Program Wspólnota – warsztaty

Szczegóły wydarzenia

  • wtorek | 22 maja 2018
  • 17:30 - 20:00

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przystępuje do opracowania Programu Wspólnota – programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii Rozwoju #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem.

22 maja odbędą się warsztaty kreatywne dla przedstawicieli KDS, organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Warszawy i Warszawskiej Rady Seniorów dot. wizji i wartości.

Celem programu jest budowa, wzmocnienie i rozwijanie wspólnot lokalnych poprzez włączenie mieszkańców w życie społeczności lokalnych oraz pomoc w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych. W tym kontekście istotne będą również działania wzmacniające tożsamość lokalną i poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania. Program będzie określał działania oraz narzędzia, które umożliwią mieszkańcom podejmowanie aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, a także działania edukacyjne i kulturalne, które pomogą w budowaniu i wzmacnianiu postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz dbania o najbliższe otoczenie.

Wypracowana wizja będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia diagnozy strategicznej dotyczącej wybranych obszarów objętych programem. Następnie powołane zostaną zespoły robocze do prac nad poszczególnymi obszarami programu.