II etap konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska

Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, który wskazuje kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego. Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych, które będą trwały do 2 listopada 2020 r.

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Projekt Programu wraz z prognozą i streszczeniem niespecjalistycznym zamieszczamy poniżej:
projekt Programu
zał. 1. Obszary interwencji, działania i wskaźniki
zał. 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy -zadania własne
zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy-zadania monitorowane
zał. 4 Wykaz kanałów
zał. 5 Ocena zgodności POŚ z warszawskimi dokumentami strategicznymi
zał. 6 Analiza ryzyk
zał. 7 Podstawy prawne i sposób przygotowania POŚ
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ

Przekaż swoje uwagi i wnioski:
• na adres pos@um.warszawa.pl
• w siedzibie Biura Ochrony Środowiska
• pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego)

Zapraszamy na spotkanie on-line 28 października 2020 r. (środa) o godz. 17.00. Link do spotkania umieścimy tutaj

Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl