Analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej

Analizy na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej zostały przeprowadzone w 2015 i 2016 roku. W związku z tym dane wykorzystane w analizach pochodzą przeważnie z 2014 roku. W przypadku problemów z dostępnością, wykorzystywane dane z lat wcześniejszych. Oparto je na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, wynikach cyklicznych badań wśród mieszkańców (jak...

Więcej

czym jest strategia_3

Monitoring

System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań Urzędu Miasta. Od grudnia 2016 do lutego 2017 roku odbyły się trzyetapowe prace nad określeniem listy wskaźników mierzących realizację celów aktualizowanej strategii. TRZY ETAPY PRAC NAD WSKAŹNIKAMI DO MONITORINGU W pierwszym etapie brał udział specjalnie...

Więcej

podstaw_dokumenty

Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU Dokument, który aktualizujemy • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU...

Więcej

Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU Dokument, który aktualizujemy  • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU AKTUALIZACJI...

Więcej

O nas

Nasza strona internetowa służy przede wszystkim szerzeniu informacji na temat procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy #Warszawa2030, realizowanego przez m.st. Warszawę. Strona została podzielona na kilka działów, odpowiadających etapom procesu aktualizacji strategii rozwoju: wizja, diagnoza, cele, monitoring i realizacja. W ten sposób chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji o samym procesie, ale...

Więcej

Archiwum newsletterów

ARCHIWUM NEWSLETTERÓW 1 Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi numerami newslettera. Aby zapisać się na listę mailingową zapraszamy na stronę rejestracyjną.   2016 Newsletter #Warszawa2030 nr 21 (09.09.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 20 (26.08.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 19 (12.08.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 18 (29.07.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 17 (15.07.2016) Newsletter #Warszawa2030...

Więcej

dlaczego strat jest wazna_3

Zarządzanie strategią

Określenie celów, jakie mają być realizowane przez warszawski samorząd do 2030 roku, nie zamyka prac nad dokumentem. Konieczne jest bowiem określenie kto i w jaki sposób będzie strategię wdrażał, monitorował i ewaluował, aby zapewnić jak najbardziej efektywną realizację celów. Ważnym elementem jest również ustalenie zasad komunikowania postępów we wdrażaniu strategii....

Więcej

Wizja

Wizja

Wizja to krótki i ogólny opis stanu miasta, do którego będziemy dążyć poprzez realizację strategii. Stanowi ona odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w 2030 roku. WIZJA WARSZAWA W 2030 ROKU, TO: AKTYWNI MIESZKAŃCY – Warszawa to My, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy osobiste marzenia i...

Więcej

Cele

Cele

Cele określają w jaki sposób zostanie osiągnięty stan Warszawy opisany w wizji miasta w 2030 roku. Wskazują na jakich elementach będzie bazował rozwój miasta, a w konsekwencji tego na co w pierwszej kolejności będą przeznaczane środki z budżetu miasta. W strategii wyznaczone zostaną cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą...

Więcej