Analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej

Analizy na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej zostały przeprowadzone w 2015 i 2016 roku. W związku z tym dane wykorzystane w analizach pochodzą przeważnie z 2014 roku. W przypadku problemów z dostępnością, wykorzystywane dane z lat wcześniejszych. Oparto je na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, wynikach cyklicznych badań wśród mieszkańców (jak...

Więcej

czym jest strategia_3

Monitoring

System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań Urzędu Miasta. Od grudnia 2016 do lutego 2017 roku odbyły się trzyetapowe prace nad określeniem listy wskaźników mierzących realizację celów aktualizowanej strategii. TRZY ETAPY PRAC NAD WSKAŹNIKAMI DO MONITORINGU W pierwszym etapie brał udział specjalnie...

Więcej

podstaw_dokumenty

Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU Dokument, który aktualizujemy • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU...

Więcej

Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU Dokument, który aktualizujemy  • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU AKTUALIZACJI...

Więcej