Ewaluacja ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030

ewaluacja ex-ante grafika

Raport z oceny ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030 został opracowany przez Ecorys Polska Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy w ramach realizowanego badania pn. „Ewaluacja ex ante projektu strategii rozwoju miasta do 2030 roku #Warszawa2030”. Głównym celem badania była kompleksowa ocena projektu Strategii rozwoju miasta do 2030 roku #Warszawa2030, pozwalająca na sformułowanie rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej i formalnej tego dokumentu.

Projekt Strategii #Warszawa2030 oraz przeprowadzony proces jego opracowywania oceniono pozytywnie.  Według ewaluatorów:

 1. horyzont czasowy, czyli rok 2030, został określony jako odpowiedni, który jednocześnie przyświeca większości aktów nadrzędnych o charakterze lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym;
 2. wypracowana przy szerokim udziale przedstawicieli różnych grup społecznych wizja Warszawy w 2030 r. jest właściwa i odpowiada na oczekiwania mieszkańców;
 3. potencjały i wyzwania zawarte w projekcie w dużej mierze odpowiadają nakreślonej w Diagnozie strategicznej analizie SWOT oraz do każdego zmapowanego potencjału miasta oraz wyzwania, jakie stoi przed miastem wskazany został element wizji;
 4. cele strategiczne odpowiadają na wszystkie elementy wizji, choć z różną siłą;
 5. cele strategiczne zostały skonkretyzowane w postaci celów operacyjnych, które nie są nadmiernie szczegółowe, co mogłoby stwarzać ryzyko pominięcia istotnych dla realizacji Strategii działań;
 6. liczba celów, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych wskazuje na skupienie się na najbardziej istotnych kwestiach, a jednocześnie jest na tyle duża, że zapewnia wystarczający poziom mobilizacji instytucji odpowiedzialnych za realizację Strategii #Warszawa2030;
 7. nie zidentyfikowano takich celów operacyjnych, które – nawet w niewielkim stopniu – nie sprzyjałyby osiągnięciu przyjętej wizji rozwoju Warszawy;
 8. poszczególne cele wzajemnie się uzupełniają i ich realizacja będzie wzajemnie powiązana;
 9. diagnoza strategiczna została sporządzona zgodnie z zasadami, a jej zakres odpowiada na zagadnienia określona w wizji;
 10. zastrzeżenia budzą niektóre wskaźniki (rekomendacje na temat poprawek wskaźników monitoringu celów operacyjnych przedstawiono w Raporcie);
 11. pod względem formalnym dochowano poprawności procesu aktualizacji Strategii.

ewaluacja mini grafika

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest pod linkiem.