Konsultacje społeczne Polityki turystycznej m.st. Warszawy

Dziś rozpoczynają się, trwające do 17 lipca br., konsultacje społeczne Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy.

Polityka turystyczna wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje zasady i wartości, którymi powinniśmy się kierować, podejmując decyzje i działania związane z turystyką w Warszawie. Odnosi się do zagadnień podstawowych i priorytetowych, a także wpisuje się w cele operacyjne „Strategii #Warszawa2030”.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polityki_turystycznej.

Kierunki polityki turystycznej, które mają zapewnić trwały i zrównoważony rozwój turystyki w Warszawie, to:

  1. Turystyka szyta na miarę miasta, co oznacza zmianę podejścia do rozwoju turystyki z ilościowego na jakościowe. To nie miasto i jego mieszkańcy powinni dostosować się do rynku turystycznego, ale rynek do miasta, jego mieszkańców i ich potrzeb.
  2. Turystyka jako sfera aktywności lokalnej, która zakłada udział mieszkańców w tworzeniu ofert turystycznych, które wzmocnią unikalność miasta i poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców. To także tworzenie przestrzeni, które umożliwią spotkania turystów z mieszkańcami.
  3. Turystyka produktowa zakłada, że podstawą rozwoju oferty turystycznej miasta oraz podkreślania jego atrakcyjności są produkty turystyczne (np. Warszawa królewska, Warszawa Judaica).
  4. Turystyka w dzielnicach zakłada zwiększanie aktywności turystycznej w różnych częściach miasta, dla uniknięcia natłoku turystów w centrum.
  5. Turystyka metropolitalna zakłada proponowanie turystom wzbogacenia wizyty w stolicy o wyjazd poza miasto. Zmniejszy się dzięki temu ruch turystyczny w centrum i jego uciążliwość dla mieszkańców.
  6. Turystyka bez konfliktów to m.in. dobra współpraca miasta z lokalami gastronomicznymi, rozrywkowymi i obiektami kulturalnymi, która ma na celu minimalizowanie lub unikanie napięć między mieszkańcami a turystami.
  7. Turystyka biznesowa to dalszy rozwój infrastruktury konferencyjnej (centrum kongresowe) oraz wytypowanie specjalizacji strategicznych (sektorów i branż), na bazie których Warszawa powinna budować swoją przewagę konkurencyjną na światowym rynku spotkań.
  8. Turystyka smart ma dostarczać turystom najaktualniejszych informacji o tym, jak poruszać się po mieście i korzystać z jego oferty, m.in. dzięki wykorzystaniu digitalizacji oraz rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

W realizację zapisów dokumentu i zawartych w nim kierunków polityki turystycznej będzie musiał zaangażować się zarówno samorząd, jak i podmioty zewnętrzne, takie jak organizacje pozarządowe, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, podmioty prywatne, sektor kreatywny oraz instytucje kultury.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52.

Przeczytaj projekt Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy i zgłoś uwagi:

elektronicznie na adres e-mail konsultacje@warsawtour.pl lub pocztą na adres Stołeczne Biuro Turystyki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Co się wydarzy po zakończeniu konsultacji?

Projekt Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy zostanie uzupełniony bądź skorygowany zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych. Następnie przejdzie procedurę uzgodnień wewnątrz Urzędu i trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy. Jako załącznik do przyjętej przez Radę uchwały będzie stanowił wytyczną do działań mających wpływ na rozwój turystyki w Warszawie.