października
(pon.), 17:00 – 19:30, Centrum Społeczne, ul. Paca 40 lub
16 października (wt.), godz. 12:00 – 14:30, Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Anielewicza 3/5

Konsultacje Programu Mieszkania2030 trwają od 1 października do 14 listopada! Uwagi  do dokumentu można przesyłać na adres: mieszkania2030@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Biura Polityki Lokalowej przy ul. Canaletta 2.