Badania fokusowe celów

W październiku odbędzie się 8 badań fokusowych, w tym 4 z mieszkańcami, 2 z przedsiębiorcami i 2 z urzędnikami. Głównym celem badania jest zweryfikowanie czy sposób formułowania celów strategicznych i operacyjnych jest zrozumiały. Badania fokusowe mają charakter wstępnej ewaluacji. Cele zostały wypracowane na bazie wyników dyskusji z mieszkańcami i innymi interesariuszami, która odbyła się w kwietniu.

Cele-Andrzej