Ewaluacja ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030

26 czerwca rozpocznie się ewaluacja ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030. W ramach tego badania zostanie poddana ocena pod kątem merytorycznym oraz formalnym. Kryteria jakie zostaną wykorzystane w badaniu to:

  1. trafność,
  2. spójność,
  3. przewidywana skuteczność
  4. oraz przewidywana efektywność.

W ramach badania zrealizowane zostaną wywiady pogłębione z uczestnikami procesu, a także panele eksperckie mające na celu identyfikację ryzyk. Ewaluacja zakończy się 24 lipca.

wskaznik cel 1. 02